h

Raad van State steekt stokje voor aanslag gemeente op bomen Lucas Bolwerk

15 december 2005

Raad van State steekt stokje voor aanslag gemeente op bomen Lucas Bolwerk

De Raad van State heeft gisteren het comité Behoud Lucas Bolwerk in het gelijk gesteld inzake haar eis dat de gemeente Utrecht niet mag starten met de kap van bomen op het Lucas Bolwerk. Verkeerswethouder Yet van den Bergh (LU) wilde zo snel mogelijk, met steun van collegepartijen PvdA, VVD en CDA, het groen bij de schouwburg naar de knoppen helpen, om de tegenstanders van haar megalomane parkeergarage de wind uit de zeilen te nemen.
Vorige week nog verworpen de collegepartijen een SP-motie, gesteund door de oppositie, om voortaan als uitgangspunt te hanteren dat er bij bouwplannen pas gekapt mag worden als alle vergunningen onherroepelijk geworden zijn.

Wij feliciteren het comité Lucas Bolwerk met dit succes. Onderstaand het persbericht dat het comité uitgaf naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Raad van State over het garageplan Lucasbolwerk

Op woensdag 14 december j.l. dienden bij de Raad van State (de hoogste rechterlijke instantie in bestuursrechtaangelegenheden) twee verzoeken van het Comité Behoud Lucasbolwerk om voorlopige voorzieningen. (In het burgerlijk recht zou men dit korte gedingen noemen.) Ook de Stichting Singelgebied Utrecht trad op vergelijkbare wijze in het krijtperk. Bij de behandeling van de beroepen komt versterking van de Bond Heemschut en de Vereniging Oud Utrecht.

B&W van Utrecht was van plan om op zeer korte termijn een groot aantal bomen op het Lucasbolwerk te laten kappen en daarna een groot opgravingsonderzoek te beginnen*). De eis was de gemeente te verplichten deze voorgenomen activiteiten aan te houden tot na het onherroepelijk zijn van de bouwvergunning.

De Raad van State bevestigde dat de opschortende werking die krachtens wet van de ingestelde beroepen uitgaat, onverkort gehandhaafd blijft en dat de 'creatieve' uitleg die B&W aan de wet geeft, niet aan de orde kan zijn. Verder maakte de Raad van State duidelijk dat de monumenten-vergunning/velvergunning in samenhang met de eventuele bouwvergunning bezien zullen worden.

Waarschijnlijk in de loop van maart vindt de behandeling van de hogere beroepen plaats.

Om de garage te kunnen bouwen heeft B&W een onherroepelijke bouwvergunning nodig, dat wil zeggen een bouwvergunning die in hoogste instantie (opnieuw de Raad van State) overeind blijft. Vooraf aan de bouwvergunning is van Gedeputeerde Staten een 'Verklaring van geen bezwaar' nodig. Omdat het Lucasbolwerk een beschermd monument is, is tenslotte ook de monumentenvergunning nodig. Zonder 'Verklaring van geen bezwaar' òf zonder monumentenvergunning is er rechtens geen benutting van de bouwvergunning mogelijk.

B&W is er alles aan gelegen om de monumentenvergunning door de Raad van State bevestigd te krijgen en om de 'Verklaring van geen bezwaar' te verkrijgen. Gesteld dat B&W de Verklaring verkrijgt en een bouwvergunning afgeeft, dan zal deze tot in hoogste instantie worden aangevochten. Daarvoor zijn goede redenen, waaronder - voor de hand liggend - de problematiek van de luchtkwaliteit.

Het is voor B&W bepaald geen gelopen race.

Voorlopig gaat er geen boom om en geen schep de grond in.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 zal er - afgezien van mediageweld van B&W - vrijwel niets wezenlijks gebeuren. Het is voor B&W met zoveel onzekerheid ook niet zinvol een aanbestedingsprocedure te starten, wat men eigenlijk in januari 2006 van plan was.

Het is overigens de vraag of er voor B&W prettig geprijsde inschrijvingen op de aanbesteding binnenkomen. Aannemers kunnen er namelijk zeker van zijn dat zij gedurende het gehele bouw-proces, als het überhaupt zo ver komt, uitermate kritisch en met alle beschikbare rechtsmiddelen gevolgd zullen worden. Die zekerheid zal zich ook in de intekenprijs uitdrukken.

Het eerste belangrijke succes is binnen, nu de rest nog.

Er zal nog heel wat energie en geld in het procederen gestoken moeten worden, maar het is voor een goede zaak en we doen het met overgave.

Comité Behoud Lucasbolwerk

*) De strategische ratio daarachter is - dat heeft B&W geleerd van de affaire Amelisweerd uit 1982 - dat als de boel al vernield is, er voor de tegenstanders van het garageplan nauwelijks nog een procesbelang overblijft.

U bent hier