h

SP maakt bezwaar tegen afkoop aansprakelijkheid Weber BV voor Nedereindse Plas

16 januari 2006

SP maakt bezwaar tegen afkoop aansprakelijkheid Weber BV voor Nedereindse Plas

De SP gemeenteraadsfractie Utrecht maakt bezwaar tegen het voornemen van burgemeester en wethouders om de Nedereindse Plas en omliggende terreinen (totaal 90 hectare grond en water) aan te kopen van Weber BV. De koopprijs: slechts één euro. Lekker goedkoop toch. Maar er zit een groot addertje onder het gras. De Nedereindse Plas is de voormalige "Put van Weber" waar jarenlang op grote schaal illegaal chemisch afval gestort is. Bij het koopcontract sluit Weber (een dochteronderneming van de grond- en afvalgigant Mourik) iedere toekomstige aansprakelijkheid voor milieuschade uit.....

College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Utrecht, 16 januari 2006.
Betreft: wensen en bedenkingen koopovereenkomst Nedereindse Plas c.a.

Geacht College,

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de concept koopovereenkomst van de Nedereindse Plas van de besloten vennootschap Weber BV, alsmede twee andere daarmee verband houdende stukken. Bij deze maken wij gebruik van de mogelijkheid om vóór 24 januari 2006 onze wensen en bedenkingen in te dienen.

De leden van de SP-fractie zijn verheugd dat een volgende stap is gezet in de herontwikkeling van de voormalige Put van Weber tot recreatiegebied, maar zij maken bezwaar tegen de koppeling van de verkoop aan de vrijwaring voor Weber BV in de toekomst voor “…bevelen en claims op grond van de Wbb terzake de Nedereindse Plas, waaronder, maar niet uitsluitend, kostenverhaal van de Staat der Nederlanden.” (artikel 13 koopovereenkomst, artikel 7 lid 1 van de overeenkomst inzake de Nedereindse Plas, fase II).

Op grond van onderzoek van de provincie en de politie in het verleden is komen vast te staan dat er in en rond de Put van Weber op grote schaal afval, waaronder chemisch afval, gestort is. Wij verwijzen naar het politierapport, dat u nog steeds kunt raadplegen op de internetsite van RTL-nieuws . Weliswaar is er op grond van de monitoring van de waterkwaliteit op dit moment geen acuut risico, maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen effecten meer kunnen ontstaan. Het is goed denkbaar dat door het doorroesten van verpakkingen later alsnog het grondwater verontreinigd wordt. De ervaring elders leert dat in dat geval de saneringskosten enorm zijn. Saneringskosten die op grond van deze overeenkomst niet langer op de vervuiler verhaald kunnen worden.

Wij vragen ons af in hoeverre de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van gemeente en provincie voor een schoon milieu te rijmen zijn met deze koopovereenkomst/ overeenkomst fase II. Tenslotte zijn wij benieuwd wat de positie van de provincie Utrecht is bij het vrijwaren van Weber BV voor claims van derden op grond van de Wbb. Gaat de provincie ook meebetalen bij eventuele claims? Zo ja, voor welk percentage? Zijn daarover afspraken gemaakt en zo ja, zijn deze schriftelijk vastgelegd?

Concluderend: wij vinden het onacceptabel dat Weber BV de overheid opzadelt met de gevolgen van zijn onacceptabele praktijken in het verleden en wij vinden het onwenselijk dat de gemeente en de provincie hieraan meewerken.

Hoogachtend,
P.F.C. Jansen, SP-fractie.

U bent hier