h

Sloop Kleine Wijk ter discussie

30 november 2005

Sloop Kleine Wijk ter discussie

De SP wil de voorgenomen sloop van Het Kleine Wijk in Ondiep ter discussie stellen in de eerstkomende gemeenteraadscommissie stedelijke ontwikkeling, op 20 december a.s. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP en GroenLinks blijkt dat B&W mee willen werken aan de sloop van 198 eengezinswoningen door Mitros. Volgens wethouder wonen Van Kleef (PvdA) is er onder de bewoners draagvlak voor de sloop.
De bewoners zelf organiseren juist op 12 december een avond om de alternatieven voor sloop te bespreken en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Schriftelijke vragen van de heer P.F.C. Jansen en mevrouw G. Raadsveld, ingekomen 7 november 2005

Tijdens de begrotingsbehandeling door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 25 oktober jl. deelde de wethouder wonen mee dat het draagvlakonderzoek voor het Kleine Wijk heeft uitgewezen dat een meerderheid van de bewoners akkoord gaat met sloop.
Volgens onze informatie heeft eigenaar Mitros bewoners laten weten dat binnenkort de stadsvernieuwingsurgenties worden uitgegeven en dat het streven is om eind dit jaar met de sloop te starten.

De fracties van SP en GroenLinks hebben uit contacten met bewoners van het Kleine Wijk de indruk dat het draagvlak voor sloop minder groot is dan het College veronderstelt. Bovendien verbazen de fracties van SP en GroenLinks zich over de uitspraken van Mitros over de planning, in het licht van de afspraken die het College met de gemeenteraad gemaakt heeft over de planning bij sloopprojecten, waarbij het uitgangspunt is dat pas gesloopt wordt wanneer er sprake is van: afgeronde RO-procedure, goedgekeurd bouwplan en –ingeval een deel van de nieuwbouw uit koopwoningen bestaat- een zodanig percentage verkocht dat de ontwikkelaar niet om deze reden de bouw kan uitstellen.

Om deze reden hebben wij de volgende vragen:

1. Kunt u ons de rapportage over het draagvlakonderzoek ter beschikking stellen?
2. Is de Nota van Uitgangspunten voor het Kleine Wijk, inclusief een sociaal plan, door het College goedgekeurd? Zo ja: wanneer en kunt u ons deze per omgaande doen toekomen?
3. Kunt u ons een planning doen toekomen voor de herstructurering van het Kleine Wijk? Hoe verhoudt deze zich tot bovengenoemde uitspraken van Mitros en de afspraken met de Raad inzake de fasering van sloop-nieuwbouwprojecten?

Antwoord van Burgemeester en Wethouders, verzonden 29 november 2005

1. De woningbouwcorporatie Mitros heeft een draagvlakonderzoek laten uitvoeren door het Vierde Huis. Van de 198 huurders hebben er 161 een formulier ingevuld en teruggestuurd. Van de huurders die gereageerd hebben heeft een duidelijke meerderheid van 63% zich uitgesproken voor de voorgestelde plannen. Deze meerderheid biedt voldoende draagvlak om de plannen in overleg met de bewoners verder te ontwikkelen. Het draagvlakonderzoek is voor u in de leeskamer ter inzage gelegd.
2. Het College van burgemeester en wethouders heeft de planidentificatie c.q. Nota van Uitgangspunten voor het Kleine Wijk op 29 november 2005 vastgesteld. Het Sociaal Plan is onderdeel van het Algemeen Sociaal Projectplan van Utrecht Vernieuwt. Hierin worden onder andere de urgenties, terugkeergaranties en verhuiskostenvergoeding geregeld. Zoals gebruikelijk wordt dit besluit met u gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst vanhet College. De Nota van uitgangspunten is voor u in de leeskamer ter inzage gelegd.

3. Uw bewering, dat het uitgangspunt is dat pas gesloopt wordt wanneer er sprake is van een afgeronde RO-procedure, goedgekeurd bouwplan en – ingeval een deel van de nieuwbouw uit koopwoningen bestaat – een zodanig percentage is verkocht dat de ontwikkelaar niet om deze reden de bouw kan uitstellen, is niet uitgesproken of bestuurlijk vastgelegd. Het vaststellen van de Nota van uitgangspunten door het College op 29 november 2005 is de start voor de RO-procedure en het toekennen van de urgenties. De bewoners hebben een jaar de tijd om op basis van deze urgentie een vervangende woning te zoeken.De maatregelen voor het vernieuwen van het Kleine Wijk zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2007 van start gaan en zullen worden afgestemd op de oplevering van de woningen in de Ahornstraat Heringastraat zodat bewoners kunnen doorstromen binnen Ondiep.

U bent hier