h

SP: rapportage aankoop depot Centraal Museum moet openbaar

5 januari 2006

SP: rapportage aankoop depot Centraal Museum moet openbaar

In november trad wethouder Gispen af naar aanleiding van de de aankoop en verbouwing van een depot voor het Centraal Museum. Op 23 december 2005 informeerde het college van B&W vertrouwelijk over de uitkomsten van het onderzoek naar de besluitvorming rond deze kwestie.

De SP ziet - op enkele details na - geen aanleiding in de rapportage om een vertrouwelijk karakter hiervan te rechtvaardigen. Ook ging het college niet in op onze vragen over de financieel-economische onderbouwing. De SP heeft deze daarom opnieuw aan de orde gesteld. Hieronder de volledige tekst van de brief aan B&W.

Geacht College,

Op 23 december jl. heeft u de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de besluitvorming rond de aankoop en verbouwing van een depot voor het Centraal Museum. Daarmee gaf u gevolg aan de motie 2005/M127 die door de gemeenteraad op 24 november tijdens de extra vergadering over het aftreden van wethouder Gispen met algemene stemmen is aangenomen.

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de vertrouwelijke brief twee vragen, die wij graag voor de commissiebehandeling beantwoord zouden willen zien.

Allereerst vragen wij ons af waarom de rapportage integraal een vertrouwelijk karakter zou moeten hebben. Afgezien van enkele namen van ambtelijk betrokkenen zouden wij niet weten welke gegevens uit de rapportage geen onderdeel mogen uitmaken van openbaar debat. Daarom verzoeken wij u om de rapportage –op genoemde details na- vrij te geven óf deugdelijk te motiveren waarom vertrouwelijkheid naar uw mening geboden is.

Onze tweede vraag heeft betrekking op de afspraken die gemaakt zijn tijdens de extra raadsvergadering van 24 november. Bij die gelegenheid heeft de SP-fractie erop aangedrongen dat bij het onderzoek óók de financieel-economische onderbouwing van het aankoopvoorstel in het onderzoek betrokken zou worden. Naar onze mening is dat ook toegezegd. De SP-fractie heeft vanaf de eerste gelegenheid (behandeling cie.MO, december 2004) grote twijfels geuit over de kwaliteit van deze onderbouwing. Wij hebben conform afspraak op 28 november onze vragen voor het onderzoek aangeleverd, zekerheidshalve voegen wij deze nogmaals toe bij deze brief.

In de op 23 december toegezonden rapportage blijken al onze vragen over de financieel-economische onderbouwing van het depot niet meegenomen te zijn. Wij verzoeken u deze vragen alsnog (als schriftelijke vragen conform het reglement van orde) te beantwoorden.

Tenslotte maken wij van de gelegenheid gebruik om u een gelukkig en productief 2006 toe te wensen,

Met vriendelijke groet,

M.Mossel en P.Jansen,
SP-fractie.

Bijlage bij schriftelijke vragen d.d. 31-12-2005 inzake depot Centraal Museum
(op 28 november 2005 ingediend bij de griffie)

Vragen SP-fractie tbv onderzoek depot Centraal Museum

1.
In de “toelichting bij advies” d.d. 16 december 2002 is sprake van een startnotitie die twee jaar eerder verschenen zou zijn.
Kunnen wij inzage krijgen in deze startnotitie?
Wanneer is deze startnotitie vastgesteld door B&W?
Is de startnotitie ook toegestuurd aan de gemeenteraad?
Wanneer is deze besproken?

2.
Uit de stukken is niet duidelijk van wie het initiatief tot aankoop is uitgegaan. Van wie kwam het initiatief?

3.
Op het Advies d.d. 16 december 2002 is bij het collegebesluit d.d. 14-1-2003 handmatig bijgeschreven: “als de plannen binnen twee jaar niet realiseerbaar zijn dan zal het pand weer worden afgestoten.” Welk collegelid heeft deze kanttekening bijgeschreven?
Waarom is dit besluit niet uitgevoerd? (op 14-1-2005 was het plan nog niet gerealiseerd).

4.
Is de commissiebrief d.d. 16 december 2002 ook daadwerkelijk aan de cie.MO toegezonden? Is deze in de commissie besproken?
(helaas werkt ROL op dit moment niet betrouwbaar waardoor wij dit niet zelf konden nagaan).

5.
In de circulatielijst van 11 oktober 2004 is bijgeschreven: “Lineair afschrijven is tot nader order verplicht.”
Wie heeft deze kanttekening gemaakt?
Op wiens autoriteit is desondanks besloten af te schrijven op basis van annuïteit? Is dit expliciet goedgekeurd door B&W en in het bijzonder de wethouder financiën?

6.
Het ontwerp raadsvoorstel, dat in december 2004 besproken is in de cie.MO is gedateerd 11 oktober 2004. Hoe is het mogelijk dat er één jaar en negen maanden verstreken zijn tussen het aankoopbesluit en het presenteren van een exploitatievoorstel?

7.
Kunnen wij inzage krijgen in de bijlagen 1 t/m 3 bij het ontwerp raadsvoorstel van 11 oktober 2004.

8.
Naar aanleiding van de kritiek in de cie.MO van december 2004 is een aangepast voorstel geschreven. Dat is op 3 mei 2005 aan de cie.MO verzonden. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

9.
Bijlage 1 bij de brief van 3 mei 2005 geeft een exploitatieopzet voor een periode van 25 jaar.
Uit dit overzicht blijkt dat de totale dekking (totaal kosten – verhuur culturele instellingen) de eerste jaren zwaar negatief is en pas in het vijfentwintigste jaar een klein positief resultaat te zien geeft. Hoe kan er in het raadsvoorstel dan gesproken worden over een “rendabele exploitatie”?

In hetzelfde overzicht komt een kolom exploitatie voor. Dat zouden alle kosten moeten zijn exclusief rente en aflossing, dus: onderhoud, verzekeringen, verwarming, beheerder. Een vuistregel is dat het onderhoud ongeveer een procent van de stichtingskosten bedraagt. Bij een investering van drie miljoen euro kom je dan alleen al voor onderhoud op 30.000 euro in het eerste jaar van exploitatie. Echter het totaalbedrag voor exploitatie bedraagt in het eerste jaar minder dan 20.000 euro. Kunnen wij een specificatie krijgen van de opbouw van dit bedrag?

In hetzelfde overzicht komt ook een kolom “mogelijke extra opbrengsten” voor, die volgens de toelichting staat voor de verhuur van een nieuwbouw-uitbreiding bij het depot van 890m2.
Begrijpen wij goed dat deze uitbreiding louter voor de verhuur gebouwd wordt? Waarom zou de gemeente Utrecht een dergelijke investering doen, we zouden toch alleen de overtollige m2 depot verhuren aan derden? Zijn de kosten voor de uitbreiding van 890 m2 inbegrepen in de investering van €2,9 miljoen? Zo ja, voor welk bedrag?

U bent hier