h

SP: duidelijkheid over subsidies Muziekpaleis (update)

4 oktober 2007

SP: duidelijkheid over subsidies Muziekpaleis (update)

Foto: CU2030.nl

Omdat de opening van het beoogde Muziekpaleis in 2011 valt binnen de nieuwe cultuurnotaperiode 2009-2012, wilt de SP graag van het college weten hoe de betrokken partners omgaan met de aanvraag van de nodige subsidies. SP-raadslid Marcel van den Tooren stelt daarom de volgende schriftelijke vragen. De antwoorden van het college kwamen binnen op 4 oktober.

In juli bleek dat de drie beoogde vaste bespelers van het Muziekpaleis - Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en SJU Jazzpodium - er nog hard aan moeten trekken om tot een door alle partijen volmondig gesteund samenwerkingsverband te komen. Het nieuwe Muziekpaleis zal volgens plan de poorten openen in 2011. Dat lijkt zeker voor het organisatorisch op de rails krijgen van het samenwerkingsverband nog ver weg. Echter, op korte termijn zal meer duidelijkheid moeten komen over de inhoudelijke en programmatische samenwerking van de genoemde organisaties.

Dit hangt onder andere samen met de nieuwe cultuurnotaperiode die loopt van 2009 tot 2012 waarvoor tussen 1 november 2007 en 1 februari 2008 subsidieverzoeken moeten worden ingediend. De SP-fractie wil hier een aantal schriftelijke vragen aan de wethouder over stellen.

Uiterlijk 1 november 2007 maakt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend hoe de aanvraagprocedure er uitziet voor subsidies voor de periode 2009 ? 2012. Tegelijk zullen ook de relevante cultuurfondsen bekendmaken waarvoor en op welke wijze er bij hen subsidie kan worden aangevraagd. Culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie van OCW hebben vervolgens tot uiterlijk 1 februari 2008 de tijd een aanvraag in te dienen. Ook de aanvraagtermijn bij de gemeente en de cultuurfondsen ligt in principe op 1 februari. Binnen de nieuwe periode valt ook de opening van het Muziekpaleis (2011) en het is ook de periode dat de binnenkort op te richten ontwikkelorganisatie activiteiten ontplooit.

Dit leidt bij de SP-fractie tot het stellen van de volgende vragen.

 1. Hoe wordt het gegeven dat de opening van het Muziekpaleis in 2011 en de eerste activiteiten van de ontwikkelorganisatie vallen binnen de nieuwe cultuurnotaperiode (2009 - 2012) verwerkt binnen de subsidieaanvragen?   
  De opening van het Muziekpaleis is gepland op 1 januari 2012. Dit betekent dat er een overlap van één jaar is met de cultuurnotaperiode 2009-2012.
  Minister Plasterk heeft in zijn notitie 'Kunst van leven' aangegeven dat exploitatiesubsidies van podia niet tot de
  verantwoordelijkheid van het rijk worden gerekend. Dat betekent dat de reguliere exploitatie (inclusief programmering van activiteiten) van Tivoli, SJU en Muziekcentrum Vredenburg voor het rijk niet subsidiabel is. De subsidieregeling van het nieuwe Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ is nog in ontwikkeling. Begin november 2007 weten wij welke formele en inhoudelijke criteria het fonds voor subsidiëring hanteert.
  Op dit moment gaan wij ervan uit dat de subsidieaanvraag alleen relevant is voor de SJU - zie ook het antwoord op vraag 2.
 2. Moeten Muziekcentrum Vredenburg (MCV), Tivoli en SJU ieder voor zich op dit gegeven anticiperen en gaan zij los van elkaar hun eigen ding doen en hun eigen subsidieaanvragen indienen? Of wordt er gewerkt aan een gezamenlijke aanvraag?

   Voor zover relevant dienen partijen los van elkaar een aanvraag in. Dat betekent in de praktijk hoogstwaarschijnlijk alleen de SJU.
  De SJU is in het huidige cultuurconvenant opgenomen vanwege onder meer het landelijke belang als laboratorium/productiehuis voor de jazz & geïmproviseerde muziek. Het ligt voor de hand dat de SJU voor de periode 2009-2012 opnieuw onder meer voor deze specifieke functie een aanvraag zal indienen bij het rijk danwel het nieuwe fonds.

 3. Is het de bedoeling dat de ontwikkelorganisatie al een aanvraag gaat doen?

  Vooralsnog kan de ontwikkelorganisatie niet als vervanger optreden van de drie partners in het Muziekpaleis als mogelijke aanvrager van subsidie in het kader van de cultuurnota 2009-2012.
 4. Het lijkt de SP zinvol dat de drie partijen snel om de tafel gaan zitten om dit vraagstuk betreffende de subsidieaanvragen te tackelen. Welke verantwoordelijkheid ziet de wethouder voor zichzelf in deze kwestie? Neemt hij hierin zelf de regie in handen? Zo ja, hoe en wanneer? En zo nee, waarom niet?

  Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat Muziekcentrum Vredenburg, SJU en Tivoli in de aanloop naar het Muziekpaleis de gezamenlijke artistieke profilering en programmering in beeld brengen, evenals de diverse mogelijkheden voor invulling van specifieke functies en de in verband hiermee mogelijk te benaderen subsidiekanalen. De SJU heeft in zijn brief van 14 september j.l., die ook in afschrift naar de raadscommissie is verstuurd, eveneens het belang van een gezamenlijke artistieke visie naar voren gebracht, als paraplu voor specifieke functies waarvoor de SJU - op weg naar het Muziekpaleis - een aanvraag wil indienen.
  Het college benadrukt bij de Muziekpaleis-partners het belang van de ontwikkeling van een gezamenlijk artistiek profiel in relatie tot de kansen voor de cultuurnotaperiode 2009-2012. Daarbij gaat het, zoals ook onder punt 2 gemeld, met name om de ondersteuning van de aanvraag van de SJU.
  Initiatief en regie op dit punt liggen specifiek bij de wethouder cultuur.
 5. Hoe verhoudt de gemeentelijke status van MCV zich tot de mogelijke aanvraag van MCV bij een fonds met name als het gaat om de programmering na 2011? Kan de ene overheid (MCV is een gemeentelijke dienst) een subsidie aanvragen bij de andere overheid dan wel bij het nog op te
  richten fonds? En indien dit moeilijkheden zou geven wat gaat de wethouder daar dan aan doen? 
  Na 2011 zal sprake zijn van een onafhankelijke stichting Muziekpaleis. Deze stichting zal met de gemeente een subsidierelatie hebben en er zijn in principe geen belemmeringen voor het
  aanvragen van subsidie bij andere overheden c.q. fondsen.
 6. Hoe gaat gemeente Utrecht in haar hoedanigheid van convenantpartner (naast provincie, Rijk en fondsen) 'voorsorteren' op de veranderde situatie per 2011 waarbij er geen gemeentelijke dienst MCV meer is, maar een private stichting (Muziekpaleis) waar subsidie voor klassieke muziek, popmuziek en jazz heengaat? Nu maakt MCV deel uit van de gemeentelijke begroting. Gaat bijvoorbeeld het budget dat vrijkomt na het
  wegvallen van MCV als gemeentelijke dienst integraal en 1 op 1 over naar het Muziekpaleis (geoormerkt) of komt dit bijvoorbeeld de algehele cultuurpot ten goede? 
  Voor de komende convenantsperiode 2009-2012 is uit de aard van de functie alleen de SJU een kansrijke aanvrager voor subsidie uit de fondsen. Bij een volgende periode vanaf 2013 is de positie van de dan geformeerde organisatie opnieuw te bezien. Bij
  voortzetting van de laboratorium- en productiefunctie binnen de grotere organisatie wordt bij ongewijzigd beleid het Muziekpaleis de aanvragende organisatie.
  Het gemeentelijk budget voor Muziekcentrum Vredenburg gaat bij vorming van de nieuwe organisatie over naar het Muziekpaleis.
 7. Tijdens het bezoek van enkele raadsleden aan de tijdelijke locatie van MCV aan de A2 werd verteld dat er mogelijk wordt afgezien van privatisering van MCV als opmaat naar een fusie met Tivoli en SJU. Wat zijn de belangrijkste overwegingen hierbij? Welke voordelen en welke nadelen zitten er volgens de wethouder aan beide opties (wel privatisering versus geen directe opheffing)? Wanneer neemt de wethouder een beslissing over het al dan niet privatiseren van MCV? Welke rol speelt de gemeenteraad bij dit besluit?

  Zie de separate brief aan de raadscommissie M.O./ S.O van 2 oktober 2007.

Marcel van den Tooren

SP

(do 4 oktober 2007: antwoorden college toegevoegd)

Lees hier de vragen plus de antwoorden in pdf

U bent hier