h

Motie Centraal Museum óók historisch museum

13 november 2003

Motie Centraal Museum óók historisch museum

 

PERSBERICHT Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Motie Centraal Museum óók historisch museum

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat:

  • het Centraal Museum het oudste historisch museum van Nederland is, gesticht in 1838;
  • het museum beschikt over een uitgebreide historische collectie;
  • ondanks de forse uitbreiding van de expositieruimte in de tweede helft van de jaren 90 de aandacht voor de historische collectie is achtergebleven;
  • historische objecten op dit moment vooral thematisch, dus niet in hun historische context geëxposeerd worden;
  • het aandeel historische exposities beperkt is,

van mening, dat een grotere aandacht voor de stadshistorie een bijdrage kan leveren aan het bereiken van nieuwe doelgroepen, die daardoor ook in aanraking komen met het overige aanbod van het Centraal Museum,

spreekt uit, dat het Centraal Museum in haar benutting van beschikbaar vloeroppervlak, haar tentoonstellingsbeleid en haar wijze van exposeren prominenter aandacht dient te besteden aan de stadshistorie,

verzoekt het college om hiertoe binnen zes maanden een voorstel aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier