h

Bijdrage Marcel van den Tooren debat bibliotheek Tuinwijk

17 april 2007

Bijdrage Marcel van den Tooren debat bibliotheek Tuinwijk

Geachte voorzitter en wethouders, beste raad en welkom ook strijdvaardige mensen op de publieke tribune,

Op 29 maart jongstleden heeft de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling uitvoerig gedebatteerd over de mogelijke verplaatsing van de bibliotheek aan de Ingenhouszstraat in Tuinwijk naar de Alexander Numankade. De SP heeft toen duidelijk uiteen gezet tegen het verhuizen van de bibliotheek van de Ingenhouszstraat naar de Alexander Numankade te zijn. We riepen de wethouder op werk te maken van de in 2002 genomen beslissing tot uitbreiding van deze bibliotheek en op zoek te gaan naar een andere invulling van de vrijblijvende vierkante meters in het beoogde wijkservicecentrum aan de Alexander Numankade. De wethouder gaf geen krimp en kondigde aan de reeds ingeslagen weg te volgen. Een weg die naar zeer grote waarschijnlijkheid zal leiden tot de uiteindelijke verhuizing van de bieb uit Tuinwijk naar de Numankade. De conclusie die ik tijdens de commissievergadering trok en die ik ook verwoordde was dat er wat ons betreft een motie boven de markt hing.

Twee weken later ziet mijn fractie geen enkele aanleiding om ons standpunt te herzien. Sterker nog, inmiddels heeft het comité Red de Bieb in Tuinwijk niet stil gezeten. Zojuist heeft de voozitter van de raad, onze burgemeester, 2965 handtekeningen in ontvangst mogen nemen. En die zijn niet alleen afkomstig uit de zeer directe omgeving van de bibliotheek maar ook uit andere delen van Noordoost als Tuindorp. Maar ook scholen hebben zich geroerd. U heeft de scholen en de kinderen zojuist kunnen zien en horen. En tenslotte heeft ook de wijkraad Noordoost een duit in het zakje gedaan die bij monde van voorzitter Naethuys die vandaag in een laatste smeekbede aangeeft - en ik citeer - : "Nogmaals, ik en de wijkraad, inmiddels 2965 burgers, buurtcomités etc. kunnen argumenten blijven aandragen maar het ligt aan jullie om die te willen horen." Einde citaat.

Voorzitter, mijn fractie blijft van mening dat de bieb in Tuinwijk moet blijven en daartoe dienen wij de lang verwachte motie 'Behoud bibliotheek Ingenhouszstraat 8' in.

Wel wil ik namens mijn fractie nog even een door de wethouder in het leven geroepen misverstand uit de weg ruimen. Het feit dat de bouwvergunning voor uitbreiding van de bibliotheek in Tuinwijk op 1 juli verloopt, hoeft bij de afweging die de raadsfracties vandaag maken geen enkele rol te spelen. Het College zelf heeft de bevoegdheid die bouwvergunning te verlengen dan wel in te trekken. Dat is mij uit navraag bij onder meer de Dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Utrecht gebleken. Dat betekent dus dat een raadsuitspraak het College kan oproepen over te gaan tot de door deze motie gewenste actie van verlenging van de bouwvergunning. Het door de raad in 2002 verleende krediet van 227.000 euro komt daarmee dus niet te vervallen. Mijn fractie betreurt het zeer dat de raadscommissie op dit vlak niet juist is geïnformeerd. In hetzelfde licht geplaatst vraagt mijn fractie zich ook af welke waarde we moeten toekennen aan de informatie die de raad ter elfder ure van het college ontving. Dinsdagmiddag laat stortte de wethouder een brief over de raad uit met onheilstijdingen en berekeningen die 2,3 miljoen euro schade lieten zien wanneer de verhuizing van de bieb vandaag zou worden afgeblazen. Powerplay in optima forma, wat mijn fractie betreft.

Voorzitter, de SP vraagt zich af waarom de bibliotheek in Tuinwijk zou moeten sneuvelen. Een bibliotheek waar jong en oud gebruik van maakt, een bibliotheek die bezocht wordt door scholen uit de buurt en uit aangrenzende buurten, een bibiotheek waar mensen met diverse achtergronden samenkomen. Kortom een bibliotheek die je als stad zou moeten koesteren als voorbeeld van een bewezen succesvolle faciliteit voor mensen in de wijk.

Ik dank u voorzitter.

U bent hier