h

Utrechts gemeentebestuur jokt over opheffen straatparkeerplaatsen

2 februari 2006

Utrechts gemeentebestuur jokt over opheffen straatparkeerplaatsen

Het Utrechts gemeentebestuur heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht ten onrechte gesuggereerd dat er in combinatie met de aanleg van de parkeergarage Lucas Bolwerk 356 straatparkeerplaatsen worden opgeheven. Op deze manier worden de milieugevolgen van de aanleg veel mooier voorgesteld dan ze zijn. Gedeputeerde Staten waren op grond van deze informatie van mening dat hierdoor de luchtkwaliteit in de binnenstad van Utrecht per saldo niet verslechtert en gaven op 25 januari een verklaring van geen bezwaar af.
SP raadslid Paulus Jansen heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Hij wil dat de onjuiste informatie rechtgezet wordt en dat GS op grond daarvan hun huiswerk over doen.

schriftelijke vragen SP

De SP-fractie kreeg vandaag een persbericht van de provincie Utrecht onder ogen, waarin de afgifte van een verklaring van geen bezwaar door GS inzake de bouw van de parkeergarage Lucas Bolwerk wordt toegelicht. In dit persbericht troffen wij de volgende passage aan: “De komst van de parkeergarage resulteert in opheffing van een groot aantal straatparkeerplaatsen (circa 356) elders in de binnenstad.”

De SP-fractie vindt dit opmerkelijk omdat volgens ons nooit een besluit is genomen over de opheffing van 356 straatparkeerplaatsen in combinatie met de aanleg van de garage. Er worden ca.25 parkeerplaatsen aan het Lucas Bolwerk opgeheven. Over de opheffing van andere parkeerplaatsen is ons niet bekend. Sterker nog: op 7 februari 2002 heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks, gesteund door SP, B&G en Christenunie, waarin gevraagd werd om 356 straatparkeerplaatsen te schrappen, verworpen. Ook bij het raadsdebat op 5 februari 2004 is het opheffen aan de orde geweest, toen heeft wethouder Van den Bergh gezegd: “In de parkeernota is het intrekken van de straatparkeerplaatsen uitdrukkelijk aan de orde geweest. Dit gebeurt niet totdat er vier garages zijn gerealiseerd aan de oostkant van de stad.”
Het is duidelijk dat de milieueffecten van de aanleg van een parkeergarage in hoge mate beïnvloed worden door de eventuele opheffing van parkeerplaatsen elders.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan uw College:

1. Is er ooit een besluit genomen door de gemeenteraad over de opheffing van 356 parkeerplaatsen in combinatie met de aanleg van de garage? Zo ja, bij welke gelegenheid en welke plaatsen zullen dan precies worden opgeheven?

2. Zo nee:
- op grond van welke informatie hebben GS dan geconcludeerd dat er 356 parkeerplaatsen op straat worden opgeheven?
- als deze informatie van uw College afkomstig was: wat waren uw overwegingen om de feiten anders voor te stellen dan ze zijn?
- bent u bereid om GS onverwijld te informeren over deze omissie, zodat de provincie opnieuw een afweging kan maken, maar nu op basis van de juiste informatie?

Met vriendelijke groet,
SP-fractie,

Paulus Jansen.

Bijlage: persbericht provincie Utrecht d.d. 25 januari 2006

Verklaring geen bezwaar bouw parkeergarage Lucasbolwerk

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht geven een verklaring van geen bezwaar af voor bouw van een ondergrondse parkeergarage aan het Lucasbolwerk. De provincie ziet op basis van onder meer ruimtelijke ontwikkeling en luchtkwaliteit, geen bezwaren tegen realisering van dit project. De VROM-inspectie deelt deze zienswijze.

De bouw van een ondergrondse parkeergarage met vijf bouwlagen en een ondergronds fietstransferium op het perceel aan het Lucasbolwerk, houdt de Utrechtse gemoederen bezig. Het te bouwen complex is goed voor circa 380 parkeerplaatsen en 300 stallingplaatsen voor fietsen. Het project is niet mogelijk op basis van het bestaande bestemmingsplan ‘Stadsvernieuwingsplan Noordelijke Oude Stad’. De gronden waar het om gaat zijn hierin bestemd voor openbaar groen, verkeer, wegen en gemengde doeleinden.
Parkeergarage resulteert in opheffing parkeerplaatsen
De ondergrondse parkeergarage past in de gemeentelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betreffende gebied, zoals weergegeven in ‘ruimtelijke onderbouwing parkeergarage en fietstransferium Lucasbolwerk’. Ook staat het provinciaal streekplan de realisering van het project niet in de weg. Het gaat immers om binnenstedelijk gebied in de gemeente Utrecht.
De komst van de parkeergarage resulteert in opheffing van een groot aantal straatparkeerplaatsen (circa 356) elders in de binnenstad. Dit en een goede routering naar de parkeergarage, dragen bij aan een belangrijke vermindering van het zoekverkeer. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat hierdoor de luchtkwaliteit in de binnenstad van Utrecht per saldo niet verslechtert. De gemeente Utrecht heeft toegezegd tijdig en adequaat archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden voorafgaand aan de geplande bodemingrepen.

U bent hier