h

Koude oorlog rond Lucas Bolwerk garage duurt voort

30 november 2005

Koude oorlog rond Lucas Bolwerk garage duurt voort

Zal Leefbaar Utrecht wethouder Yet van den Bergh nu wel of niet de graafmachines laten aanrukken vóórdat alle vergunningen voor de bouw van de parkeergarage Lucas Bolwerk definitief zijn? Dat is nog steeds niet duidelijk na beantwoording van schriftelijke vragen van de SP. Wel is duidelijk dat er niet gekapt of gegraven wordt "..voordat de bouwvergunning is verleend" en dat duurt naar schatting nog minstens anderhalve maand.

De SP wil echter dat het College geen onomkeerbare stappen zet voordat alle vergunningen onherroepelijk geworden zijn, dus ook alle beroepen zijn afgehandeld. Dat kost een paar maanden extra, waardoor het mogelijk blijft om na de gemeenteraadsverkiezingen de bouw van de garage, die 55.000 euro subsidie per auto vergt en een enorme aanslag betekent op het Zocherpark, af te blazen.

Antwoorden B&W op schriftelijke vragen SP

Op 17 november heeft uw College een persbericht uitgegeven naar aanleiding van de uitspraak van de rechter inzake het verlenen van een velvergunning en monumentenvergunning in het kader van de aanleg van de parkeergarage Lucas Bolwerk. In dit persbericht wordt gesteld: “Nu de rechter Utrecht toestaat zijn monumentenvergunning te gebruiken, kan de gemeente beginnen met het vellen en verplanten van bomen en het afgraven en saneren van grond.” Drie regels verderop staat dat het College verwacht binnenkort ook de bouwvergunning rond te krijgen “…. , zodat in 2006 kan worden doorgegaan met de bouw van de garage zelf.”

Tot dusver heeft de gemeente Utrecht de goede gewoonte om bij gemeentelijke bouwprojecten pas te starten met het vellen van bomen, grondwerk en dergelijke zodra de bouwvergunning onherroepelijk is geworden en de overige voorbereidingen zo ver gevorderd zijn dat de bouw direct aansluitend kan starten. Het persbericht suggereert dat voor de parkeergarage Lucas Bolwerk van deze goede praktijk wordt afgeweken. Dat zou merkwaardig zijn, omdat voor de aanleg van een parkeergarage zonder draagvlak juist extra grote zorgvuldigheid in acht genomen hoort te worden.

Vraag
De SP-fractie gaat er daarom van uit dat deze passage van het persbericht een vergissing is, maar zou dat zekerheidshalve wel graag bevestigd zien. Kan het College ons daarom op korte termijn –in ieder geval voor de gemeenteraadsvergadering van 8 december- informeren over de tijdplanning voor de werkzaamheden en andere activiteiten zoals aanbestedingen in de periode tot 8 maart 2006?

Antwoorden van Burgemeester en wethouders
(verzonden 29 november 2005)

Ja. De gemeente Utrecht beschikt op dit moment over een kapvergunning en ongeschorste monumentenvergunning. Op basis van deze vergunningen kunnen de navolgende activiteiten worden uitgevoerd:
1. Het vellen en verplanten van bomen;
2. Het afgraven en saneren van vervuilde grond;
3. Archeologisch onderzoek van de af te graven grond;
4. Het opbreken van paden in het park;
5. Het verwijderen van lichtmasten;

Tegen zowel de kapvergunning als de monumentenvergunning is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Daarbij is ook gevraagd om schorsing van de werking van deze vergunningen. Naar verwachting zal de Raad van State een zitting inplannen in de maand december waarna uitspraak zal volgen.

Al de genoemde activiteiten worden door de eigen dienst uitgevoerd en/of meervoudig onderhands aanbesteed zodra wordt beschikt over een bouwvergunning. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten in december of januari de verklaring van geen bezwaar afgeven waarna de bouwvergunning kan worden verleend.

Het bestek voor de bouw van de garage en het fietstransferium ligt klaar voor publicatie.
Zodra over een bouwvergunning wordt beschikt, zal worden overgegaan tot publicatie van het bestek.

U bent hier