h

Heel de mens: een democratische maatschappij

27 augustus 2008

Heel de mens: een democratische maatschappij

Op 5 september vindt de tweede scholing plaats over ons beginselprogramma Heel de Mens. Voor de vakantie hebben we het gehad over de filosofische uitgangspunten voor ons beginselprogramma. Nu beginnen we met het bespreken van de tien SP-alternatieven voor Brutopia, als eerste: een democratische maatschappij.

De scholing wordt gehouden in het Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60. Zaal open: 19:30 uur, start scholing: 20:00 uur. Wil je komen, stuur dan een mailtje naar Michael Wijlhuizen, mcwijlhuizen@yahoo.com

Het waarborgen van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit vereist dat de samenleving diepgaand wordt gedemocratiseerd. Vanwege de bepalende invloed van de economie op de kwaliteit van het leven is democratische zeggenschap over de economie cruciaal. Besluiten die een verregaande invloed hebben op het welzijn van onze bevolking moeten niet genomen worden in directiekamers van grote ondernemingen, maar tot stand komen na openbaar debat in democratisch gekozen organen. Dat vereist ook structurele uitbreiding van de zeggenschap van werknemers in de bedrijven en maatschappelijke instellingen. De democratische zeggenschap over de economie kan vorm krijgen door wetgeving en belastingheffing, maar ook door publiek eigendom van sleutelvoorzieningen.

We bespreken aan de hand van een aantal stellingen een aantal ontwikkelingen die effect hebben op de mate van democratische controle en zeggenschap van de wereldbevolking en de inwoners van Nederland: de globalisering; de schaalvergroting van maatschappelijke instellingen en overheden; het vervangen van regelingen gebaseerd op solidariteit door individuele verantwoordelijkheid en als uitvloeisel daarvan: de calculerende burger. Maar ook: hoe valt de staatsvorm koninkrijk te rijmen met een democratie? Heeft de dualisering in overheidsland de kloof met de burger gedicht of vergroot? En wat is de meerwaarde van referenda, burgerinitiatieven en lokaal opinieonderzoek voor de democratische besluitvorming?

Mochten we daarna nog tijd overhouden, dan gaan we het hebben over de rechten én plichten in een democratie. En wat gaat de SP doen om mensen te mobiliseren om gebruik te maken van hun democratische rechten (en plichten)? Hopelijk lukt het om al deze thema?s in twee uur te laten passeren met een flinke inbreng van de zijde van de deelnemers!

U bent hier