h

Bijdrage SP Bestemmingsplan Ondiep

5 oktober 2007

Bijdrage SP Bestemmingsplan Ondiep

Voorzitter,

De beslissing over de sloop van een wijk neem je niet bij de behandeling van een bestemmingsplan. Toch is de mogelijke sloop van het Kleine Wijk, of beter gezegd het vastleggen van de functie Woondoeleinden 1 voor het Kleine Wijk, het enige echte discussiepunt bij het bestemmingsplan Ondiep, want daarmee wordt de nieuwbouw volgens de plannen van Mitros mogelijk.

Wat gaan wij mogelijk maken met de goedkeuring van dit deel van het bestemmingsplan:

-het definitief verdwijnen van de allereerste wijk na de woningwet van 1901, waarvan de bouw door initiatief van de gemeenteraad van destijds tot stand is gekomen.
-Het doormidden knippen van een historisch samenhangende stedelijke structuur met het Witte Wijk
-Het verdwijnen van 200 betaalbare woningen die ook zeer geschikt kunnen zijn voor starters en opstappers

Welke argumenten hebben we hiervoor zien passeren?

-De huizen zijn in slechte staat en niet meer van deze tijd. Maar wat is het verschil in bouwtechnische staat met de gerenoveerde woningen aan de Thorbeckelaan, de Lessepsbuurt, het Witte Wijk? Weet u het? Weet u het zeker? Is het enige verschil niet de mate van achterstand in het onderhoud en het ontbreken van aanpassingen die elders wel zijn gedaan?
-We willen een levensloopbestendige wijk hebben. Waarom wonen vele Ondiepers al sinds jaar en dag in hetzelfde huis, als dat nu niet levensloopbestendig is?
-Nu terugkeren op een eerder genomen besluit zou bestuurlijk onbehoorlijk zijn. Naar wie: de huidige bewoners? Die zetten zich juist in voor het behoud van hun wijk. Hun samenstelling is niet eenzijdig, maar juist zeer divers, als dit al argument mag zijn. Daarbij denk ik ook aan het antwoord dat inmiddels verhuisde bewoners gaven tijdens de wijkbijeenkomst van de raad, op de vraag van mijn fractiegenoot Eggermont. Hij vroeg de mensen wat ze zouden kiezen als ze het over mochten doen; sloop of renovatie. Renovatie, was het unanieme antwoord!
Onbehoorlijk naar Mitros? Slopen is duur en geen hobby van ons, zei directeur de Langen bij het Mitros-podium eerder dit jaar. Voorzitter, hij moet niet! Is het daar niet sec een financiële kwestie?
-Het is te laat om nog terug te draaien. Ik wil u herinneren aan de gang van zaken bij de 7 Steegjes. Op het allerlaatste moment van sloop gered door inkeer van de betrokkenen. Wie heeft er nu spijt van dat het niet gesloopt is?

De gebruikte argumenten zijn puur volkshuisvestelijk en bestuurlijk. Dit college belijdt op papier het koesteren van cultuurhistorische waarden. Komt ook weer terug in de Programmabegroting. Waarom wordt er bij het Kleine Wijk dan zo lichtzinnig mee omgegaan? Het enige ?onderzoek? op dit gebied wat mij bekend is, is er een gedaan op verzoek van Mitros in 2003. Hierin wordt het Kleine Wijk geheel terzijde geschoven, weggeschreven. De fracties en ik meen ook het college, hebben dit rapport deze week nog toegestuurd gekregen van de vereniging Oud Utrecht en de bond Heemschut.

Voorzitter, als we nu het besluit nemen dit bestemmingsplan geheel goed te keuren, is er in principe geen weg meer terug. De sloopvergunning moet dan worden verleend. Het wijk ? een dorp in de stad, uniek voor Utrecht, vrijwel uniek voor Nederland - staat er nu bijna 100 jaar, dankzij een beslissing van de gemeenteraad in de vroege 20e eeuw. Laten we nou een beetje extra tijd ? een half jaar - nemen voor een deugdelijk bouwkundig en cultuurhistorisch onderzoek. Dat respect zijn we onze collega?s van destijds wel verschuldigd en elders in het land gebeurt dit ook (Alkmaar).

De SP wil het college vragen in te gaan op het volgende: is het mogelijk en bent u bereid de vaststelling van dit bestemmingsplan in zijn geheel voor een half jaar uit te stellen en die tijd te benutten voor onafhankelijk cultuurhistorisch en bouwkundig onderzoek? En daarover met Mitros in gesprek te gaan? Of, als dat uistel bijvoorbeeld vanwege wettelijke termijnen niet kan, het Kleine Wijk vooralsnog uit de besluitvorming over het bestemmingsplan te halen, onderzoek te doen en daarover met Mitros te overleggen?

Voorzitter, het Kleine Wijk kan je maar een keer slopen. Laten we daar nog even goed over nadenken.

U bent hier