h

Complex 507: Nieuw dieptepunt DUO bereikt

16 december 2006

Complex 507: Nieuw dieptepunt DUO bereikt

 

Door Tim Schipper

Leverde de gang van zaken rond de draagvlakmeting voor sloop/nieuwbouw in de Noordzeestraat al een heftige discussie op in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, een nieuw dieptepunt werd bereikt door BO-EX en de 'bewonerscommissie' bij Complex 507.

  • Op 31 oktober is tijdens een bewonersavond een 'akkoord' gepresenteerd tussen de bewonersfederatie en Bo-Ex. De bewonerscommissie heeft echter het bereikte onderhandelingsresultaat (50% renovatie, 50% sloop) niet eerst voorgelegd aan de achterban en is afgeweken van zijn mandaat.
  • Ondertekening heeft slechts plaatsgevonden door 3 van de oorspronkelijk 6 leden van de commissie. De voorzitter heeft geweigerd te ondertekenen en is opgestapt. Dit alles nadat er een jaar lang geen overleg met de huurders had plaatsgevonden ?om het onderhandelingsproces niet te verstoren?.
  • Er is al geruime tijd sprake van tijdelijke verhuur, nog voordat er een besluit is genomen over sloop/nieuwbouw of renovatie. De bewonerscommissie heeft onlangs hierin toegestemd, maar de huurdersvereniging die zij wordt geacht te vertegenwoordigen is hierover echter niet geraadpleegd.
  • Deze tijdelijke verhuur vindt plaats door SSH, De Eerste Burg Onroerend Goed BV en Stichting Weerdsingel.
  • Bij de draagvlakmeting door Bo-Ex worden bij deze woningen niet de bewoners van deze woningen geraadpleegd, maar de hierboven genoemde partijen, die ?huren? van Bo-Ex.
  • Daarbij wordt bij de draagvlakmeting uitgegaan van het percentage positieve 'geldige stemmen' in plaats van het positieve percentage van de zittende bewoners.
  • Het stemmen zou anoniem plaatsvinden met gesloten enveloppen. De praktijk is geweest dat de medewerker van Bo-Ex en een bestuurslid van de federatie mensen het formulier aan de deur laten invullen en dat naam en adres moeten worden toegevoegd.
  • In enkele gevallen is toegestaan dat de formulieren voor de draagvlakmeting worden ondertekend door minderjarigen, in plaats van de hoofdhuurder.
  • De bedenktijd voor het inleveren van de draagvlakmeting was slechts twee dagen en de draagvlakmeting begon, drie weken voordat het volledige sociaal plan beschikbaar was voor de bewoners.

Alle aanleiding voor SP Raadslid Tim Schipper om samen met GroenLinks en PvdA de onderstaande schriftelijke vragen aan de wethouder te stellen.

Inmiddels is de situatie zo dat de bewoners in overgrote meerderheid de plannen van BO-EX hebben afgewezen. De bewonerscommissie, uitgedund tot een paar medestanders van Bo-Ex, wil nu onderzoek gaan doen naar de oorzaak van het stemgedrag en voegt zo zelfstandig een nieuw hoofdstuk toe aan het DUO-protocol. De bewoners hebben elk vertrouwen in de bewonerscommissie opgezegd. Voor meer informatie zie ook www.utrechtvernielt.nl (opgeheven site, ga in plaats daarvan naar slopenhoezo/artikelen)

 

Schriftelijke Vragen van de heren T.W. Schipper (SP), P. Zwanenberg (Groenlinks) en N.J.H. Gravesteijn (PvdA) over de draagvlakmeting in complex 507

In het commissiedebat van 26 september, over de gang van zaken bij de draagvlakmeting in de Noordzeestraat werd uitgesproken dat er fouten zijn gemaakt maar dat je de tijd echter niet kunt terugdraaien. Toegezegd werd dat er in de toekomst heel scherp naar dit soort zaken zou worden gekeken. In de notulen van die vergadering zegt wethouder Bosch: "Een incorrecte of onzuivere toepassing van het protocol dient te worden hersteld."

Bij de draagvlakmeting die recent is gehouden in 'Complex 507' komen wederom zaken naar boven die regelrecht tegen de afspraken in het protocol in lijken te gaan:

De huurdersvereniging heeft over de gang van zaken de wijkraad geraadpleegd. Die is van mening dat de huidige draagvlakmeting ongeldig moet worden verklaard en dat er een nieuwe draagvlakmeting moet komen, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.
Het bovenstaande geeft de indieners aanleiding tot de volgende vragen:

1.Is het college op de hoogte van bovenstaande constateringen? Zo ja, wat is de mening van het college hierover? Zo nee, is het college bereid deze na te gaan?

2.Is het college bereid bij gebleken juistheid van constateringen, in te grijpen in het lopende draagvlakonderzoek, in de zin dat het ongeldig wordt verklaard?

3.Is het college bereid Bo-Ex aan te spreken op afwijkingen van het protocol Utrecht Vernieuwt? Zo ja, wanneer en met welke boodschap?

4.Is het college het met de indieners van deze vragen eens dat er vooralsnog geen besluit over sloop/nieuwbouw of renovatie van complex 507 kan worden genomen, totdat volledig duidelijk is dat het draagvlakonderzoek volgens het geldende protocol is uitgevoerd en er voldoende draagvlak is gebleken voor?

5.Wat vindt het college van de in het bijgevoegde contract vermelde huurprijs van 725 euro per maand, voor woningen die voorbestemd zijn voor sloop / renovatie? ---

Complex 507 in de Utrechtse wijk Lombok bestaat uit 354 verouderde sociale huurwoningen in de Van Heutzstraat, Ternatestraat, Bantamstraat, Bandoengstraat, Semerangstraat, Soerabayastraat, Medanstraat, Van Riebeeckstraat, Palembangstraat, Kanaalstraat en de Vleutenseweg.

U bent hier