h

Werkgroep Erfpacht: antwoorden B&W misleidend

15 juni 2000

Werkgroep Erfpacht: antwoorden B&W misleidend

PERSBERICHT Utrecht

15 juni 2000.

Werkgroep Erfpacht: antwoorden B&W misleidend

De werkgroep erfpacht Lunetten is hoogst verontwaardigd over de antwoorden van Burgemeester en Wethouders van Utrecht op schriftelijke vragen van de raadsleden Van der Vlist (SP), Ornstein (VVD), Lenting (LU) en Sini (PvdA) over de verhoging van de erfpachtcanon.

B&W stellen dat het matigen van de erfpachtverhoging in Lunetten tot rechtsongelijkheid zou leiden. Dat is de werkgroep met het college eens, vandaar dat zij van begin af aan gezegd heeft dat de wijziging voor iedereen zou moeten gelden. Suggereren dat dit niet zo is komt neer op pure misleiden en het uiteenspelen van de bewoners. Verder antwoorden B&W dat de contractvoorwaarden destijds "…. niet lichtzinnig tot stand zijn gekomen, na uitvoerig overleg in de raad." De werkgroep heeft bij een bezoek van 6 van de 9 Utrechtse raadsfracties aan de wijk geconstateerd dat de raadsleden juist geen idee hadden wat de consequenties waren van de tijdens een vorige raadsperiode genomen besluiten. Nu hen duidelijk werd dat dit tot een geweldige woonlastenstijging zou leiden staat een grote meerderheid positief tegenover een aanpassing van de erfpachtverordening.

Bewoners van Lunetten werden in maart jl. geconfronteerd met een canonverhoging van 74%. De werkgroep erfpacht pleit ervoor deze verhoging te koppelen aan de gemiddelde, in plaats van aan de maximale huurverhoging. Dat zou een stijging met 45% in plaats van met 74% betekenen. Nog steeds erg veel, maar in ieder geval meer in lijn met de pretenties van het gemeentelijke woonlastenbeleid. Ronduit lachwekkend is het verweer van het college dat het indexeren met de gemiddelde huurverhoging niet mogelijk is, omdat "… dit percentage nergens geregistreerd staat en dus arbitrair is". In werkelijkheid wordt het percentage jaarlijks gepubliceerd door het ministerie van VROM en is aanleiding tot uitgebreide debatten in de Tweede Kamer.

Tenslotte voeren B&W aan dat het zo lastig zou zijn om de 1400 erfpachtcontracten van de gedupeerden te herzien. De werkgroep erfpacht heeft steeds gesteld dat een herziening van de contracten helemaal niet nodig is, zolang het principe "gelijke monniken, gelijke kappen" maar wordt toegepast. In de huidige erfpachtcontracten staat immers nergens dat de gemeente verplicht is om het maximale percentage te vragen. Dat deze interpretatie juist is blijkt ook uit het feit dat B&W wél bereid zijn om het verhogingspercentage voor 2000 (eenmalig) te verlagen van 74% naar 70% (het percentage over 1999). Dit kan dus wél zonder de contracten open te breken.

De werkgroep erfpacht Lunetten zal tijdens de raadscommissie ROW van 20 (of 27) juni de partijen die de bewoners tot dusver gesteund hebben aan hun belofte houden om de woonlastenstijging daadwerkelijk te beperken, en zich niet laten afschepen met een aalmoes. Verder zou de gemeenteraad moeten vasthouden aan haar eerdere voornemen om een werkgroep uit de Raad te vormen, die de erfpachtproblematiek in bredere zin gaat onderzoeken.

Inlichtingen:

Cees van der Mast, tel. (030) 2892400

Paulus Jansen, tel. (06) 51844755

Reactie toevoegen

U bent hier