h

SP wil referendumverordening verbeteren

6 februari 2006

SP wil referendumverordening verbeteren

De SP zal bij de gemeenteraadsvergadering van 9 februari twee verbeteringsvoorstellen indienen voor de referendumverordening. Daarmee wil de partij de mogelijkheden voor het organiseren van een raadgevend (correctief) referendum vergroten. Op dit moment lijkt de verordening vooral geschreven om een correctief referendum zo moeilijk mogelijk te maken.

De huidige referendumverordening is nu ruim vijf jaar van kracht, maar het is nog nooit gelukt om een correctief referendum te organiseren. In december 2000 nam de SP het initiatief voor een correctief referendum tegen de verkoop van de REMU, dat door de gemeenteraad werd tegengehouden met beroep op het spoedeisend karakter van de verkoop. Een tweede poging volgde begin 2004, toen comité Behoud Lucas Bolwerk een referendum wilde houden over de aanleg van een parkeergarage. Ook dat werd om formele redenen tegengehouden, omdat volgens Burgemeester en Wethouders het principebesluit tot aanleg al eerder was genomen.

Om die reden wil de SP bij verordening regelen dat voortaan op raadsvoorstellen wordt vermeld of ze naar de mening van het college referendabel zijn of niet. De gemeenteraad kan bij de behandeling van het voorstel zo nodg de status referendabel veranderen, als zij het niet eens is met het College.
Een tweede voorstel van de SP is het schrappen van de uitsluitingsgrond dat voorstellen met een gering financiëel effect niet referendabel zijn. De partij is van mening dat er sowieso al een grote drempel is voor de organisatie van een correctief referendum, omdat de indieners een groot aantal handtekeningen moeten inleveren. Als zoveel mensen de moeite nemen om handtekeningen op te halen is er naar de mening van de SP sprake van een maatschappelijk belang, los van de financiele effecten.

U bent hier