h

College: vertrek tandartsen Lunetten geen zaak gemeente

1 maart 2007

College: vertrek tandartsen Lunetten geen zaak gemeente

Mary MosselDoor Mary Mossel

De schaalvergroting van de gezondheidscentra en de macht van de directie neemt steeds grotere vormen aan. De belangen van de medewerkers en de wijkbewoners worden hierdoor steeds moeilijker te garanderen. Ondanks de uitdrukkelijke wens vanuit de wijk Lunetten om de tandartsen in het centrum te houden, is het voor hen onmogelijk gemaakt hun werk hier voort te zetten. De wijk verliest hiermee hun tandartsen. De wijk is altijd nauw betrokken geweest bij het centrum maar heeft geen zeggenschap. De gemeente is niet direct verantwoordelijk maar heeft wel instrumenten om te sturen zoals vergunningen verlenen en subsidie en overleg. De SP-fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling en kreeg de volgende antwoorden op haar schriftelijke vragen:

1.Wat vindt het college van de schaalvergroting van de gezondheidscentra?

Het college vindt het belangrijk dat er voldoende en toegankelijke zorg is voor haar inwoners, dit is niet in gevaar door de schaalvergroting. Schaalvergroting is een gegeven. Landelijke regelgeving, maar ook veranderingen in de organisatie van de zorg (meer parttime zorgverleners, professionalisering, meer onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgverleners), maken dat er schaalvergroting optreedt. Schaalvergroting heeft ook voordelen voor patienten. Uit onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) blijkt dat de meeste mensen voorkeur hebben voor eerstelijnszorg vanuit een multidisciplinair samenwerkingsverband omdat dat de kwaliteit van de zorg ten goede komt en de onderlinge afstemming tussen professionals vergemakkelijkt.

2.Hoe kan voorkomen worden dat belangen van de wijk ondergeschikt raken aan die van de directie?
De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende zorgaanbod ligt bij de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en is van daaruit verplicht om adequate zorg voor haar verzekerden in te kopen.
De gemeente ziet er vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar inwoners op toe dat er voldoende en toegankelijke zorgvoorzieningen zijn. Indien dit in het geding is, kan de gemeente andere partijen daarop aanspreken.

3.Is het college het met de SP eens dat het vertrek van de tandartsen uit het gezondheidscentrum Lunetten, ondanks de wens van de bewoners, een slechte zaak is?

Het college vindt het jammer dat de tandartsen weg gaan, zowel voor de bewoners als voor de tandartsen. Zorgaanbieders en dus ook tandartsen zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. De gemeente is hier geen partij in, het is een zaak tussen de tandartsen en het gezondheidscentrum.

4.Zo ja, gaat de wethouder een klacht indienen bij de inspectie gezondheidszorg over de gang van zaken in het gezondheidscentrum Lunetten?

Nee. Het gaat om een private overeenkomst tussen gezondheidscentrum en tandartsen. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat daar niet over.

5.Zo nee, welke actie gaat de wethouder dan ondernemen?

De wethouder is op de hoogte van de bezorgdheid in de wijk en heeft daarom de directie van het gezondheidscentrum gewezen op het belang van communicatie met de wijkbewoners c.q. hun patiënten. Zij heeft de directie aangeraden contact te zoeken met wijkbewoners bijvoorbeeld door in overleg te treden met de wijkraad en het BOL. De wethouder zal de ontwikkelingen blijven volgen. Inmiddels is bekend dat één van de tandartsen een plek heeft gevonden bij Symphonie gezondheidscentrum Galgenwaard.

U bent hier