h

Schriftelijke vragen SP verkoop huurwoningen Bostondreef / Ottawadreef

25 augustus 2008

Schriftelijke vragen SP verkoop huurwoningen Bostondreef / Ottawadreef

Op 24 juli 2008 ontvingen de bewoners van de Bostondreef 1-107 en de Ottawadreef 1-53 een afschrift van een brief - gedateerd 16 juli 2008 - van de Dienst Stadsontwikkeling aan woningcorporatie Portaal, waarin de gemeente vergunning verleent tot het kadastraal splitsen van de genoemde adressen in 81 appartementsrechten (zie bijlagen). Doel van deze aanvraag is het in de verkoop brengen van deze woningen, die thans tot het segment ?sociale huur? behoren.

Op geen enkele andere manier is er eerder door verhuurder Portaal, of door de gemeente met de bewoners gecommuniceerd over dit voornemen, waardoor de formele stelling van de brief leidde tot verontrusting en vele vragen. Dit nog even los van het feit dat de bezwaarperiode ? in tegenstelling tot eerdere toezeggingen hierover aan de gemeenteraad ? midden in de vakantieperiode viel.

De bewoners hebben inmiddels een breed ondersteund bezwaarschrift ingediend dat zich richt op bovengenoemde punten en de onttrekking van woningen aan het sociale segment.

Dit leidt de SP en GroenLinks tot de volgende vragen.

1.Waarom is ervoor gekozen om de bewoners op de hierboven geschetste manier te informeren en niet via bijvoorbeeld een wijkbericht en/of informatiebijeenkomst?
2.Is het college het met de SP eens dat deze wijze van communiceren ongeschikt is voor het informeren van de direct betrokkenen over een dergelijke ontwikkeling?
3.Hoe kan het dat de periode waarin bezwaar gemaakt kan worden opnieuw midden in de vakantieperiode valt, ondanks eerdere toezeggingen aan de raad dat dit niet meer zou voorkomen?
4.Is het college bereid de bezwaarperiode te verlengen en de bewoners samen met Portaal alsnog op duidelijke wijze te informeren?
5.Zo ja, wannneer gaat dit gebeuren en tot wanneer kunnen bezwaren uiterlijk worden ingediend?
6.Zo nee, waarom niet?
7.Worden woningen die vrijkomen op de genoemde adressen vanaf heden standaard door Portaal in de verkoop gebracht?
8.Komen zittende huurders in aanmerking voor een starterslening, of enig ander bestaand instrument om hun woning onder gunstige voorwaarden te kopen?
9.Op welke wijze en waar vindt compensatie plaats van deze onttrekking van woningen aan het segment sociale huur, zoals door Portaal telefonisch aan een van de bewoners is gemeld?
10.Zijn er in de stad Utrecht andere soortgelijke onttrekkingen geweest of staan deze op stapel?
11.Zo ja, om hoeveel sociale huurwoningen gaat het en op welke wijze en waar vindt hiervoor compensatie plaats?

T.W. Schipper (SP)
P. Zwanenberg (GroenLinks)

U bent hier