h

Antwoorden op de schriftelijke vragen Terberg-Hondersterrein

11 maart 2005

Antwoorden op de schriftelijke vragen Terberg-Hondersterrein

 

Antwoorden college inzake verkoop Terberg-Honders terrein

11-03-2005

Gemeente: Wij wisten niets van verkoop Terberg terrein

De gemeente Utrecht wist er niets van dat garage Terberg in onderhandeling was met de Jaarbeurs over de verkoop van de Terberg/Opel-garage aan de Overste den Oudenlaan. De gemeente was juist met Terberg en projectontwikkelaar AM-wonen in gesprek over de herontwikkeling van het terrein. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP en GroenLinks.

De SP wil dat de gemeente een stokje steekt voor het wijzigen van de bestemming van het terrein, waardoor de Jaarbeurs nog verder uitbreidt aan de westzijde van het Merwedekanaal.

Antwoord van Burgemeester en wethouders (verzonden 5 april 2005)

De Terberg-Honderslocatie staat op de lijst met uit te werken potentiële woningbouwlocaties. Als zodanig maakt de locatie onderdeel uit van de totale financiële raming en afdracht in het kader van "Verdienend vermogen".

De financiële bijdrage van de herontwikkeling naar woningbouw op de Terberg-Honderslocatie als particuliere ontwikkellocatie, is hierin meegenomen voor een bedrag van € 100.000,- te verkrijgen in 2007 als gevolg van meerwaarde afdracht ten opzichte van het lopende erfpachtcontract.

De bijdrage in 2007 is door verkoop aan de Jaarbeurs waarschijnlijk onhaalbaar geworden. Zicht op eventuele toekomstige herontwikkelingsplannen, en zodoende financiële afdracht aan de gemeente voor de locatie, is er momenteel niet.

 1. De verwerving betreft de hele locatie van het Terberg-Hondersterrein, zowel het eigendomdeel als het erfpachtdeel. De Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989) zijn van toepassing en stellen wat de overdracht (art. 16) van het erfpachtsrecht betreft dat (art 16.1) de erfpachter verplicht is in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van het erfpachtsrecht, of de vestiging van een beperkt recht waardoor het gebruik van het perceel grond door anderen wordt verkregen, in de desbetreffende akte de bepalingen van de algemene en bijzondere voorwaarden, waaronder het recht is verleend, op te nemen of daarnaar te verwijzen (in dit contract met name: uitgifte voor onbepaalde tijd, bedrag, Algemene voorwaarden 1989 van toepassing, afspraken t.a.v. riool, gastank en n.a.v. bodem/grondwateronderzoek). En art. 16.2: de nieuwe erfpachter of zakelijk gerechtigde is verplicht om binnen een maand na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, op zijn kosten een authentiek afschrift van de desbetreffende akte aan Burgemeester en Wethouders te overleggen.
 2. De gemeente heeft in het afgelopen jaar niet actief geprobeerd het eigendomdeel aan te kopen.
  Dit omdat de gemeente met de beoogde ontwikkelaar in goed overleg de toekomstige programmatische invulling aan het verkennen was waardoor de gewenste ruimtelijke invullingen voldoende geborgd zouden worden. De gemeente (m.n. DSO) heeft afgelopen jaar intensief samengewerkt met ontwikkelaar AM om gezamenlijk te komen tot een Nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie. Naar onze informatie was AM Wonen b.v. de exclusieve partner van Terberg Beheer b.v. m.b.t. verwerving van de locatie en zodoende gesprekpartner voor de gemeente ten behoeve van toekomstige herontwikkeling.
  Bij de herontwikkelingsopties bleken zowel als gevolg van het LPG vulpunt van het pompstation aan de Graadt van Roggeweg als vanuit de milieuhindercategorie op het Jaarbeursterrein belemmeringen voor herontwikkeling. Gekozen is om de hierdoor aanwezige herontwikkelingrisico`s bij een marktpartij te laten. De middelen voor strategische verwervingen zijn beperkt en er moeten keuzes gemaakt worden waar deze het effectiefst ingezet worden.
  De locatie is niet aan de gemeente aangeboden voordat deze verkocht is aan de Jaarbeurs, en Terberg Beheer en AM hebben de gemeente ook niet op een andere wijze over deze verkoop geïnformeerd.
 3. Nee, er waren geen signalen voor ongewenste ontwikkelingen voor de Terberg-Honders locatie.
 4. De Terberg-Honders locatie ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Kanaleneiland geldt. Het perceel heeft de bestemming "Garage" (art. 18): garagebedrijven waarop de Wet Milieubeheer niet van toepassing is, of voor garagebedrijven, genoemd in categorieën 1 en 2 van de voorschriften behorende bij de "staat van inrichting".
  Art. 10 van het erfpachtcontract geeft aan dat het perceel bestemd is voor:
  - de bouw en instandhouding van een garagebedrijf met maximale bruto vloeroppervlakte van eenduizend zeshonderd tachtig vierkante meter en;
  - parkeerterrein voor zover het perceel niet mag worden bebouwd.     

  Na de bebouwing en de inrichting dient het perceel grond met opstallen uitsluitend te worden gebruikt als garagebedrijf. De in uitgifte begrepen grond, bestemd als parkeerterrein, dient eveneens als zodanig te worden gebruikt.
  Bij wijziging van bestemming of gebruik van garagebedrijf in andere (bedrijfs)ruimte mag geen gastank meer in de erfpachtperceel aanwezig zijn, de dan eventueel nog aanwezige gastank wordt door en voor rekening van de erfpachter onder toezicht van de afdeling Milieu van de gemeente verwijderd.

 5. Op basis van de huidige informatie zal de locatie gedeeltelijk door het garagebedrijf Honders in gebruik blijven voor showroom en onderhoudswerkzaamheden totdat de verplaatsing naar de autoboulevard gerealiseerd wordt. De Jaarbeurs zelf geeft aan de locatie te gaan benutten voor functies die tijdelijk verplaatst moeten worden ten behoeve van plannen op het Jaarbeursterrein zelf.

Lees het artikel in het UN

Reactie toevoegen

U bent hier