h

Congres neemt motie en zes amendementen Utrecht aan

27 november 2007

Congres neemt motie en zes amendementen Utrecht aan

15econgres2.jpg
De afgevaardigden van de afdeling Utrecht

Het was een lange maar mooie dag afgelopen zaterdag in de oude Van Nelle-fabriek te Rotterdam waar het 15e SP-congres 'De fundamenten versterken' plaatsvond. Maar liefst 278 amendementen waren er ingediend op de congresstukken plus negen moties. Ook de SP Utrecht had zo haar wensen, waarvan er een aantal in vervulling gingen: een amendement ingediend met Rotterdam, Haarlem en Breda, vijf eigen amendementen en een motie kregen de goedkeuring van onze partijgenoten.

Amendement 22

Ingediend door afdeling Rotterdam, Haarlem, Breda en Utrecht

Er komt op korte termijn een nota over ?samen leven? en de positie van migranten in Nederland. De inzet moet zijn volwaardige maatschappelijke participatie, samen leven van migranten en niet-migranten en het opheffen van achterstanden, discriminatie en segregatie. De discussienota wordt in de afdelingen besproken en uiteindelijk landelijk vastgesteld."

Amendement 27

Er komt een on-line ledenbestand per afdeling, toegankelijk en muteerbaar voor afdelingsvoorzitters en organisatiesecretarissen.

Amendement 176

Er komt op korte termijn een evaluatie van de huidige afdrachtregeling, die nu bijna 2 jaar bestaat. Deze evaluatie vindt plaats onder alle volksvertegenwoordigers van de SP. Doel is het inventariseren van de uitwerking van en tevredenheid over de regeling. Er wordt een uitsplitsing gemaakt tussen raadsleden, statenleden, Eerste en Tweede Kamerleden en wethouders. Op bais van de uitslag wordt de afdrachtregeling zo nodig aangepast.

15econgres1.jpg
Vincent Wijlhuizen - afdelingsvoorzitter SP Utrecht - spreekt het congres toe

Amendement 248

De zin ?om leden van de partijraad in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden, ontvangen ze minstens een week van tevoren de door het partijbestuur voorgestelde agenda? vervangen door: ?Om leden van de partijraad in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden, ontvangen ze minstens een week van tevoren de door het partijbestuur voorgestelde agenda, en door partijraadsleden tijdig voorgestelde agendapunten?.

Amendement 259

Toevoegen aan het voorstel: ?De financiële jaarverslagen van de partij worden ? na goedkeuring door de accountant en de partijraad ? openbaar gemaakt op www.sp.nl.?

Motie Pakistan, voorgesteld door Michel Eggermont, SP Utrecht

Het congres van de SP, bijeen op 24 november 2007 in Rotterdam,

Overwegende dat

na het afkondigen van de staat van beleg door generaal Musharraf duizenden het slachtoffer zijn geworden van deze door het Westen gesteunde leider;

vele leiders van sociale bewegingen en (linkse) politieke partijen gearresteerd zijn onder noodwetten, anderen gedwongen zijn om ondergronds door te gaan;

de afgelopen week gevangenen zijn vrijgelaten, veelal na een verklaring ondertekend te hebben dat zij zich niet politiek engageren;

dit gebaar, om de westerse regeringen het mogelijk te maken haar steun aan deze dictatuur te rechtvaardigen op de SP weinig indruk maakt;

duizenden blijven vastzitten en dagelijks komen daar weer nieuwe bij;

de noodwetten worden gehandhaafd, het hooggerechtshof niet langer onafhankelijk is door de wijzigingen van Musharraf;

spreekt

haar solidariteit uit met de activisten in Pakistan, voorop die van de advocatenbeweging, die strijden voor een democratische samenleving;

haar bewondering uit voor al die mensen die onder deze moeilijke omstandigheden doorgaan met hun strijd tegen de dictatuur van Musharraf en voor een democratische ontwikkeling van Pakistan. Met name de gevangen genomen advocaten en journalisten evenals de uit hun functie gezette rechters zijn daarbij van belang, omdat zij essentieel zijn voor het functioneren van een democratische rechtstaat.

Een democratische ontwikkeling is niet alleen van belang voor Pakistan, maar ook voor haar buurland Afghanistan. Deze mensen en bewegingen laten zien dat democratische ontwikkeling mogelijk is maar alleen door de activiteiten vanaf onderop. Deze mensen en bewegingen krijgen onze morele én materiele steun.

U bent hier