h

Bezorgd om afbraak: SP opent Meldpunt Zorg

2 oktober 2014

Bezorgd om afbraak: SP opent Meldpunt Zorg

De afgelopen maanden hebben enkele duizenden Utrechters hun bezorgdheid over het aanstaande sluiten van verzorgingshuizen geuit door hun handtekening onder de petitie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet" van de SP te zetten. Deze massale deelname en signalen dat de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren in Utrecht grote onrust veroorzaken zijn voor de Utrechtse SP aanleiding een Meldpunt Zorg in te stellen.

Het Meldpunt zal worden geopend met het aanbieden van de Utrechtse handtekeningen tegen de Wet Langdurige Zorg aan wethouder Jongerius. Dit vindt vanmiddag 2 oktober plaats om 13.30 uur vóór het Stadhuis.

Bij het Meldpunt Zorg kunnen Utrechtse burgers terecht met klachten over het beleid van de gemeente na de decentralisatie van de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg, decentralisaties die deze maand worden besproken in de gemeenteraad.

Door de dreigende invoering van de Wet Langdurige Zorg kan het grootste deel van de ouderen straks bovendien niet meer in een verzorgingshuis wonen, waardoor ook de zorg voor déze ouderen bij de gemeente komt te liggen.

SP-gemeenteraadslid Nicole van Gemert: “Nu mensen door de dreigende sluiting van verzorgingshuizen ook nog gedwongen worden te verhuizen of aangewezen worden op familie en beperkte thuiszorg is het reden voor ons om in actie te komen.”

Het Meldpunt Zorg is er voor iedereen die te maken heeft met beleid dat voortkomt uit de decentralisaties van de zorg. Dit kan dus gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, maar ook om klachten over buurtteams of jeugdzorg.

“Wij zijn juist in dit College gestapt om te zorgen dat iedere Utrechter de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft,” aldus Van Gemert. “Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we de wethouder erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt.”

De gemeente wordt ervoor verantwoordelijk dat mensen met de juiste hulp en ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Dan rijst de vraag hoe kwetsbare ouderen en gehandicapten thuis kunnen blijven wonen als de gemeente door het Rijk gedwongen wordt grote kortingen door te voeren op de uren huishoudelijke zorg en op de dagbesteding.

Van Gemert: “Ik krijg dagelijks verontrustende telefoontjes en brieven van mensen die deze maand te horen krijgen dat hun 6 uur thuiszorg terug gebracht wordt naar anderhalf uur. Ook krijg ik bezorgde kinderen aan de lijn wiens ouders moeten verhuizen uit het verzorgingshuis. Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken of het slechts om enkele gevallen gaat of dat het probleem veel groter is.”

De SP roept iedereen op te reageren met ervaringen, klachten en opmerkingen over de decentralisatie van de zorg op het Meldpunt.

  • U kunt hier terecht op de site.
  • Bellen kan ook naar 030-2960098 
  • Mailen kan naar utrecht@sp.nl

Reacties

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [mailto:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.nl]
Verzonden: zondag 7 december 2014 14:34
Aan: 'jackocornelissen@hetnet.nl'
Onderwerp: uw opmerking betreffende de huisartsenpost

Beste Meneer Cornelissen,

Via ons stafbureau ontving ik uw reactie betreffende de mate van rolstoelonvriendelijkheid van onze wachtruimte. Ik wil hier graag op reageren.

Ten eerste vind ik het vervelend dat u deze ervaring heeft.

Ook wij hebben de ervaring dat de wachtruimte van de huisartsenpost te krap is. Bij de nieuwbouw twee jaar geleden, hadden wij een aantal m2 tot onze beschikking en er is gekeken naar het aantal zitplaatsen. Met de indeling is onvoldoende rekening gehouden met rolstoelgebruikers. Wij hebben afgesproken met de medewerkers dat er, zo nodig, een andere route wordt gevolgd, zodat ook u niet door de wachtkamer geleid had hoeven worden. Ik zal dit, naar aanleiding van uw mail, opnieuw bij de medewerkers onder de aandacht brengen.
Helaas zal er op korte termijn geen mogelijkheid bestaan tot een verbouwing.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en wil u bedanken voor de moeite die u heeft genomen om contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen wij onze zorg steeds verbeteren.

Met vriendelijke groet,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Locatiemanager

Primair Huisartsenposten Stad Utrecht / Zeist

adres HAP Stad Utrecht:
Bezoekersadres: Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Postadres: Postbus 80250, postvak 1113
3508 TG Utrecht

www.primair-huisartsenposten.nl

Geachte heer Cornelissen,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze website. 

Naam en e-mailadres van de afzender heb ik onleesbaar moeten maken omdat wij terughoudend zijn  in het publiceren op onze website van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de afzender, in dit geval de locatiemanager van de huisartsenpost.

Met vriendelijke groet,

Lies Schmidt
Webmaster SP Utrecht

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier