h

Mondelinge vragen SP over vonnis luchtkwaliteit

17 december 2008

Mondelinge vragen SP over vonnis luchtkwaliteit

De SP vindt dat de luchtkwaliteit in Utrecht daadwerkelijk moet worden gemeten en niet berekend. De modellen waarmee de gemeente werkt staan keer op keer ter discussie, want de uitkomst van een rekenmodel is afhankelijk van wat je er in stopt. De uitkomst van een meting is duidelijk.

Stank

Bij de begrotingsbehandeling diende de fractie een motie in, waarin voorgesteld werd de lucht op 50 strategische plekken in de stad te monitoren.

De wethouder en de coalitiepartijen wezen de motie af, maar door het vonnis van het gerechtshof vorige week, zit de kans erin dat de gemeente voortaan wel zal moeten. Reden voor de SP om in de raadsvergadering van 18 december mondelinge vragen te stellen.

1. Wat vindt de wethouder van de claim van het Hof over haar rol van rechterlijk toezicht op de effectiviteit van de reeds ontwikkelde plannen?

2. Is de wethouder het met de SP eens dat dit een andere rol is dan de rol van de Bestuursrechter die een plan dat nog in ontwikkeling is moet beoordelen?

3. Is de wethouder het met de SP eens dat het Hof vanuit haar rol andere gegevens nodig heeft namelijk metingen in plaats van berekeningen?

4. Is de gemeente in staat om het Hof de door haar gevraagde metingen te leveren?

5. Is de wethouder het eens met de stelling: "hoe langer de gemeente wacht met het invoeren van een fijnmazig meetnetwerk van de luchtkwaliteit, hoe meer vertraging gemeentelijke plannen oplopen door gerechtelijke procedures"? Zo neen, waarom niet?

U bent hier