h

De SP en woningsplitsingen: update

23 december 2011

De SP en woningsplitsingen: update

Na lang aandringen heeft het college van B&W eindelijk een aanzet gemaakt voor het beperken van woningsplitsingen in delen van de stad. De SP is blij met dit voorstel plus de vrijwel raadsbrede steun hiervoor, want al sinds 2006 worden we geconfronteerd met klachten over het ongelimiteerd toestaan van het opsplitsen van woningen in een aantal woonbuurten.

De buurten met een splitsingsverbod

In een stad met ongeveer de helft eenpersoonshuishoudens en stilvallende woningbouw is het splitsen van bestaande panden een waardevol middel om toch te voorzien in broodnodige woonruimte. Er zijn echter grenzen aan wat een buurt aankan.

Extra woningen betekent extra auto's, maar regelmatig ook geluidsoverlast voor de buren, doordat de panden helemaal niet gebouwd zijn voor intensievere bewoning. De SP kan het college dan ook goed volgen in haar plan om in delen van de stad te stoppen met splitsen.

Sterker nog: we denken dat het collegevoorstel nu niet ver genoeg gaat, omdat de gemeente onvoldoende zicht heeft op wat er voor 2007 al aan woningsplitsing is gebeurd in een paar buurten, maar waarvan we weten dat dezelfde problematiek er speelt. Samen met Leefbaar Utrecht heeft de SP gisteren dan ook voorstellen gedaan om ook deze buurten voorlopig 'op slot' te zetten. Het gaat dan om de Zeeheldenbuurt, delen van Abstede en Rivierenwijk-Dichterswijk. Deze amendementen haalden het helaas niet, maar de wethouder heeft wel toegezegd in deze buurten de vinger nauwkeurig aan de pols te houden.

Verder vindt de SP dat het college nog eens goed moet nagaan welke eisen er te stellen zijn voor geluidwerende maatregelen, bij het verlenen van de vergunningen voor splitsing. Ook hierin volgde een toezegging van de wethouder om in G4-verband te kijken wat mogelijk is. Werkgroep Woonbeleid heeft wat dat betreft hele zinnige suggesties gedaan.

U bent hier