h

Overwinning SP: mes in bureaucratie, meer geld voor de uitvoering

11 november 2005

Overwinning SP: mes in bureaucratie, meer geld voor de uitvoering

Na vier jaar discussies in de gemeenteraad is het de SP gelukt om in de gemeenteraad een ondubbelzinnige meerderheid te winnen voor het voorstel om het mes te zetten in de overheadfuncties bij de gemeentelijke overhead, zodat er meer geld vrijkomt voor uitvoerende taken. Bijkomend voordeel is dat er ook meer banen gecreeerd kunnen worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid in de stad het hoogst is.
Een motie van de SP die dit vastlegd werd tijdens het begrotingsdebat aangenomen, met alleen de stemmen van Leefbaar Utrecht, CDA en D66 tegen.

motie SP

Motie evenwichtige personeelsopbouw

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2005 ter gelegenheid van het slotdebat over de begroting 2006,

Overwegende, dat:
- het collegeprogramma 2001-2005 als titel “Utrecht in uitvoering” heeft;
- de afgelopen jaren een brede concensus ontstaan is in de gemeenteraad over de noodzaak om de bureaucratie in eigen huis aan te pakken;
- de gemeenteraad in mei 2004 besloten heeft tot het instellen van een selectieve vacaturestop, met als belangrijk doel het toeroepen van een halt aan de stijging van de overhead;
- onlangs bij de publicatie van “Personeel in cijfers 2004” gebleken is dat in twee jaar tijd het aantal medewerkers in de uitvoerende schalen is afgenomen met 797 FTE en het aantal medewerkers in de schalen 10 en hoger is toegenomen met 67 FTE
- daarmee onze gemeente nu op iedere uitvoerende medewerker ook een beleidsmedewerkers/leidinggevende in dienst heeft;
- in deze twee jaar tijd de 10+ functies gestegen zijn met 11% (DMO), secretarie (15%), RHD (20%), DSO (6%) en DSB (7%), waarbij het college als enige onderbouwing geeft dat “…er steeds meer beleidsmatige taken bij de gemeente komen waarvan de uitvoering door anderen zal worden gedaan” ,

van mening, dat deze ontwikkeling alarmerend is en op gespannen voet staat met het streven van de gemeenteraad om het mes te zetten in onze eigen bureaucratie,

spreekt uit dat de selectieve vacaturestop dient te worden aangescherpt in die zin dat het aandeel 10+ functies dient te dalen tot het niveau van eind 2002 (25%), waarbij de ontstane financiële ruimte, voor zover die niet nodig is om de efficiencytaakstelling in te vullen, gebruikt moet worden om meer medewerkers aan te stellen in de uitvoerende functieschalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.F.C. Jansen (SP)

U bent hier