h

Hoppa... Voor 5 miljoen "lijken in de kast"

30 mei 2008

Hoppa... Voor 5 miljoen "lijken in de kast"

Bij de behandeling van de Verantwoording 2007 door de gemeenteraad heeft een meerderheid van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, Leefbaar Utrecht en ChristenUnie de voorstellen van de SP verworpen. Daarmee is deze meerderheid ermee accoord gegaan dat de gemeente in de (nabije) toekomst een oplossing moet zien te verzinnen voor minimaal 5 miljoen euro.

Dit produceren van "lijken in de kast" (de Burgemeester vond het kennelijk zo genant dat hij bij de stemmingen de titels van de amendementen niet voorlas, maar de amendementen omschreef als "nog zo'n amendement") was voor deze meerderheid nodig om geld vrij te spelen voor prestigieuze projecten als "Vrede van Utrecht", "Domplein 2013", en "Culturele Hoofdstad 2018". Projecten waarvan de SP zich altijd heeft afgevraagd wat de meerwaarde er van is en of de gemeente er überhaupt wel geld voor heeft.

Normaal gesproken is de Verantwoording een saaie klus. Alleen technische verrekeningen, volgens door de gemeenteraad vastgestelde spelregels, zijn toegestaan. Dit jaar niet. Zelfs loyale ambtenaren van de afdeling financiën gaven aan dat sommige verrekeningen "politeke keuzes" zijn. Wat in normale mensentaal zoiets betekent als: "wij weten ook geen smoes te verzinnen waarom deze verrekeningen binnen de spelregels vallen". Uitgangspunt bij de verantwoording was dit jaar dan ook niet de spelregels om op een verantwoordelijke manier met de gemeentefinanciën om te gaan, maar het wensenlijstje van projecten waaraan het college geld wou uitgeven. Wethouder Janssen ontkende niet dat dit wensenlijstje als uitgangspunt had gediend bij de tot standkoming van deze verantwoording. De omgekeerde wereld volgens de SP.

Aangezien dit wensenlijstje het uitgangspunt van deze verantwoording was kon deze verantwoording niet anders tot stand komen dan door overtredingen, vals spel en versoepeling van de spelregels. En de (meerderheid van de) gemeenteraad? Die keek toe en stemde in.

De PvdA gevraagd of de tientallen miljoenen die de komende jaren zullen worden besteed aan de prestigieuze culturele projecten wel opgebracht kon worden uit éénmalig vrijgekomen geld. De vraag werd doorgespeeld aan de wethouder, waarop geen antwoord kwam. PvdA tevreden.

GroenLinks gaf aan dat ze het wel chique had gevonden als er eerst een raadsvoorstel met de (tijdelijke) wijziging van de spelregels had voorgelegen. Maar op de vraag van de SP dat zo'n voorstel dan eerst in behandeling moest worden genomen voordat we verder konden gaan met de discussie over de verantwoording gaf GroenLinks niet thuis. Waarvan acte.

Ook de VVD vindt de prestigieuze culturele ambities van het college belangrijker dan op een verantwoordelijke manier met de financiën om te gaan. Ze steunde geen van onze voorstellen om "lijken in de kast" te voorkomen. Daarmee maakt de VVD zich medeverantwoordelijk hiervoor. Een motie om in het wilde weg te gaan bezuinigen om het gat in de begroting (11 miljoen) te dichten kreeg natuurlijk niet onze steun. In onze voorstellen steunden we de collegevoorstellen op de punten: Jeugd, Volksgezondheid en Sport. Een motie over het verlagen van de gemeentelijke lasten (OZB) kon evenmin onze steun verwachten. Als je toestaat dat de gemeentekas leeggeroofd wordt, heeft dit erg veel weg van krokodillentranen.

D66 steunde onze voorstellen. Waarvoor onze dank. Ze steunde ook de algemene bezuinigingsmotie van de VVD, dat is hun keuze.

Het CDA en de CU waren, zoals gewoonlijk, gezagsgetrouw.

Ondanks het verlies in de raad is de SP niet met hangende schouders uit de raadszaal naar huis gegaan. Als we in de toekomst de verantwoordelijkheid willen nemen voor het bestuur van de stad is het goed te weten hoeveel "lijken in de kast" zich bevinden en wie ervoor verantwoordelijk is.

U bent hier