h

Motie opbrengst afkoop erfpacht inzetten voor betaalbare woningbouw

13 november 2003

Motie opbrengst afkoop erfpacht inzetten voor betaalbare woningbouw

 

PERSBERICHT
Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Motie opbrengst afkoop erfpacht inzetten voor betaalbare woningbouw

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat:

  • momenteel een actie loopt voor het omzetten van oude erfpachtcontracten voor bepaalde duur in eeuwigdurende erfpacht;
  • de opbrengst van deze actie maximaal €55 miljoen bedraagt en nog niet bestemd is;
  • in het kader van de DUO-overeenkomst met corporaties afspraken zijn gemaakt over het herinvesteren van opbrengsten afkoop erfpacht huurwoningen in de herstructurering van naoorlogse wijken;
  • een aantal knelpunten op de woningmarkt, te weten de stagnatie van de herstructurering, het tekort aan studentenwoningen en het te geringe aandeel betaalbare huurwoningen aan de oostzijde van de stad nog steeds niet is opgelost,

verzoekt het college een voorstel uit te werken voor de inzet van de opbrengst conversie erfpacht voor de aanpak van bovengenoemde knelpunten door middel van een revolving fund constructie,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier