h

83 Miljoen verdeeld in de achterkamer? [update]

15 januari 2008

83 Miljoen verdeeld in de achterkamer? [update]

Op 17 december is in de Provinciale Staten de ?Samenwerkingsagenda? vastgesteld. Dit is een lijst van projecten waarbij de Provincie Utrecht de gemeenten financieel ondersteunt bij de uitvoering. In totaal is er 83 miljoen euro te verdelen. Gemeenten mogen voorafgaand aan de vaststelling een wensenlijst indienen op dit gebied.

Update: dinsdag 15 januari kwamen de antwoorden van het College binnen.

De lijst die is ingediend vanuit de gemeente Utrecht is te vinden op de site van de Provincie.


Ruime achterkamer?

Voor zover ons bekend, is de Utrechtse wensenlijst slechts op ambtelijk niveau besproken en ingediend en heeft de gemeenteraad niet mee kunnen discussieren over de inhoud. Ook de Statenfracties werden pas na nadrukkelijk aandringen op de hoogte gesteld van het bestaan van de lijstjes en de daarop ingediende wensen.

De SP heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

1.Klopt het dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het bestaan en inhoud van de samenwerkingsagenda?

Nee

2.Zo nee, wanneer en langs welke weg is de raad geïnformeerd?

In de comissie Bestuur en Veiligheid van 11 december 2007 is bij de mededelingen melding gemaakt van de samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht.

3.Zo ja, wat is de reden daarvan?

Nvt

4.Is het college bereid de raad alsnog te informeren over de gevolgde procedure?
5.Zo ja, wanneer kan de raad uw bericht daarover tegemoet zien?
6.Zijn met de vaststelling van de samenwerkingsagenda in de Provinciale Staten nog mogelijkheden om aanpassingen aan te brengen in de lijst?
7.Zo ja, bent u bereid deze mogelijkheden alsnog te bespreken met de raad en wanneer?

Antwoord op de vragen 4t/m7:

Het college zal de raad in de commissie Bestuur en Veiligheid van 11 maart 2008 met een brief nader informeren over het proces en de inhoud van de samenwerkingsagenda met de provincie. Er is op dit moment intensief bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen gemeente en provincie hierover. Over de resultaten hiervan zullen wij u in de bovengenoemde brief informeren. De provincie ziet de samenwerkinsagenda als een flexibel en pragmatisch uitvoeringsprogramma, waar aanpassingen op aan te brengen zijn. Het college is bereid de mogelijkheden en wensen van de raad in dit kader in de commissie Bestuur en Veiligheid van 11 maart te bespreken.

U bent hier