h

Beantwoording vragen verkoop huurwoningen Bostondreef-Ottawadreef

21 oktober 2008

Beantwoording vragen verkoop huurwoningen Bostondreef-Ottawadreef

Op 24 juli 2008 ontvingen de bewoners van de Bostondreef 1-107 en de Ottawadreef 1-53 een afschrift van een brief - gedateerd 16 juli 2008 - van de Dienst Stadsontwikkeling aan woningcorporatie Portaal, waarin de gemeente vergunning verleent tot het kadastraal splitsen van de genoemde adressen in 81 appartementsrechten (zie bijlagen). Doel van deze aanvraag is het in de verkoop brengen van deze woningen, die thans tot het segment ?sociale huur? behoren.

Op geen enkele andere manier is er eerder door verhuurder Portaal, of door de gemeente met de bewoners gecommuniceerd over dit voornemen, waardoor de formele stelling van de brief leidde tot verontrusting en vele vragen. Dit nog even los van het feit dat de bezwaarperiode ? in tegenstelling tot eerdere toezeggingen hierover aan de gemeenteraad ? midden in de vakantieperiode viel.

De bewoners hebben inmiddels een breed ondersteund bezwaarschrift ingediend dat zich richt op bovengenoemde punten en de onttrekking van woningen aan het sociale segment.

Dit leidt de SP en GroenLinks tot de volgende vragen.

1.Waarom is ervoor gekozen om de bewoners op de hierboven geschetste manier te informeren en niet via bijvoorbeeld een wijkbericht en/of informatiebijeenkomst?

De brief van 16 juli j.l. is een toegezonden afschrift van de splitsingsvergunning. Deze toezending is onderdeel van de voorgeschreven procedure bij een verzoek om een splitsingsvergunning. Bij een aanvraag om splitsingsvergunning is voorgeschreven dat huurders en gebruikers direct geïnformeerd worden over het voornemen van de eigenaar om te splitsen. De bewoners van de Ottewadreef 1 t/m 53 en Bostondreef 1 t/m 107 zijn eerder per brief dd 15 mei 2008 hierover geïnformeerd. Deze communicatie staat los van het gebruikelijk informeren van huurders door de eigenaar van het voornemen om kadastraal te splitsen.
Stichting Portaal heeft aangegeven dat huurders altijd worden ingelicht over plannen om de woningen in een complex te koop aan te biedenen dat daarbij ook een splitsingsvergunning nodig is. Dat gebeurt via de bewonerscommissie van die complexen. Bij dit complex hebben de huurders zich niet in een bewonerscommissie verenigd.

Stichting Portaal heeft inmiddels de huurders schriftelijk, bij brief dd 9 september jl, individueel geïnformeerd over de plannen.

2.Is het college het met de SP eens dat deze wijze van communiceren ongeschikt is voor het informeren van de direct betrokkenen over een dergelijke ontwikkeling?

Zie antwoord vraag 1.

3.Hoe kan het dat de periode waarin bezwaar gemaakt kan worden opnieuw midden in de vakantieperiode valt, ondanks eerdere toezeggingen aan de raad dat dit niet meer zou voorkomen?

De periode voor het indienen van bezwaar tegen een vergunning volgt uit de Algemene wet bestuursrecht en is gebonden aan de datum van het besluit.
De toezegging aan de raad betreft het niet in de vakantieperiode ter inzage leggen van ontwikkelingen of ontheffingen waarop het indienen van zienswijzen mogelijk is.

4.Is het college bereid de bezwaarperiode te verlengen en de bewoners samen met Portaal alsnog op duidelijke wijze te informeren?

Omdat de bezwaarperiode een wettelijke termijn is, kan het college deze termijn niet verlengen. Er kon bezwaar gemaakt worden t/m 29 augustus. Binnen deze periode is een bezwaarschrift ontvangen (getekend door 45 huurders) en inmiddels heeft een hoorzitting op 26 september 2008 plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting is met de verschenen bezwaarmakers (vier) gesproken over de reikwijdte van het genomen besluit en het juridische afwegingskader waarbinnen dat besluit is genomen, alsmede over de gevolgen voor huurder.

De bewoners zijn alsnog door de eigenaar geïnformeeerd.

5.Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren en tot wanneer kunnen bezwaren uiterlijk worden ingediend?

Zie antwoord vraag 4

6.Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 4

7.Worden woningen die vrijkomen op de genoemde adressen vanaf heden standaard door Portaal in de verkoop gebracht?

Stichting Portaal is van plan de woningen in de verkoop te brengen. De woningen worden allereerst aan de zittende huurders aangeboden en vervolgens bij het vrijkomen van de woning. Dit is conform de met gemeente gemaakte Prestatieafspraken.

8.Komen zittende huurders in aanmerking voor een starterslening, of enig ander bestaand instrument om hun woning onder gunstige voorwaarden te kopen?

Neen, er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke eisen voor de Starterslening. Stichting Portaal bepaalt de voorwaarden waaronder huurders de eigen huurwoning kunnen kopen.

9.Op welke wijze en waar vindt compensatie plaats van deze onttrekking van woningen aan het segment sociale huur, zoals door Portaal telefonisch aan een van de bewoners is gemeld?

Er zijn afspraken met de woningcorporaties over de benodigde kernvoorraad op termijn. Zowel verkopen, als sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen is onderdeel van deze afspraken.

10.Zijn er in de stad Utrecht andere soortgelijke onttrekkingen geweest of staan deze op stapel?

Stichting Portaal heeft 264 10-hoog-appartementen, gelegen aan de Pahud de Mortagnesdreef en de Dommeringdreef in Overvecht-Zuid in een lopend verkooptraject. De gemeente heeft in 1999 ingestemd met het voornemen tot verkoop van deze woningen en de Minister van VROM daarvan in kennis gesteld.

11.Zo ja, om hoeveel sociale huurwoningen gaat het en op welke wijze en waar vindt hiervoor compensatie plaats?

In het kader van Utrecht Vernieuwt zijn verkoopafspraken gemaakt en in Samen voor de Stad, de Prestatieafspraken 2007-2010 zullen in de herstructureringswijken Overvecht, Hoograven, Zuilen/Ondiep en Kanaleneiland 600 extra woningen worden verkocht. Er is geen 1-op-1 compensatie ? de afspraken gaan uit van de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen in de kernvoorraad op termijn.

U bent hier