h

College komt makkelijk weg met bloopers Vredenburg

9 februari 2007

College komt makkelijk weg met bloopers Vredenburg

Door Tim Schipper

Iets waar volgens de SP wel degelijk aanleiding toe was, gezien de krappe tijdsplanning en de mededeling van het college dat - claims van Corio of niet - alle nieuwe vertraging 8 ton per maand kost, exclusief de gederfde gemeentelijke inkomsten uit de grondexploitatie en exclusief de kosten van het genoemde domino-effect op projecten die hierna volgen. Die kosten zijn volgens B&W moeilijk te becijferen, maar vallen wel onder de hoogste risico-categorieën voor het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie.

Foto: Binnenstadskrant 2006-03

Die extra vertraging gaat er komen, want het is wel erg naief te denken dat niemand in deze stad beroep en bezwaar zal aantekenen tegen de verleende vergunningen voor bomenkap, of vrijstellingen van bestemingsplannnen die verleend moeten gaan worden. Het college noemde hierbij zelf een maximale termijn van 2 jaar en 3 maanden, als rechtzaken tot schorsing leiden en doorlopen tot en met de Raad van State. Dat laatste is verre van denkbeeldig, omdat er allerlei dingen gaan gebeuren nog voordat er een bouwvergunning is afgegeven.

Ook de luchtkwaliteit kan nog altijd een probleem worden. Zeker nu is gebleken dat de vervuiling door schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal nooit opgenomen is in de cijfers, maar wel zeer ingrijpend is; per schip tot 600 keer zo groot als die van motorvoertuigen op de A2. (Bron: Ons Utrecht, 7 februari 2007). Dit kan rechtstreeks gevolgen hebben voor de fly-over aan het 24-oktoberplein en daarmee aan de voortgang in het gehele Stationsgebied. Want jawel, alles hangt met alles samen, net als in een domino-opstelling.

Bij gebrek aan debat, zal de SP schriftelijk de vragen gaan stellen die nu zijn blijven liggen en die ook niet aan de orde zijn gesteld door D66 in eerdere instantie. Wordt vervolgd...

Hieronder de bijdrage van Tim Schipper, die dus helaas niet aan de orde is gekomen gisteren.

VZ,

Met stijgende verbazing en verontrusting heeft mijn fractie de recente ontwikkelingen rond het Vredenburg ontvangen. De verschillende verhalen en bedragen vlogen ons om de oren, afkomstig van wethouders uit een en hetzelfde college. Claims van Corio als we niet voortmaken, 8 ton extra kosten per maand vertraging. Nee, van claims is geen sprake, er zal altijd eerst worden gepraat, de kosten laten zich moeilijk exact becijferen. Wij zijn in verwarring en het laat zich raden hoe de Utrechtse burger zich moet hebben gevoeld, bij het lezen van de diverse publicaties.

Op 2 februari kregen we van het college een brief met bijlagen, in een poging de mist op te doen trekken. Dat is gedeeltelijk gelukt. Duidelijk is dat de 8 ton per maand wel zo ongeveer klopt. Een nieuw half jaar vertraging bij het muziekpaleis kost 4,8 miljoen extra, aan gemiste sponsorinkomsten, stijging bouwkosten en stijging bouwrente. Maar dan wel exclusief de gederfde gemeentelijke inkomsten uit de grondexploitatie en exclusief de kosten van het genoemde domino-effect op projecten die hierna volgen. Op voorhand moeilijk te berekenen (brief B&W, p2, alinea extra kosten gemeente), maar wel ongedekt. Gedeeltelijke duidelijkheid dus.

Nou wil ik best aannemen dat Corio niet meteen met claims gaat schermen. Het wederzijds vertrouwen is groot. Welke claims trouwens? Naar onze mening heeft de gemeente slechts getekend voor een inspanningsverplichting om alle procedures en vergunningen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er zijn immers tal van externe oorzaken die verdere vertraging kunnen opleveren en waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gehouden.
Onder die mogelijke oorzaken vallen bezwaarprocedures tegen aangevraagde en verleende vergunningen en de artikel 19 procedures. Hiervan weten we inmiddels zeker dat die er komen. Maximale impact; 2 jaar en 3 maanden vertraging als het echt misgaat (Bron: antwoord college 2 februari 2007 op de vragen van GroenLinks, p3).

Ok, aangenomen dat dit type vertraging niet leidt tot claims van de partners, dan nog is er sprake van vertraging en treden de extra kosten op, zoals die zijn genoemd in de brief van het college en reeds eerder, bij de risicofactoren in de bestuursrapportage Stationsgebied. Het is wel erg naief te denken dat het allemaal binnen de minimale tijdsplanning erdoor gejast kan worden. Toch gaat de brief van 2 februari daar intrinsiek wel vanuit en dreigt financiele hel en verdoemenis als we uitlopen op die planning, want alles hangt met alles samen. Domino D-Day! Graag horen wij van het college wat er fout is aan deze redenering.

Voorzitter, mijn fractie is tegelijk verbaasd en niet verbaasd. Niet verbaasd over de risico?s en de mogelijke extra kosten. Daar hebben we steeds op gewezen. Het is duidelijk waarvoor de gemeente en de raad hebben getekend, vlak voor de raadsverkiezingen. Gouden ketenen en slikken of stikken voor de raad bij elke dominosteen die dreigt om te vallen. De Utrechtse Betuwelijn is in beweging en laat zich niet stoppen. Laat dat rekenkameronderzoek maar gauw beginnen.

Wel verbaasd zijn we over het gebrek aan communicatie tussen de wethouders Janssen, Giesberts en van Eijk, waarvan we de weerslag in de krant en op TV hebben mogen vernemen. Wel verbaasd over het optimisme in de planning en het feit dat dit college daar nu pas haar zorgen over uit. Aan de vooravond van het eerste concrete project in het Stationsgebied geeft dat weinig vertrouwen in het welslagen van de operatie, maar ook in de competenties binnen het college om dit alles goed te managen.Uitermate verbaasd zelfs - in dat kader - over een nieuwe bedelbrief van de SJU, kort nadat de directeur een juichartikel over het muziekpaleis in de krant had laten optekenen.

Tot slot nog dit. In zijn brief van 2 februari stelt de wethouder dat het de bedoeling is de kosten voor huisvesting van het Muziekcentrum tot het moment dat de tijdelijke lokatie Leidsche Rijn beschikbaar is, te dekken binnen de begroting van het Muziekcentrum. Dat is een prachtige bedoeling, net zoals mijn bedoeling te stoppen met roken. Graag zouden wij het voorbehoud dat opgesloten zit in het woord bedoeling omgezet zien in een harde toezegging. Zo nodig zullen wij hiertoe in tweede termijn een motie indienen.

U bent hier