h

Mondelinge vragen SP huisuitzetting Hoograven

4 november 2010

Mondelinge vragen SP huisuitzetting Hoograven

Vragen T.W. Schipper (SP) over huisuitzetting invalide in Hoograven

De SP-fractie is onaangenaam getroffen door de berichtgeving in het AD van 28 oktober, over de huisuitzetting van een invalide man in Hoograven, op initiatief van de gemeente. Daarbij is zijn huisraad vernietigd en heeft de man enkele uren op straat op opvang moeten wachten, ondanks zijn erkende invaliditeit.

Reden voor de uitzetting was dat de woning van de man door hem dermate lang onbewoond is gelaten, dat de gemeente zijn huisvestingsvergunning heeft ingetrokken. De SP onderschrijft het belang van een eerlijke woonruimteverdeling, waarin langdurige leegstand niet past.

Echter, vanwege een echtscheidingsprocedure en een aanklacht in relatie daarmee, mocht betrokkene Marokko niet verlaten. Tevens heeft de gemeente tot nu toe geen besluit genomen op het op 3 september ingediende bezwaar. De gemeente heeft geen melding aan betrokkene gedaan over verlenging van de termijn van 6 weken die hiervoor geldt.

Beroep aantekenen bij de rechter kan pas als de gemeente een besluit op bezwaar heeft genomen. Minimaal vanaf het moment van indienen van het bezwaar is de gemeente bekend geweest met de invaliditeit van de man en de bijzondere omstandigeheden waarin hij heeft verkeerd.

Er was geen sprake van huurachterstand en - met de terugkeer van de man in Nederland - was herstel van een normale woonsituatie mogelijk. Ondanks dit alles is de ontruiming doorgezet, waar ook ambtshalve had kunnen worden afgezien van uitvoering. Dat gebeurt wel vaker bij handhavingskwesties.

De gemeente staat formeel in haar recht en er zijn de ex-bewoner zeker nalatigheden te verwijten. Toch heeft de SP grote moeite met de gang van zaken, zeker ook gezien het - wederom - in gebreke blijven van de gemeente zelf bij het nakomen van beslistermijnen. Netto resultaat van deze actie is dat er in de stad nu een invalide woningzoekende bij is gekomen. Vandaar de volgende vragen:

 1. Waarom heeft de gemeente nog geen besluit op bezwaar genomen?
 2. Waarom heeft de gemeente geen melding van uitstel van besluit op bezwaar gedaan richting betrokkenen?
 3. Wordt het college per voorkomend geval op de hoogte gesteld van de door haar aan de dienst gemandateerde besluiten tot huisuitzetting?
 4. Was het college op de hoogte van het besluit tot uitvoering van deze uitzetting?
 5. Waarom zijn er tussen 3 september en het moment van uitzetting (27 oktober) geen pogingen gedaan om minnelijk tot herstel van een normale woonsituatie te komen?
 6. Heeft de gemeente uberhaupt overwogen om ambtshalve af te zien van uitvoering van de uitzetting? Zo nee, waarom niet?
 7. Wie (functie) beoordeelt in dergelijke gevallen de noodzaak tot opvang van de uitgezette bewoner? Wie heeft dat in dit geval gedaan?
 8. Wat is het beleid t.a.v. de aanwezige huisraad? In dit geval heeft de bewoner getekend voor afstand, maar wat gebeurt er als die dat weigert?
 9. Hoe beoordeelt het college het handelen van de gemeente in deze kwestie, even afgezien van het formele gelijk?
 10. Bent u bereid om de zaken terug te draaien, dan wel mee te werken aan het vinden van passende herhuisvesting van betrokkene?
 11. Jaarlijks vinden zo'n 10 huisuitzettingen plaats op initiatief van de gemeente. Is het college bereid de besluiten over deze uitzettingen voortaan weer zelf te nemen, dus de mandatering naar de dienst in te trekken?

U bent hier