h

SP wil opheldering over "opfrisstudiereis"

31 juli 2001

SP wil opheldering over "opfrisstudiereis"

 

PERSBERICHT SP gemeenteraadsfractie Utrecht Utrecht, 31 juli 2001.

SP wil opheldering over "opfrisstudiereis"

De SP gemeenteraadsfractie Utrecht wil opheldering over een studiereis naar Parijs en Lille, die architectuurcentrum AORTA in oktober a.s. organiseert.

Mee gaan een "breed samengestelde" groep van maximaal 60 deelnemers, bestaande uit onder meer bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers(sters) van de Gemeente Utrecht, stedenbouwkundigen en architecten die betrokken zijn bij de stad, representanten van bedrijven en individuele personen die actief zijn in het vastgoed in Utrecht. Het thema van de reis is "multimodale knooppunten en intensief ruimtegebruik" en de bedoeling is om de deelnemers ideeën op te laten doen voor dergelijke toekomstige ontwikkelingen in Utrecht.

Volgens de SP is de studiereis vrijwel een herhaling van een reis die een groot aantal Utrechtse bestuurders en ambtenaren twee jaar geleden maakten: ook toen stond de herstructurering en verdichting van stadscentra centraal. De fractie, die toch al grote twijfels heeft over het nut van dergelijke excursies op kosten van de belastingbetaler, vraagt daarom het college of er soms sprake is van een "opfris-studiereis". Gezien de samenstelling van het gezelschap lijkt het doel meer het bieden van een informele gelegenheid voor bestuurders en het bouwbedrijfsleven om de gestrande Utrecht Centrum Project boot weer vlot te trekken. Dat zou ook prima passen in de geheel vernieuwde opvattingen over bestuurlijke transparantie, na het wisselen van de wacht in de collegebankjes.

De SP-fractie wil ook weten wat het reisje, waaraan volgens een begeleidend schrijven drie wethouders, tien gemeenteraadsleden en dertien ambtenaren deel zullen nemen, de gemeente gaat kosten en uit welke pot de kosten betaald gaan worden. De kostprijs is volgens AORTA f 3900 per persoon, voor een reisje van drie dagen. Voor de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht wordt een eigen bijdrage van 750 gulden in rekening gebracht, volgens de meegezonden toelichting "ongeveer het bedrag voor maaltijden en dranken".

Fractievoorzitter P.Jansen maakt uit de bestemmingen Parijs (11,2 miljoen inwoners per 31-12-1999) en Lille (1.1 miljoen) op dat ook het huidige gemeentebestuur van Utrecht (260.000 inwoners) het "groot, groter, grootst" hoog in het vaandel heeft staan, terwijl de inwoners juist helemaal geen behoefte hebben aan megalomane ontwikkelingen. Als Utrecht in Frankrijk zou liggen, zou het thuishoren in het rijtje provinciesteden Béthune (268.000), Duinkerken (265.000), Perpignan (249.000) en Limoges (247.000). Gezien het wereldbeeld van de collegepartijen is echter waarschijnlijker dat volgende Utrechtse excursies Moskou, Shanghai of Mexico City zullen aandoen. Op de deelname van de SP hoeven ze dan, evenmin als bij deze gelegenheid, te rekenen.

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel. (06) 51844755.

L. Lambo, tel. (06) 24411469

Bijlage: schriftelijke vragen SP

Gemeente Utrecht

t.a.v. College Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT.

Utrecht, 31 juli 2001.

Betreft : schriftelijke vragen inzake studiereis naar Parijs en Lille.

Geacht College,

De SP fractie ontving vorige week via bureau gemeentesecretaris een vooraankondiging van een studiereis op 4 t/m 6 oktober naar Parijs en Lille, met het thema "multimodale knooppunten en intensief ruimtegebruik". Het doel van de reis is volgens initiatiefnemer architectuurcentrum Aorta, om in een breed gezelschap ideeën op te doen voor dergelijke toekomstige ontwikkelingen in Utrecht. Er wordt volgens Aorta gestreefd naar een "breed samengestelde" groep van maximaal 60 deelnemers, bestaande uit onder meer bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers(sters) van de Gemeente Utrecht, stedenbouwkundigen en architecten die betrokken zijn bij de stad, representanten van bedrijven en individuele personen die actief zijn in het vastgoed in Utrecht.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de SP-fractie de volgende vragen.

 1. Is er over het initiatief door Aorta vooroverleg gevoerd met uw college of met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht? Zo ja:
  met wie?
  Is er een principe overeenstemming tussen gemeentebestuur en AORTA over de deelname van ca. 25 bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers (3 wethouders, 10 raadsleden, 12 ambtenaren) van de gemeente Utrecht?
 2. Herinnert uw college zich een eerdere studiereis van een vorig college, met een net zo pluriform gezelschap als nu, naar onder meer Lille en Parijs?Wat is de meerwaarde van de nieuwe studiereis ten opzichte van de eerdere reis? Of gaat het deze keer om een opfris-studiereis?
 3. Wat is precies de meerwaarde van een "breed samengesteld" groep van politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van het bouwbedrijfsleven? Worden er onderweg nog (eventueel onder een goed glas bier) deals gesloten in het kader van het UCP-nieuwe-stijl?
 4. Gaat de heer Schnetz ook mee? Zo ja: wordt hij dan meegerekend onder de 25 bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers?
 5. Uit de opgave van AORTA maken wij op dat de kostprijs van de studiereis f 3900 per persoon is, waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht slechts f 750- hoeven te betalen. Wie betaalt het verschil? Wordt dit gefourneerd door het deelnemende bouwbedrijfsleven of door AORTA betaald uit subsidiebudgetten?
 6. Wij hebben informeel begrepen dat de ambtenaren die mee gaan met de studiereis geacht worden om de eigen bijdrage van f 750 uit eigen zak te betalen en de reis in eigen tijd te maken. Kunt U dit bevestigen? Hebben gemeentelijke diensten de vrijheid om voor hun medewerkers van dit principe af te wijken?
 7. Zijn er met de studiereis nog kosten (uren en geld) voor de gemeente Utrecht gemoeid? Zo ja: hoeveel en uit welke pot worden deze betaald?

Met vriendelijke groet,

P. Jansen.

L. Lambo

Reactie toevoegen

U bent hier