h

SP: erfpachtregeling wijzigen

6 april 2000

SP: erfpachtregeling wijzigen

PERSBERICHT SP-fractie Gemeenteraad Utrecht

Utrecht, 6 april 2000.
 

SP: erfpachtregeling wijzigen

 

De Utrechtse erfpachtregeling moet zodanig gewijzigd worden, dat de canon voortaan de gemiddelde huurstijging volgt. Ook zou overwogen moeten worden om de canon niet eens per tien jaar, maar jaarlijks te herzien. Daarmee wordt voorkomen dat bewoners in één keer een lastenstijging van tweeduizend gulden voor hun kiezen krijgen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de Socialistische Partij naar aanleiding van de beantwoording van haar schriftelijke vragen over de erfpacht.

Aanleiding voor de vragen was een erfpachtverhoging van 74% in Lunetten. Burgemeester en Wethouders noemen deze stijging in hun beantwoord "fors", maar wijzen erop dat de stijging in de voorgaande tien jaar "vaak gering of nihil is geweest." Volgens de SP-fractie klopt dit niet: ook in die periode zijn de erfpachtcanons verhoogd, afhankelijk van de woning met 22 tot 40%.

B&W stellen ook dat de erfpachtgrond in Leidsche Rijn f 645 tot f 890 per m2 moet opbrengen. In vergelijking daarmee zou de f 700 per m2 in Lunetten nogal meevallen. Inmiddels is echter gebleken dat de grondwaarde in Lunetten tussen f 658 en f 1067 per m2 bedraagt. Tussen 1981 –het bouwjaar van de woningen- en 2000 is de grondwaarde gemiddeld 600% hoger geworden. Zelfs voor Utrechtse begrippen is de grondwaarde volgens de SP extreem hoog. Laat staan in vergelijking met de randgemeenten. Daarmee verwordt het erfpachtsysteem, oorspronkelijk bedoeld om grondspeculatie tegen te gaan, tot een melkkoe voor het Utrechtse gemeentebestuur.

Zeer opmerkelijk zijn de antwoorden van het college over de erfpachtvoorwaarden voor Hoog Catharijne en de Jaarbeurs, waarnaar de SP-fractie ook geïnformeerd had. Voor deze bedrijven gelden "hele bijzondere condities". De gemiddelde canonverhoging bedroeg bij Hoog Catharijne 20%, de Jaarbeurs is vrijgesteld van een canonverhoging. De SP-fractie vraagt zich af waarom gewone huishoudens dan wél 74% verhoging moeten betalen en voor hen geen "heel bijzondere condities"gelden. Zij zal op dit punt verdere opheldering aan B&W vragen.

Inmiddels hebben de gedupeerde bewoners met hulp van het Bewonersoverleg Lunetten een werkgroep erfpacht opgericht. Deze heeft alle gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een bezoek op 25 april aan de wijk. De SP-fractie zal na deze avond in overleg met de andere fracties besluiten over een initiatief in de gemeenteraad.

Inlichtingen:

R.F. Ruers, tel. (030) 2109911

Reactie toevoegen

U bent hier