h

Slotdebat begroting: SP voorstellen overgenomen

10 november 2006

Slotdebat begroting: SP voorstellen overgenomen

Tijdens het slotdebat over de begroting 2007 heeft de SP een aantal mooie resultaten binnengehaald. De belangrijkste winst is de invoering van een nieuw systeem voor de rioolrechten met ingang van januari 2008. Dat gaat huishoudens in woningen met een lage WOZ-waarde een voordeel opleveren tot 100 euro per jaar.
Ook een SP-voorstel om het budget voor sporters met een functiebeperking te verhogen werd overgenomen.

Minder tevreden was SP-fractievoorzitter Paulus Jansen over de afloop van de discussie over de afvalstoffenheffing: "Wat ons betreft was de verhoging teruggebracht tot 4%, dat is de autonome stijging van de inzamelings- en verwerkingskosten.
De collegepartijen wilden niet verder gaan dan het terugbrengen met de verhoging met een miljoen euro. Dat scheelt in het tarief ongeveer 15 euro. Ook wordt de vermindering van de onkruid- en ongediertebestrijding teruggedraaid. Hoewel er nog steeds een te grote lastenstijging overblijft hebben de massale protesten tegen de verhoging dus wel wat opgeleverd!"

Slotdebat begroting 2007
inbreng SP

We hebben afgesproken om ons vandaag te beperken tot het doen van concrete wijzigingsvoorstellen bij de begroting en aanpalende raadsvoorstellen. Ik zal proberen om me daar namens de SP fractie aan te houden. Helaas kan ik daardoor niets zeggen over veel belangrijke onderwerpen, waar we het bij de algemene beschouwingen over gehad hebben.

Ik begin met de gemeentelijke lasten.

De SP-fractie doet bij motie, mede gesteund door PvdA, GroenLinks en Christunie, het voorstel om de rioolrechten vanaf 2008 te koppelen aan de WOZ-waarde van een woning. Nu is het een platte heffing van ?170. De kosten van de riolen hebben een relatie met de woningdichtheid. In Kanaleneiland met 80 woningen per hectare zijn ze per woning lager dan in een villawijk met 15 woningen per hectare. Wijken met een hoge dichtheid zijn in het algemeen wijken met goedkope woningen, in wijken met een lage dichtheid staan dure woningen. Daarmee is een koppeling van het rioolrecht aan de WOZ-waarde naar onze mening rechtvaardiger dan een platte heffing.

Door het voorstel gaan de rioolrechten voor een kleine woning ongeveer met ?100 omlaag. Voor een woning van een half miljoen zal de heffing ongeveer verdubbelen.
Dat doet recht aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. De motie geeft het college een jaar de tijd om de nieuwe heffingsgrondslag verder uit te werken in een voorstel aan de raad. Zo kan de invoering gecombineerd worden met de ingebruikname van de nieuwe software voor belastingen en retributies, daardoor worden de eenmalige kosten lager. Ook kan het college in overleg treden met de woningcorporaties voor de wijze waarop zij hun huurders het kostenvoordeel van de lagere rioolrechten doorgeven.

De woningcorporaties worden in 2007 geconfronteerd met een nieuwe VVD-CDA belasting, de betaalbaarheidsheffing. Landelijk ruim 300 miljoen euro, zo?n 125 euro per woning. Die kosten zullen ze ongetwijfeld doorbelasten aan hun huurders. De verlaging van het rioolrecht compenseert deze kostenstijging waardoor de extra huurverhoging achterwege kan blijven.

Daarmee kom ik op de afvalstoffenheffing. Tijdens de algemene beschouwingen heeft de SP-fractie al uitgebreid stilgestaan bij de onrechtvaardigheid van het in de heffing brengen van een deel van de veegkosten, terwijl ook nog eens de onkruidbestrijding op een lager pitje wordt gezet. Er is ook, in tegenstelling tot wat het college beweerde, geen enkele relatie tussen dit voorstel en het principe ?de vervuiler betaalt?. Een aantal mensen uit Lunetten, die zelf meehelpen met de jaarlijkse wijkschoonmaakdag Lunetjes, hebben dat in een brief aan de gemeenteraad omschreven als ?dubbel betalen voor een viezer Utrecht.? Dat is de spijker op zijn kop.

De PvdA doet nu, geschrokken door de kritiek, het voorstel om de verhoging wat te temperen. Naar de mening van de SP-fractie ontbreekt echter de rechtvaardiging voor de volledige verhoging, met uitzondering van de autonome kostenstijging.
Om die reden dienen wij een verdergaand amendement in, met een dekking uit drie bronnen:
?én: extra oud voor nieuw beleid. Het is helemaal niet zo dat er alleen nog maar zaken geschrapt kunnen worden die pijn doen. Ik geef één voorbeeld, een stokoud voorstel van de SP: als we de gemeenteberichten niet langer huis aan huis verspreiden, maar via een meeneemsysteem bij de supermarkten spaart dat enorm veel papier, dus geld, en is dat ook nog eens goed voor het milieu.
Twee: 250.000 euro taakstellende opbrengst voor bekeuringen van mensen die rotzooi op straat gooien of anderszins de openbare weg vervuilen
Drie: we benutten de negen ton vrije ruimte in de OZB. Dat is óók een lastenverzwaring, maar wel een lastenverzwaring die uitgaat van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Mocht ons amendement het niet halen, dan zullen we overigens het voorstel van de PvdA wel steunen. Beter een half ei dan een lege dop. Maar dit bevestigt nog maar eens de karakterisering door de VVD-er Mark Rutte van de PvdA als de ?SP-light?.

Voorzitter, de amendementen van PvdA inzake de ongediertebestrijding en onkruidbestrijding zullen wij van harte steunen, om redenen die ik bij de algemene beschouwingen al gegeven heb.

Ik kom op de veiligheid. Vorige maand is een SP-motie aangenomen die regelt dat camerabeelden bij incidenten langer bewaard worden. Dat is goed om criminelen en crimineeltjes aan te pakken, maar verbetert ook de rechtszekerheid van mensen die ten onrechte van iets beschuldigd worden. U kent de aanleiding!
Er zijn inmiddels twee amendementen ingediend om de dekking van de benodigde investeringen te regelen waarvoor dank. De SP-fractie heeft óók een amendement klaarliggen, waarbij de kosten gedekt worden uit een besparing op de bureaucratie, te weten het maken van structuurvisies. Zoals bekend hebben structuurvisies geen juridische status en de gemeente neemt zijn eigen structuurvisies dan ook niet al te serieus. Ik verwijs naar de recente discussie over Rotsoord. Naar onze mening kunnen we het dus best wat rustiger aandoen met deze stedenbouwkundige spielerei.

Daarmee kom ik op de sport. Het College wil de actieve sportbeoefening bevorderen, met name bij kansarme groepen. Een van die kansarme groepen zijn de mensen met een functiebeperking. Het huidige budget voor deze groep is te klein om een aantal knelpunten te kunnen oplossen. De SP-fractie dient een amendement in om daar wat meer geld voor vrij te maken, wat we weghalen bij de lobbypot voor de olympische spelen van 2028. Wat mij betreft komt er trouwens een grondwettelijk verbod op lobbies die eerder dan acht jaar voor één festiviteit van start gaan. De partytijgers van het NOC hebben inmiddels de lagere overheden zo gek gekregen om 22 jaar vooruit te lobbyen. Binnenkort verwacht ik een raadsvoorstel van dit college om een voorbereidingskrediet te fourneren voor de galactische spelen van 2267.

Bij de algemene beschouwingen hebben we ook wat woorden gewijd aan het muziekpaleis, dat naar onze verwachting de komende tijd een slokop voor aanvullende kredieten zal blijven. De SP-fractie vindt dat het in februari 2006 beschikbaar gestelde budget het absolute subsidieplafond moet zijn voor dit project, met inbegrip van de tijdelijke voorziening tijdens de bouw. Tóch wordt er nu al weer acht ton uitgetrokken voor infrastructurele aanpassingen rond de Pepsi stage, die op het oude UVV terrein komt te staan. Wij stellen bij amendement voor om dat bedrag te schrappen en dit te besteden aan de tijdige realisatie van de stadsboerderij in Leidsche Rijn, die het college juist naar achteren wil schuiven.

Daarmee kom ik op het parkeren, voor de auto en voor de fiets. Dit groene college trekt heel veel geld uit voor autoparkeren, ook op plaatsen waar dat helemaal niet nodig is of zelfs zinloos. Een voorbeeld van ?niet nodig? is het Delaterrein, waar een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd wordt ten behoeve van de dure woningbouw ter plekke en in het aanpalende Hieronymushuis. Je zou zeggen dat deze categorie bewoners zélf wel hun parkeerplaatsen kunnen financieren. Als zij vervolgens hun parkeerlasten willen verlagen door hun garageplekke overdag onder te verhuren aan advocaten en notarissen in de omgeving hebben wij daar als SP fractie veel waardering voor. Maar waarom zou de gemeente Utrecht 3,5 miljoen euro moeten uittrekken voor de aankoop van deze parkeerplaatsen, ?50.000 euro per stuk? Helemaal ondeugend wordt het als het college ook nog eens suggereert dat het om een rendabele investering zou gaan. Als dat zo was zou de projectontwikkelaar die daar aan de slag gaat echt niet de krenten uit zijn pap laten eten!

Wij stellen daarom voor om de 3,5 miljoen te besteden aan een écht knelpunt: het fietsparkeren op het stationsplein. Daar zijn al heel wat debatten over gevoerd en ook de nodige toezeggingen over gedaan, die overigens niet zijn waargemaakt.
Waar zijn de vóór eind oktober beloofde 1000 extra dubbeldeks fietsrekken?
Wat ons betreft stelt de raad vandaag extra geld ter beschikking om het tekort structureel aan te pakken.

Er is nog een tweede parkeerplaats waar zinloos overheidsgeld heen gekruid wordt: het transferium Lage Weide. Nu duidelijk is dat het aantal toegezegde treinabonnementen door de bedrijven op Lage Weide minder dan een kwart is van het benodigde minimumaantal kunnen we een station op deze plek schudden, tenzij de gemeente, het BRU en de provincie bereid zijn om jaarlijks de structurele tekorten te gaan bijspijkeren. En als er geen station komt is een parkeerplaats met bijbehorende ontsluitingsweg ook een vorm van water naar de zee dragen.

Wat ons betreft spenderen wij dit geld daarom aan de integrale aanleg van de fietsverbinding tussen Utrecht Centraal en Overvecht-Voordorp. Ambtelijk is ons gemeld dat het transferium betaald wordt met BOR geld, dus dat we niet vrij zijn om het zo maar anders te besteden. Dat klopt, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat het acceptabel is om ándermans belastinggeld over de balk te smijten. De fietsroute naar Overvecht en in de toekomst ook De Bilt kan een flinke bijdrage leveren aan minder autogebruik en een betere luchtkwaliteit. Wat ons betreft sturen we het college dus op pad om dit zinloos parkeergeweld in te ruilen voor een gezonde fietsroute.

Daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn eerste termijn.

U bent hier