h

College: Mitros mag aangekocht bezit in Oost verkopen

21 oktober 2006

College: Mitros mag aangekocht bezit in Oost verkopen

B&W vinden het geen probleem dat woningcorporatie Mitros sociale huurwoningen in de Zonstraat (Oudwijk) verkoopt, ondanks het grote tekort hieraan in de wijk Oost. De woningen maken volgens B&W deel uit van het "aangekocht bezit" van Mitros. Daarover zijn in 1993 bij de verzelfstandiging van het gemeentelijk woningbedrijf, waaruit Mitros ontstaan is, afspraken gemaakt.

SP-raadslid Paulus Jansen, die de verkoop aan de orde stelde, vindt het jammer dat de verkoop doorgaat: "De belofte dat er extra sociale woningbouw bijgebouwd zou worden aan de oostkant van de stad is ook nog niet waargemaakt, waarom zou er nu dan wél verkocht mogen worden?"

2006/18antwoorden d.d. 18 oktober 2006 op schriftelijke vragen van de heer P.F.C. Jansen (vragen binnengekomen op 15 september 2006

De Zonstraat in Utrecht behoort tot de Oosterbuurt. Hier is in de jaren '80 met succes strijd gevoerd voor het behoud van de sociale huurwoningen. De gemeente wilde destijds al deze woningen slopen en nieuwbouw plegen. Door het verzet van de buurt is de sloop tegengehouden en alle woningen zijn na een rechtelijke uitspraak gerenoveerd.

Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Al enige jaren worden alle huurwoningen die vrij komen door Mitros te koop aangeboden. De laatste maanden zijn er drie woningen in de Zonstraat te koop aangeboden en aangekocht door een ?belegger?. Deze knapt de woningen wat op en nog voordat alle werkzaamheden klaar zijn verschijnt er alweer een "Te Koop" bord op de woning. Uiteraard tegen een prijs waardoor deze woning definitief verdwijnt uit de categorie betaalbaar.

De SP-fractie kan zich herinneren dat de gemeente Utrecht prioriteit geeft aan gemengde wijken. De wijk oost heeft (als we de studenteneenheden op de Uithof niet meetellen) het laagste aandeel sociale huurwoningen van de stad. Van de bouw van sociale huurwoningen in de wijk oost, waarvan het vorige collegeprogramma repte, is nog niets terecht gekomen. Ook in het nieuwe collegeprogramma Utrecht voor elkaar lezen we weer ?We zorgen voor een betere spreiding van betaalbare woningen over de stad.?

Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben wij enkele vragen aan uw college:

1. Hoe is de verkoop van de schaarse en uiterst gewilde sociale huurwoningen in de Zonstraat te rijmen met het collegeprogramma? In de afgelopen jaren zijn over een meer evenwichtige spreiding afspraken met de woningcorporaties gemaakt. Afgesproken is dat in de wijken Binnenstad en Oost het huidige aantal woningen in de kernvoorraad wordt gehandhaafd met uitzondering van de woningen in het zogenaamde aangekocht bezit van Mitros. Bij de privatisering van het gemeentelijk woningbedrijf is namelijk afgesproken dat de woningen uit het aangekocht bezit verkocht mogen worden. De verkochte/ te verkopen woningen in de Zonstraat betreffen woningen uit het aangekocht bezit die volgens deze eerdere overeenkomst dus verkocht kunnen worden.

2. Vindt u het acceptabel dat corporaties huurwoningen verkopen waarvoor bij mutaties meer dan 250 huurders belangstelling tonen? Ja. Ten aanzien van de woningen uit het aangekocht bezit van Mitros (betreft woningen die eerder door de gemeente zijn aangekocht ten behoeve van voorgenomen ontwikkelingsplannen maar nadien bij de privatisering van het voormalige gemeentelijke woningbedrijf in bezit zijn gekomen van Mitros) zal het College zich houden aan de eerder gemaakte afspraak over verkoop. Zolang ook de overige meerjarige afspraken met de woningcorporaties op het gebied van spreiding, nieuwbouw en verkoop worden nagekomen, is er geen aanleiding deze afspraak te herzien.

3.Bent u met ons van mening dat er een verkoopverbod van sociale huurwoningen moet komen voor wijken waar het aandeel sociaal ver onder het stedelijk gemiddelde ligt? Nee. Gemeente en corporaties leggen afspraken over spreidingsbeleid/ aan- en verkoop vast in onderlinge prestatieafspraken (zie ook antwoord 4). Ook worden afspraken gemaakt in het kader van Utrecht Vernieuwt en de Productie Leidsche Rijn. Met deze afspraken heeft de gemeente voldoende grip op de spreiding van sociale huurwoningen.

4. Heeft u al prestatie-afspraken gemaakt met de corporaties over het verbeteren van de spreiding van sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Ja. In de huidige Prestatieafspraken zijn maatregelen vastgelegd over een terughoudend verkoopbeleid en een actief aankoop- en nieuwbouwprogramma in wijken waar het aandeel sociale woningen relatief gering is. Het College wil in de nieuwe prestatieafspraken dit beleid voortzetten. Naar verwachting kan de bespreking over een nieuw prestatiecontract met de woningcorporaties eind dit jaar worden afgerond.

U bent hier