h

Defensie wil megakantoor op Kromhoutterrein

20 december 2005

Defensie wil megakantoor op Kromhoutterrein

Het ministerie van Defensie wil een kantoor van minstens 2100 arbeidsplaatsen, met doorgroei naar 3000, bouwen op het terrein van de Kromhoutkazerne (naast stadion Galgenwaard). Dat zou neerkomen op een kantoor tussen 50.000 en 75.000 m2 vloeroppervlak in een gebied waar de gemeente juist terughoudend wilde zijn met grootschalige ontwikkelingen.

schriftelijke vragen SP

Het dagblad Cobouw van 13 december jl. meldt onder de kop “Defensie bouwt voor het eerst via een PPS-constructie” dat dit ministerie een nieuw kantoorpand voor 2100 medewerkers, eventueel uit te breiden naar 3000, gaat bouwen op het Kromhoutterrein. Op grond van het aantal medewerkers kom je dan naar onze schatting op een bouwvolume van 50.000-75.000 m2 BVO.
Wij vinden dit een opmerkelijke ontwikkeling in relatie tot de visie van de gemeente Utrecht met betrekking tot de toekomst van het Kromhoutgebied: dat zou voor zover ons bekend een geleidelijke transformatie in de richting van de combinatie campus/ broeiplaats voor kennisintensieve bedrijven moeten doormaken. In de Structuurvisie hebben wij geen aanwijzingen gevonden voor een ontwikkeling van het Kromhoutterrein als grootschalige kantoorlocatie. Sterker nog: grootstedelijke ontwikkelingen worden in deze visie juist geconcentreerd in het stationsgebied, het Centrum Leidsche Rijn en de zone die deze twee kernen verbindt. In het Structuurplan 2005-2015 van het BRU vinden wij evenmin aanwijzingen in deze richting.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is het plan van het ministerie van Defensie bij u bekend?

2. Wat is uw standpunt over dit bouwplan, hoe is dit te rijmen met Structuurvisie en Structuurplan 2005-2015?

3. Wat is de planologische ruimte die het bestaande bestemmingsplan voor het gebied biedt voor de bouw van kantoren?

4. Heeft u het voornemen om aan het bouwplan mee te werken? Zo ja: waarom zou voor defensie een uitzondering gemaakt moeten worden op uw ruimtelijk-economisch beleid?

5. Wat zou de realisatie van een kantoorpand voor 3.000 medewerkers betekenen voor de verkeersbelasting op het Stadionplein/aansluitingen Waterlinieweg, waar tijdens de spitsuren het verkeer nu al met regelmaat vast staat?

6. Op welke termijn denkt u de commissie stedelijke ontwikkeling een voorstel met betrekking tot dit bouwplan voor te leggen?

U bent hier