h

Socialere Erfpachtregeling: overwinning nabij!

30 juni 2000

Socialere Erfpachtregeling: overwinning nabij!

PERSBERICHT

Utrecht, 30 juni 2000.

Socialere Erfpachtregeling: overwinning nabij!

De Utrechte gemeenteraadscommissie ROW heeft zich in haar laatste vergadering voor de vakantie, afgelopen dinsdag 27 juni, ondubbelzinnig opgesteld achter het pleidooi van de Werkgroep Erfpacht Lunetten voor aanpassing van de erfpachtvoorwaarden.

Wethouder Haitsma van volkshuisvesting moet vóór de eerstkomende raadsvergadering in september met een nieuw voorstel komen, waardoor de canonstijging voortaan gekoppeld wordt aan de gemiddelde, in plaats van de maximale huurverhoging. Alle fracties vonden dat het "aanbod" van Burgemeester en Wethouders om de canonstijging te verlagen van 74% naar 70% geen recht deed aan Haitsma's toezeggingen tijdens de vorige commissievergadering en aan de eerder uitgesproken wens van de raad. De matiging van de erfpachtstijging moet voor de hele stad gaan gelden en een terugwerkende kracht hebben vanaf 1 januari 2000.

De uitslag van het raadsdebat is een groot succes voor de bewoners van het ‘Waddengebied’ in Lunetten, die in maart jongstleden de werkgroep erfpacht hebben opgericht om de enorme lastenstijging een halt toe te roepen. Door het gemeentelijk erfpachtbeleid zou met ingang van 1 oktober aanstaande voor een eenvoudig rijtjeshuis (premie-A woning) op 150 m2 grond 4500 gulden canon per jaar betaald moeten worden. De grondwaarde van een kavel zou volgens de gemeente moeten stijgen tot gemiddeld f 127.000.

Daarmee zou het erfpachtbeleid, oorspronkelijk bedoeld om speculatie tegen te gaan en de maatschappelijke controle over de grond te verbeteren, verworden tot een melkkoe voor de gemeente. Een raadsbrede meerderheid heeft B&W nu opdracht gegeven een andere koers in te slaan. De raad besloot verder om zelf een werkgroep te formeren die het erfpachtbeleid op langere termijn onder de loep gaat nemen. Deze gaat onder meer kijken naar de frequentie van hertaxeren (nu 10 jaar, straks misschien 4 jaar), de kwaliteit van de taxaties en betere voorwaarden voor het omzetten van 50-jarige afkoop naar eeuwigdurend, dit laatste op basis van een grondprijswaarde die reëel is.

Nu is het nog zo dat bewoners die voor een 50-jarige afkoop al eens 90% van de toenmalige grondwaarde hebben betaald. Zij moeten bij omzetting naar een eeuwigdurend contract nog eens ruim honderdduizend gulden ophoesten, omdat de gemeente in ruil voor een investering van 10% de volledige grondwaardestijging in haar zak wil stoppen. De werkgroep is van mening dat een gematigd en op reële berekeningen gebaseerd grondwaardebeleid, noodzakelijk is om de betaalbaarheid van sociale koopwoningen voor een breed publiek in stand te houden.

De werkgroep erfpacht Lunetten heeft inmiddels aangeboden al haar kennis aan de gemeentelijke werkgroep ter beschikking te zullen stellen.

Inlichtingen:

Cees v.d. Mast, (030) 2892400,

Paulus Jansen, (06) 51844755.

Reactie toevoegen

U bent hier