h

Schriftelijke vragen SP over veiligheid CV-ketels

17 januari 2007

Schriftelijke vragen SP over veiligheid CV-ketels

Tim SchipperDoor Tim Schipper In de uitzending van ?Radar? van 15 januari 2007 werd uitgebreid aandacht besteed aan de zeer onveilige situatie voor de bewoners van Mitros-woningen in Ondiep, als gevolg van slecht onderhoud van de Cv-ketels en de ouderdom ervan. Uit een steekproef bleek dat bij de onderzochte Cv-ketels de uitstoot van koolmonoxide vele malen boven de toegestane waarde lag. Mitros zegt naar aanleiding van de uitzending niet op de hoogte geweest te zijn van de slechte staat van de ketels en verwijst naar haar contract met installatiebedrijf Paans voor de verantwoordelijkheid van het onderhoud. Tevens stelt Mitros reeds 26 ketels te hebben vervangen de afgelopen twee jaar. Voor het plaatsen van die nieuwe ketels, brengt Mitros een maandelijkse huurverhoging van eur. 13, 65 in rekening.

CV

Navraag bij bewonerscommissie 'de Buitenring' leert echter dat die al vele jaren bezig is de problemen met de ketels onder de aandacht te houden van de verhuurder en de gemeente en dat er reeds in 2003 toezeggingen zijn gedaan om het onderhoud te verbeteren.
Een voorzichtige schatting is dat minimaal 1000 Mitros-woningen in Utrecht een Cv-ketel hebben met een ouderdom van boven de 15 jaar. Ook bij de andere corporaties is het waarschijnlijk dat er minimaal een paar honderd nog altijd in bedrijf zijn. Daarbovenop komen nog de woningen in particuliere verhuur en de waarschijnlijkheid dat ook in het eigen woningbezit een flink aantal oude ketels aanwezig zijn.
Los van dit alles kan tijdige vervanging van de oude ketels door Hr-ketels een flinke energiebesparing opleveren, tot 300 euro per jaar, per huishouden. Het belang hiervan voor de betrokken huishoudens en het milieu lijkt ons evident, zeker bij deze aantallen.

SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen heeft inmiddels het idee voor een 'APK' voor Cv-ketels weer onder de aandacht gebracht van het parlement. Zie het bericht Geef CV-installaties een APK-keuring en ook het weblog van Paulus Jansen voor meer informatie.

De vragen aan het college van B&W:

1. Hoe oordeelt het college over de ontstane situatie en de werkwijze en reactie van Mitros, mede gezien het feit dat men al lange tijd op de hoogte is van de onderhoudssituatie van de Cv-ketels?

2. Vindt het college het redelijk dat Mitros de huur verhoogt als een nieuwe ketel wordt geplaatst, terwijl dit in feite het inlopen van achterstallig onderhoud is?

3. Hoe heeft het college toegezien op het nakomen van de in 2003 gedane toezegging voor beter onderhoud?

4. Is het college het met de SP eens dat er in vele Utrechtse woningen een potentieel levensbedreigende situatie kan bestaan / ontstaan als gevolg van de ouderdom van de ketels en het gebrekkige onderhoud?

5. Is het college bereid een gerichte steekproef te laten houden door Bouw- en woningtoezicht, onder het woningbezit van alle corporaties en oudere woningen in de stad in particulier bezit en verhuur?

6. Is het college bevoegd en bereid om bij gebleken noodzaak bij de verhuurders / eigenaren op vervanging aan te dringen, of dit af te dwingen? Zo niet, welke maatregelen denkt het college dan te nemen om de mogelijke risico?s voor een grote groep mensen weg te nemen?

7. Is het college bereid actief het meervoudige belang van tijdige vervanging van Cv-ketels onder de aandacht te brengen van de bewoners van Utrecht? Zo ja, op welke manier?

U bent hier