h

ROOD Utrecht: huurteam tegen huisjesmelkers

6 februari 2007

ROOD Utrecht: huurteam tegen huisjesmelkers

Om de huisjesmelkers in Utrecht aan te pakken pleit ROOD Utrecht voor de inzet van huurteams. Als blijkt dat huren gevraagd worden boven het wettelijk maximum kan het huurteam de huurder helpen om via de Huurcommissie huurverlaging af te dwingen. Ook zou de gemeente in zo?n geval bij deze verhuurder zijn vergunning in het kader van de verordening op de kamerverhuurbedrijven moeten intrekken.

Jamila Yahyahoui spreekt de commissie Stedelijke Ontwikkeling toe
Jamila Yahyaoui spreekt de commissie Stedelijke Ontwikkeling toe

Gisteravond sprak ROOD Utrecht-voorzitter Jamila Yahyahoui de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling toe naar aanleiding van het onderzoek dat de gemeente is gestart naar mevrouw Chang, de winnares van de ?Huisjesmelker van het jaar verkiezing? en de maatregel van het college om ombouw van woningen naar studentenhuizen te belasten met EUR 200 per vierkante meter. Vooral dat laatste draagt volgens ROOD niet bij aan het oplossen van de woningnood onder studenten.

Lees hieronder Jamila?s bijdrage:

?De afgelopen jaren is de gemeente Utrecht er in geslaagd om meer studenten te huisvesten, dat verdient dan ook een compliment. De problemen zijn echter nog lang niet opgelost, zo blijkt uit de nog steeds zeer hoge huren en lange wachttijden voor studenten in de stad. Nu stoppen met effectieve maatregelen, zoals de mogelijkheid om van koopwoningen kamerverhuurpanden te maken, zorgt ervoor dat binnen de kortste keren de geboekte vooruitgang teniet wordt gedaan. Juist extra maatregelen zijn nodig.

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren negentig hebben gemeentes en rijk minder te zeggen over de woningvoorziening aan de laagste inkomensgroepen. Er worden wel afspraken gemaakt tussen gemeenten en woningcorporaties maar deze missen een harde basis. Gemeentes zijn in eerste instantie de aangewezen verantwoordelijke om het woonbeleid vorm te geven. Zij kunnen, in tegenstelling tot de corporaties, een beleid voor de hele gemeente maken, waarin alle belangen worden afgewogen. Zo moet er minder worden gesloopt en meer worden gerenoveerd. Vaak kunnen portiek- of galerijflats die op de nominatie staan om gesloopt te worden met weinig moeite geschikt gemaakt worden voor groepsbewoning door studenten, tegen zeer aantrekkelijke woonlasten. Bijkomend voordeel is dat de bevolkingssamenstelling van de naoorlogse wijken gevarieerder wordt, zónder dat er grootscheepse kapitaalvernietiging in de vorm van sloop nodig is. Als er desondanks tóch gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw moeten er naast koopwoningen voor starters, ook betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Zo kunnen voormalige studenten doorstromen van hun studentenkamertje naar een betaalbare huur- of koopwoning.

Daarnaast moet er, meer dan nu gebeurt, leegstand van onder andere kantoorpanden worden tegengegaan. Dit betekent dat er een koerswijziging van de gemeente op het gebied van kraken nodig is. Wanneer krakers nuttig gebruik maken van een leegstaand pand en zo verpaupering van pand en wijk tegengaan moeten zij hier de steun van de gemeente voor krijgen en niet worden ontruimd. De bewoning van kantoorpanden moet zo min mogelijk op een tijdelijke antikraak basis gebeuren. De langdurige en vaak structurele leegstand van ongeveer 10% van de kantoorpanden kan slechts goed worden aangepakt door minder bouw van nieuwe kantoorpanden en het permanent ombouwen van leegstaande panden tot (studenten)woningen.

Als laatste moet de gemeente ervoor zorgen dat de verhuur van kamers in de private sector, waar een hoop studenten nog steeds op aangewezen zijn, onder goede voorwaarden verloopt. Dit betekent dat het omzettingsbeleid van zelfstandige koopwoningen tot onzelfstandige huurwoningen geregeld moet blijven. Door deze maatregel wordt het voor kleine particuliere verhuurders financieel mogelijk aan studenten kamers te verhuren. Voorheen was dit voor de kleine aanbieders slechts lucratief door de regels voor verhuur niet al te strikt na te leven, te hoge huur te vragen en slecht onderhoud te plegen. Dit gebeurt nog steeds te veel waardoor huisjesmelkers zoals mevrouw Chang kunnen blijven profiteren van de woningnood onder studenten. Dat gemeente naar, aanleiding van onze ?Huisjesmelker van het jaar verkiezing?, een onderzoek is begonnen naar huisjesmelker Chang is aan te moedigen. Desondanks blijven te veel huisjesmelkers buiten beeld en dus buiten schot. Daarom stellen wij voor dat de gemeente Utrecht een huurteam opricht, zoals eerder al gebeurd is in Amsterdam. Dat team bezoekt onaangekondigd kamerverhuurpanden om zo de huisjesmelkers in beeld te brengen. Als blijkt dat huren gevraagd worden boven het wettelijk maximum kan het huurteam de huurder helpen om via de Huurcommissie huurverlaging af te dwingen. Ook zou de gemeente in zo?n geval bij deze verhuurder zijn vergunning in het kader van de verordening op de kamerverhuurbedrijven moeten intrekken.

Niet door het stoppen van effectief gebleken maatregelen maar door het doorbouwen op de goed gelegde fundering zorgt voor een goed woonbeleid in gemeente Utrecht!?

U bent hier