h

SP stelt loonsverhoging commissarissen Vitens aan de orde

22 januari 2007

SP stelt loonsverhoging commissarissen Vitens aan de orde

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

SP-raadslid Caroline Sarolea stelde vorige week in de raadscommissie Bestuur en Veiligheid de nieuwe salarissen van de commissarissen van waterbedrijf Vitens - waar Utrecht aandeelhouder van is - aan de orde. Bijna een kwart gaan ze meer verdienen. Graaierij volgens de SP.

"De inkt van de fusieondertekening is nog maar nauwelijks opgedroogd, of de bezoldiging van de commissarissen gaat ongeveer met 25% omhoog. Het zal u niet verbazen dat de SP toen zij dit las in de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 11 dec. 2006, hier zijn wenkbrauwen over ophaalde. En dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Het zal u wellicht wel verbazen dat één van de reeële gevaren die Prof. Schenk hier in zijn speech op 29 augustus benoemde toen hij zijn visie gaf op de fusie Hydron-Vitens nu al bewaarheid lijkt te worden nl: De kosten van het corporate niveau nemen sterk toe (salarissen, bonussen, emolumenten).

De SP staat altijd open voor meningen van anderen, heeft groot vertrouwen in de mens, maar helaas hier moeten we toch weer constateren dat het graaien aan de top is begonnen. En waarom noem ik dit graaien, het klinkt namelijk niet aardig en ik zou het woord ook liever niet in de mond nemen. Maar in dit geval wel. En om de volgende redenen:

1.De reden waarop deze verhoging van bezoldiging is gebaseerd is namelijk nergens te vinden. Nergens is een beloningsbeleid te vinden voor de RvB en RvC. Met het bestaan van de code Good Governance mag men verwachten dat er een openbaar stuk bestaat waaruit men opmaakt welke doelstellingen en criteria worden gehanteerd bij het vaststellen van beloning van de RvB en de bezoldiging van de leden van de RvC. Hay, genoemd als gezaghebbend kantoor op het gebied van dit soort zaken) is een commercieel bureau dat een bepaalde systematiek hanteert bij het vaststellen van salarissen. Echter het bedrijf zelf moet eerst een duidelijk beleid hebben wat zij wil met de beloning van de RvB en de bezoldiging van de RvC.
2.Ten tweede is onduidelijk voor wie deze verhoging geldt, omdat namelijk niet helder is wie er op dit moment in de RvC zitten. Als we nu op de website kijken zien we 10 namen staan. Lijkt me een beetje veel voor een bedrijf als Vitens. Bij grote Nl?se multinationales zitten doorgaans 7 a 8 commissarissen. Ik kan me voorstellen dat Vitens nu in een overgangssituatie verkeert. Reden te meer om niet te praten over verhoging van bezoldiging, voordat de definitieve situatie helder is.

Wij pleiten er dan ook voor dat de wethouder op de volgende aandeelhoudersvergadering afziet van een verhoging van de bezoldiging van de commissarissen, zolang er geen openbaar document bestaat over het beloningsbeleid van de RvB en RvC. Eerst wil de SP weten welke argumenten ten grondslag liggen aan een verandering in het bezoldigingsbeleid, zodat we werkelijk kunnen beoordelen of de huidige bezoldiging niet meer zou voldoen.

Daarnaast had de SP nog enkele vragen over het tarievenbeleid.

Aangaande het tarievenbeleid wordt gesteld dat er wordt gestreefd naar een volledige harmonisatie van de tarieven in het verzorgingsgebied. Echter er staat ook dat de rekening van de modelklant niet meer mag stijgen dan inflatie. Kunnen we er dan vanuit gaan dat in de regio met de hoogste tarieven de stijging minder dan de inflatie zal zijn?

Een vraag over het dividendbeleid: door wie wordt de streefsolvabiliteit vastgesteld? Op basis van welke criteria wordt vastgesteld of de winst toereikend is? Indien de winst toereikend is betekent dit dan dat de tarieven omlaag kunnen??

Verder hoopt de SP fractie dat de ander door prof. Schenk genoemde reeële gevaren niet eveneens op zo?n korte termijn bewaarheid zullen worden.

Reële gevaren van oneconomische fusies

·Uit alles blijkt dat dit een oneconomische fusie is: als deze fusie toch doorgaat bestaan de volgende reële gevaren: van de 250.000 fusies die onderzocht zijn, blijkt 85% in economische termen mislukt. Dat wil zeggen dat er geen additionele waarde is gecreëerd en de fusie net zo goed niet plaats had kunnen vinden.
·De besluitvorming verschuift van uitvoeringsniveau naar corporate (leidinggevend) niveau met als gevolg dat de serviceverlening aan de klant afneemt en de arbeidsmotivatie van werknemers afneemt.
·De kosten van het corporate niveau nemen sterk toe (salarissen, bonussen, emolumenten).
·De verwatering van eigendomsaandeel leidt tot minder identificatie met de onderneming met als gevolg dat participatie op den duur minder urgent wordt. Nu heeft Utrecht nog 20% in Hydron, straks nog 4% in Vitens.
·In de publieke sfeer kunnen fusies nauwelijks meer ongedaan gemaakt worden.
·In de commerciële sfeer wordt 60% na verloop van tijd teruggedraaid."

U bent hier