h

'Gemeente had aansprakelijkheid trapongeluk al op zich moeten nemen'

22 november 2006

'Gemeente had aansprakelijkheid trapongeluk al op zich moeten nemen'

Toen op 30 oktober duidelijk werd dat de gemeente de eigenaar was van de trap die op 6 augustus van de kade aan de Oudegracht afbrak, had het College zichzelf ook meteen aansprakelijk moeten stellen voor het trapincident. Nu wacht de gemeente de uitspraak van de verzekeraar af en laat de slachtoffers hierdoor onnodig lang wachten. "Juridisch gezien begrijpelijk, moreel gezien niet", aldus SP-raadslid Caroline Sarolea. Namens de fractie besprak zij gisterenavond in een extra raadsvergadering het onderzoeksrapport Schutte.

Geachte voorzitter,

Het trapongeluk is een zeer trieste gebeurtenis geweest. Ten eerste voor de slachtoffers. Je bent met vrienden of familie gezellig bij de botenparade, de sfeer is uitstekend, je luistert achteloos naar een concert en binnen luttele seconden gebeurt er iets, waardoor je leven een totaal andere wending neemt. Dit laatste geldt vooral voor de mensen die getroffen zijn door de trap. Ons medeleven gaat daarom uit naar al diegenen die direct of indirect slachtoffer zijn geworden van dit ongeval.

Ook u, college, heeft meerdere keren uitgesproken dat u het belangrijk vindt dat de slachtoffers zo snel mogelijk duidelijkheid verkrijgen over wie de schade moet vergoeden. Reikhalzend werd uitgezien naar het moment dat de commissie Schutte haar rapport zou uitbrengen over de oorzaak van het trapongeval. Het rapport Schutte ging duidelijk niet over de schuldvraag en de aansprakelijkheid. Dat wisten wij en dat wist u. Juist omdat dit helder was, hadden wij gedacht dat u alles op alles zou zetten om na de presentatie van de commissie Schutte, meteen helderheid te verschaffen over het vergoeden van schade. Immers Schutte verwoordde helder dat de gemeente eigenaar was van de trap en dus verantwoordelijk voor het bezwijken van de trap. Wat was er nu mooier geweest als u meteen de aansprakelijkheid er aan vast had kunnen koppelen. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen immers heel dicht tegen elkaar aan.

De SP begrijpt dat u dit niet zo maar kan roepen. Wij weten dat het in het juridisch verkeer met de verzekeraar niet wenselijk is dat iemand zelf aangeeft aansprakelijk te zijn. Dat moet de verzekeraar doen.

Echter, in een vroeg stadium was al bekend geworden dat de gemeente eigenaar was van de trap. In het multidisciplinair evaluatierapport, dat op 30 oktober al klaar was, wordt bijvoorbeeld op pagina 6 al duidelijk gesteld dat de gemeente eigenaar is. Onze vraag is dan ook waarom u pas op de dag van de persconferentie de verzekeraar heeft ingelicht, terwijl u al eerder wist dat de gemeente eigenaar was van de trap. Iedereen die een ongeluk veroorzaakt weet, en ook dát staat in de polis, dat je dit als eigenaar zo snel mogelijk moet melden bij de verzekeraar.

U zult nu wel zeggen, SP doe niet zo moeilijk, over twee weken is die duidelijkheid er toch wel? En dat is nu precies waar het ons om gaat. Slachtoffers krijgen nu pas als laatste in de rij duidelijkheid terwijl ze die als eersten hadden moeten hebben. Of zoals mijn buurman het verwoordde: ?terwijl heel Nederland meekijkt op het Journaal bied je de mensen waar het werkelijk om gaat geen duidelijkheid. Dat zegt óók iets over respectvol omgaan met slachtoffers.?

En dan, over respectvol omgaan gesproken, hebben wij nog het volgende vernomen: één van de slachtoffers wilde graag aanwezig zijn op de persconferentie die hier op 13 november in deze zaal gehouden werd. Hij is hier naartoe gekomen maar bij de ingang is hem de toegang ontzegd. Hij was behoorlijk aangedaan en naar ik heb begrepen voelde hij zich onprettig behandeld. Mijn vraag is: klopt het dat één van de slachtoffers de toegang is ontzegd en zo ja, waarom heeft u dit gedaan? Ik kan me niet voorstellen dat dit is gebeurd, daar de gemeente toch niet op gespannen voet staat met de slachtoffers.

En dan kom ik op mijn tweede en laatste onderwerp. Het trapincident is een trieste gebeurtenis geweest zoals ik al eerder zei. Ten eerste voor de slachtoffers, maar ten tweede ook voor de gemeente zelf. Het incident legt akelig bloot hoe gebrekkig de samenwerking tussen twee diensten gedurende twintig jaar is verlopen en hoe er wordt omgegaan met klachten. Feiten waar we als gemeente niet trots op hoeven te zijn. Gezien de snelle verschijning van het plan van aanpak mag ik aannemen dat er hard aan verbetering wordt gewerkt. Waar wij als SP echter wel vraagtekens bij zetten is de stelligheid waarmee nu wordt gezegd dat het bezwijken van de trap niks met de staat van onderhoud te maken heeft gehad.

Juist omdat de inspectie aan de trap zeer slecht geregeld was of vaak zelfs niet geregeld, vinden wij het moeilijk om zomaar aan te nemen dat het bezwijken van de trap niks te maken zou hebben met de staat van onderhoud. Wij hebben daarover twee vragen: Ten eerste zegt de commissie op pag. 18 van haar rapport: Inspecties zouden echter zoals gezegd naar alle waarschijnlijkheid de ontwerpfout niet aan het licht hebben gebracht. Het lijkt ons dat het woord naar alle waarschijnlijkheid hier aan kracht inboet als wij moeten vernemen dat de commissie pas in het laatste stadium van haar onderzoek over de trapklachten van de Winkel van Sinkel op de hoogte is gesteld. Mijn vraag is dan ook: Ligt het niet voor de hand dat een inspecteur bij veel klachten over zichtbare gebreken ook niet op zoek gaat naar verborgen gebreken? En waarom heeft de gemeente die klachten niet eerder overhandigd aan de Commissie?

En ten tweede valt ons op dat veel klachten over de stadhuis brug overeenkomen met de klachten over de trap Oudaen. Deze trap is in 2005 na inspectie afgesloten voor het publiek. Onze vraag is nu: Als de gemeente voor het ongeval de klachten over de stadhuisbrug (zoals die van 31 juli en 22 juni 2006) serieus had genomen, was dat dan geen reden geweest om de trap bij zo?n evenement als de botenparade af te sluiten voor het publiek?

Ik begrijp dat dit een vraag is in de trant van: gesteld dat, als dan. Normaal zijn dit niet de sterkste vragen. Maar in dit geval vind ik hem belangrijk toch te stellen, om bij de SP alle twijfel weg te kunnen nemen.

Antwoorden College

In reactie op de vragen van de SP gaf het College aan uiterlijk 4 december duidelijkheid te geven over de (mogelijke) schadevergoedingen. Daarnaast zei wethouder de Wegener zelf geen kennis te hebben gehad over eerdere klachten die bij de gemeente waren binnengekomen over de werftrappen en die zin er geen reden was om de trap tijdens debotenparade af te sluiten voor het publiek. De trap bij Ouadaen wilde Oudaen overigens zelf al sluiten. Tenslotte betreurde het burgermeester Brouwer dat één van de slachtoffers de toegang tot de persconferentie werd ontzegd. Brouwer zal persoonlijk dit met het slachtoffer gaan rechtzetten.

U bent hier