h

Gemeenteraad regelt eerlijk aankoopbeleid

11 november 2005

Gemeenteraad regelt eerlijk aankoopbeleid

Met een opmerkelijke combine van SP en VVD is tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2006 een einde gemaakt aan de dubieuze aankooppraktijken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht in gebieden waarin de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing verklaard is. In deze gebieden, zoals delen van Kanaleneiland en Leidsche Rijn, zijn woningeigenaren bij verkoop verplicht om hun huis eerst aan de gemeente aan te bieden. Die zou dan tegen marktwaarde aan moeten komen. In de praktijk bleek het OGU misbruik te maken van zijn machtpositie, door bedragen te bieden die ver onder de WOZ-waarde van de woning liggen. De SP kwam met twee recente voorbeelden aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Deze bewoners hadden in februari 2005 nog een aanslag onroerende zaak belasting gehad, gebaseerd op een woningwaarde van 187.000 euro. Nog geen drie maanden later bood het OGU slechts 165.000 euro voor de aankoop van deze prima woningen, die de gemeente wil slopen.
De SP/VVD motie werd gesteund door alle fracties behalve Leefbaar Utrecht en CDA.

Tekst Motie

Motie Niet van twee walletjes eten.

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2005 ter gelegenheid van het slotdebat over de begroting 2006,

Overwegende, dat:
- de gemeente in het kader van stadsvernieuwing en stadsuitbreiding regelmatig bestaande panden moet aankopen;
- om de aankoop te vereenvoudigen gebruik gemaakt wordt van de Wet voorkeursrecht gemeenten, die bewoners in deze gebieden verplicht om hun woning bij voorrang aan de gemeente te verkopen;
- in een dergelijke situatie de gemeente de morele plicht heeft om een faire prijs te bieden voor de woning;
- in de praktijk door de gemeente bedragen geboden worden die aanzienlijk onder de WOZ-waarde liggen,

Van mening, dat dit strijdig is met het beginsel van behoorlijk bestuur en de geloofwaardigheid van de overheid ondermijnt,

Spreekt uit, dat vanaf nu in gebieden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van kracht is bij de aankoop van panden minimaal de laatst vastgestelde WOZ-waarde geboden wordt, tenzij er sprake is van een objectief aantoonbare oorzaak voor waardedaling sinds de laatste WOZ-beschikking dan wel zakelijke of persoonlijke rechten op de woning (bijvoorbeeld verhuur, niet-afgekochte erfpacht) die de waarde van verlagen,

En gaat over tot de orde van de dag.

E. van Holthe (VVD)
P.Jansen (SP)
R. den Besten (PvdA)

U bent hier