h

Afspraken beheer Kleine Wijk niet nagekomen [update]

20 januari 2008

Afspraken beheer Kleine Wijk niet nagekomen [update]

In het zogenaamde 'beheersplan overleg' van 30 oktober 2007 werd door de aanwezige partijen (Mitros, Antikraak BV, bewonersvereniging) het grote belang benadrukt om zoveel mogelijk huizen in het Kleine Wijk bewoond te houden. De praktijk is anders.

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op 20 december 2007.

De SSH - evenals de politie niet aanwezig bij het overleg - zette tijdelijke bewoners onder druk om al per 1 december te vertrekken. Diverse keren zijn door Antikraak BV verhuurde panden ontruimd, vanwege drugsoverlast en andere vormen van criminaliteit. De zittende bewoners maken zich grote zorgen om de leefbaarheid en veiligheid. Ook lijkt de terugkeergarantie na de geplande sloop voor zittende bewoners een wassen neus.

Dat er alle reden is voor bezorgdheid werd duidelijk uit een noodkreet van de bewonersvereniging eerder deze week. In het gebied van de eerste fase van de sloop staan nu 80 woningen leeg en is er in één weekeinde 6 keer ingebroken in deze woningen. Dat doet het ergste vrezen voor de jaarwisseling.

Voor de SP aanleiding tot schriftelijke vragen, ingediend op 20 december 2007. Op 22 januari 2008 kwamen de antwoorden van het College binnen.

Kleine Wijk

1.Hoe kijkt het college aan tegen de hierboven geschetste situatie, mede met het oog op mogelijke veiligheidproblematiek rondom de jaarwisseling?

Er is alles aan gedaan om een zo veilig mogelijke situatie in en rond het Kleine Wijk te hebben, rond de jaarwisseling. Zie hiervoor het draaiboek Oud & Nieuw, onderdeel Ondiep. Achteraf kan geconstateerd worden dat het (redelijk) rustig is gebleven. De ME heeft één woning aan de Wingerdstraat 10 ontruimd, een woning waarvan de (tijdelijke) bewoners al langer overlast gaven.

2.Hoe beoordeelt het college de rol van SSH, Antikraak BV en Mitros in het licht van de bestaande afspraken over goed beheer van sloopcomplexen uit het protocol ?Utrecht Vernieuwt??

In de aanloop naar de sloop is er regelmatig overleg geweest tussen alle partijen (Mitros, SSH, Anti-kraak BV, Wijkservicecentrum, politie, opbouwwerk) om het complex goed te beheren. Er zijn steeds afspraken gemaakt. Wanneer nodig zijn deze afspraken aangepast aan de veranderende omstandigheden.

3.Wat vindt het college van de afwezigheid van de politie bij het beheersplanoverleg?

De politie kan vanwege praktische redenen niet aanwezig zijn. De politie wil graag aan dit overleg deelnemen. Overigens is er wel een inhoudelijke inbreng geweest via het Wijkservicecentrum.

4.Is het college bereid op de kortst mogelijke termijn - en in ieder geval nog voor de jaarwisseling - met de betrokken partijen in overleg te treden om de leefbaarheid van de wijk en de veiligheid van de zittende bewoners te waarborgen?

Er is over dit onderwerp overleg geweest (ook met de bewoners) op 10 december.

5.Is het college het met ons eens dat ? zolang er nog geen bouwvergunning is aangevraagd of afgegeven ? alles in het werk gesteld moet worden om de wijk veilig en leefbaar te houden?

Ja.

6.Zo ja, welke acties gaat het college daartoe ondernemen?

Er is al regelmatig overleg zowel tussen het Wijkservicecentrum, de politie, de corporaties om het complex veilig en goed te beheren. Daarnaast is er regelmatig een beheeroverleg tussen Mitros, het Wijkservicecentrum en de bewoners, waar leefbaarheid en veiligheid een belangrijk bespreekpunt is.

Naast de situatie rond de leegstand hebben wij de volgende vragen over de nieuwbouw:

7.Klopt het dat in de principe aanvraag voor de nieuwbouw wordt afgeweken van de oorspronkelijk in de planidentificatie opgenomen 75 betaalbare woningen en er nu slechts 18 betaalbare woningen zijn ingetekend op een totaal van 132 woningen?

In de planidentificatie is gesproken over 25% sociale huurwoingen. Nu zitten in de plannen nog 41 sociale huurwoningen. Binnen de 41 zitten 23 appartementen die gebouwd gaan worden op de hoek Boerhaavelaan en Thorbeckelaan. Omdat deze locatie pas vrijgespeeld kan worden als het Thorbeckepark gereed is, zijn deze in de planning naar achteren geschoven.

8.Klopt het dat deze betaalbare woningen pas in 2011 gebouwd gaan worden, terwijl de sloop van het Kleine Wijk reeds in 2008 gepland staat?

Van de sociale huurwoningen worden in de eerste bouwstroom 18 woningen gebouwd. De 23 woningen aan de Boerhaavelaan/Thorbeckelaan zijn in 2011 in beeld.

9.Zo ja op vraag 7 en 8, wat is hiervan de reden en hoe kijkt het college tegen deze wijziging aan, ook met het oog op de terugkeergarantie voor buurtbewoners?

Het percentage toegezegde huurwoningen wordt ruim gehaald, weliswaar gedeeltelijk in een later stadium. Dat voor het Kleine Wijk het voor Ondiep relatief lage percentage van 25 is gehanteerd, heeft als oorzaak dat elders sloop- en nieuwbouwprojecten zijn gerealiseerd met 100% sociale stromen naar deze 2 locaties. De planning van alle projecten had en heeft tot doel de doorstroming van het ene project naar het andere goed te organiseren.

U bent hier