h

Vragen over vacature beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid

27 november 2007

Vragen over vacature beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea - In het bureaublad (intern periodiek voor de medewerkers van de gemeente Utrecht) van 25 oktober 2007 staat een vacature voor de functie Beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid. Over deze vacature heeft de SP een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Dinsdag 27 november kregen we de antwoorden.

In het bureaublad van 25 oktober 2007 staat een vacature voor de functie Beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid.

Onder het kopje ?Dit is het werk? staat het volgende vermeld:

Als beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid draagt u bij aan de ontwikkeling van gemeentelijk Veiligheidsbeleid. U verzamelt hiervoor gegevens en schrijft project- en beleidsvoorstellen. U onderhoudt de contacten binnen, maar ook buiten de gemeente. U participeert in diverse projecten. U levert een bijdrage aan de stedelijke verbetertrajecten en de doelstellingen van het GSB. U zorgt voor de inbedding van de diverse projecten in het regulier, gemeentelijk beleid. Daarnaast stemt u het stedelijk en het wijkbeleid op elkaar af. U fungeert als centraal aanspreekpunt voor informatie binnen en buiten de DMO. Als laatste bewaakt u de voortgang van de projecten en stelt u evaluaties en rapportages op.

Verderop in de tekst staat dat de medewerker aan de slag gaat binnen het project ?Onze toekomst? Voorkomen Criminaliteit Marokkaanse Jongeren.

We lezen dat de medewerker een bijdrage levert aan beleid, gegevens verzamelt, projectvoorstellen schrijft, participeert in projecten, een bijdrage levert aan stedelijke verbeterprojecten en doelstellingen van GSB, heel veel afstemming levert etc.

1.Kunt u zeggen welke concrete resultaten deze beleidsmedewerker moet bereiken?

De beleidsmedewerker wordt ingezet op het project ?Onze Toekomst!? Voorkomen criminele loopbaan Marokkaanse jongeren en dient de daarin opgenomen maatregelen verder uit te werken, te begeleiden en te verantwoorden richting gemeenteraad en ministerie van Justitie. In kader van dit project (gefinancierd met GSB-geld) dient de gemeente Utrecht het aantal Marokkaanse verdachten tussen de 12 en 24 jaar met 5% in 2009 t.o.v. het peiljaar 2004 verminderd te hebben, dient de gemeente diverse hulpverleningstrajecten voor Marokkaanse risicojongeren op te zetten en te zorgen voor een goede afstemming met de Marokkaanse gemeenschap. In 2007 is daar nog de ontwikkeling van een effectieve methodische aanpak ?Marokkaanse oudercoach? en Intensieve Outreachende Hulpverlening bijgekomen.

2.Wat missen de klanten (burgers) van de gemeente Utrecht als deze functie niet wordt ingevuld?

Het project ?Onze Toekomst!? omvat een negental maatregelen, waaronder uitbreiding van de outreachende hulpverlening met ca 60 trajecten per jaar,uitbreiding Marokkaanse oudercoaches met ca. 90 trajecten per jaar, opzet van Peerstrajecten, van kleinschalige sportactiviteiten, stagebegeleiding en het betrekken van de Marokkaanse gemeenschap, waaronder Netwerk Inzicht. Indien er geen beleidsmedewerker Jeugd en veiligheid voor dit specifieke terrein wordt aangesteld, is er onvoldoende sturing en coördinatie op de maatregelen en projecten en lopen we het risico dat de betrokkenheid van de Marokkaanse gemeenschap onvoldoende tot zijn recht komt. Hierdoor komen ook de verplichtingen aan het Ministerie onder druk komen te staan en daarmee de budgetten.

3.Wat betekent dat deze medewerker diverse projecten in het regulier gemeentelijk beleid moet inbedden?

We proberen bij voortduring te voorkomen dat het wiel op meerdere plekken opnieuw uitgevonden wordt. Dat betekent dat de medewerker goed moet kijken wat er al bestaat in Utrecht aan begeleidingstrajecten, netwerken en methodieken; maar ook ervoor moet zorgen dat datgene wat geïnitieerd wordt, afgestemd is met andere initiatieven. En dat ontwikkelde werkwijzen, ervaringen en netwerken ook in vervolgtrajecten gebruikt worden.

4.Hoeveel beleidsmedewerkers zijn bezig met het thema veiligheid en jongerenproblematiek?

Op het beleidsterrein Jeugd en veiligheid zijn ongeveer 5 fte's werkzaam. Daarbij zijn de Coördinator Marokkaanse Jeugd in het Veiligheidshuis, de projectleider Overlast en deze vacature inbegrepen.

5.Hoeveel ambtenaren werken op straat om de criminaliteit onder jongeren te beperken?

Is in aantallen niet op korte termijn uit te drukken, maar in iedere wijk is personeel op straat aanwezig. Voorbeelden: politie, toezichthouders, gebiedsmanagers, projectleiders en ?uitvoerders: maar ook niet-ambtenaren zoals jongerenwerkers, hulpverleners, Jos-coordinatoren enz.

U bent hier