h

Kamp van Zeist straks Utrecht Centrum Projekt in lommerrijke omgeving?

15 maart 2000

Kamp van Zeist straks Utrecht Centrum Projekt in lommerrijke omgeving?

SP fractie Provinciale staten Utrecht
SP fractie gemeenteraad Zeist

PERSBERICHT

Utrecht, 15 maart 2000.

Kamp van Zeist straks Utrecht Centrum Projekt in lommerrijke omgeving?

De SP-statenfractie Utrecht en de SP-gemeenteraadsfractie Zeist willen dat bij de herbestemming van het Kamp van Zeist, gelegen in de Ecologische HoofdStructuur van de Utrechtse heuvelrug, de versterking van de natuurfunctie centraal komt te staan. Deze mag gecombineerd worden met een militair museumkwartier, voor zover dit niet strijdig is met de natuurfunctie. De plannen van de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en de musea voor de ontwikkeling van 160.000 m2 kantoren als kostendrager voor de musea zijn echter een onacceptabele vorm van koppelverkoop. Hiermee zou een kantooroppervlak gerealiseerd worden dat 40% van het beoogde extra volume in het Utrecht Centrum Projekt bedraagt. Bij een parkeernorm van 1/50, gebruikelijk voor locaties waar openbaar vervoer in geen velden of wegen te bekennen is, zouden 3200 parkeerplaatsen (zeven voetbalvelden of zes grote parkeergarages) nodig zijn. Een megaprojekt dus, maar dan niet in het stadscentrum of op een aangewezen bedrijvenlokatie, maar midden in de bossen van de Utrechtse heuvelrug….

De SP is van mening dat de Dienst Domeinen (die namens de minister van Financiën overtollige terreinen verkopen) door het vragen van een hoge grondprijs het eigen rijksbeleid doorkruist. De militaire complexen zijn tijdens de koude oorlog om strategische redenen veelal in natuurgebieden ongebracht. Dat was toen ook al in strijd met het planologisch beleid. Het ligt daarom voor de hand om deze fout te herstellen door het grootste deel van het Kamp van Zeist over te dragen aan een natuurbeherende instelling en de rest "om niet" in erfpacht te geven aan de musea. Daarmee is tegelijk een groot deel van hun exploitatieprobleem opgelost.

Hoewel de plannen pas in een verkennend stadium zijn wil de SP dat er snel paal en perk gesteld wordt aan de maximale omvang van bouwaktiviteiten in dit kwetsbare gebied. Hierbij zou het volume van de bestaande bebouwing de bovengrens moeten vormen. Door het concentreren van de nu versnipperde bebouwing, ondergronds parkeren en het verwijderen van het grootste deel van de verharding komt een flink deel van het huidige kamp beschikbaar voor natuurontwikkeling. Er bestaan plannen om het nationaal park Utrechtse Heuvelrug op termijn uit te breiden boven de A12 tot aan de A28. Die worden door dit plan volledig doorkruist.

Het is zeer opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten niet zelf beperkingen gesteld hebben aan het maximale bouwvolume. Gedeputeerde Korthuis, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wil instellingen, gevestigd op de Utrechtse heuvelrug stimuleren om te verhuizen naar het stedelijk gebied. Indien de provincie echter wél akkoord zou gaan met grootschalige kantorenbouw op het terrein van Kamp Zeist wordt dit beleid al op voorhand ongeloofwaardig, en ook juridisch aanvechtbaar.

De gemeenten Zeist en Soest zeggen een bedrijventerrein op het Kamp van Zeist vooral te willen gebruiken voor lokale bedrijven, die bv. wegens milieuhinder uit de bebouwde kom moeten verdwijnen. De opbrengst waarmee in de haalbaarheidsstudie gerekend wordt gaan echter ver uit boven het niveau dat voor dergelijke bedrijven is op te brengen. Het ligt daarom meer voor de hand om voor dergelijke bedrijven op bestaande bedrijfsterreinen in de regio een goede plek te zoeken.

De SP is er -evenals een aantal andere fracties in Provinciale Staten- voorstander van dat de provincie Utrecht op korte termijn een integrale visie ontwikkelt op de toekomst van de (militaire) MOB-complexen. Op het grondgebied van de gemeente Zeist liggen bijvoorbeeld nog het Wallaerd Sacré kamp en het kamp Nieuw Amsterdam. Hierop staan een aantal, deels monumentale, gebouwen die uitstekend geschikt zijn voor een woonbestemming. Door tijdig de ontwikkelrichting van deze complexen vast te leggen wordt voorkomen dat projektontwikkelaars aan de haal gaan met kwetsbare complexen in het buitengebied.

Inlichtingen:

P.Jansen (SP-statenfractie), tel.(06) 51844755

J. de Jong (SP-gemeenteraadsfractie Zeist), tel.(030) 2286219

Reactie toevoegen

U bent hier