h

TK2017: Ledenvergadering woensdag 26 oktober

6 oktober 2016

TK2017: Ledenvergadering woensdag 26 oktober

Foto: SP

Alle leden worden uitgenodigd voor een ledenvergadering die op woensdag 26 oktober vanaf 20:00 uur plaats zal vinden aan de Wijde Begijnestraat 122. Op de agenda staan het bespreken van de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Ook bespreken we het jaarverslag en -plan van de afdeling en (her)kiezen we enkele (nieuwe) leden van het afdelingsbestuur. Wil je punten bespreken, je kandideren voor een bestuursfunctie of je opgeven voor afvaardiging naar de regioconferentie? Dat kan hier.

TK2017: de planning

Maart 2017 nadert al snel. De campagnes van de meeste politieke partijen zijn al begonnen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zullen we een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma vast moeten stellen. De concept-kandidatenlijst is onlangs al bekend gemaakt en is te vinden op SP.nl. Het concept-verkiezingsprogramma zal op 14 oktober op SPnet te vinden zijn.

Op woensdag 26 oktober bespreken we de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma. Ook kiezen we de leden die afgevaardigd worden naar de Regioconferentie van 30 oktober.

Op de regioconferentie is er de gelegenheid voor alle afgevaardigden van de afdelingen uit de regio Utrecht om hun mening te geven over de lijst en het programma. Leden van de commissie die het programma samengesteld hebben, zullen hierbij aanwezig zijn en vragen beantwoorden.

De kritieken van de afdelingen worden door de commissie meegenomen en besproken. Uit deze bespreking komt een aangepast concept verkiezingsprogramma.

Het aangepaste programma zullen we dan weer bespre­ken tijdens een tweede ledenver­gadering in de afdeling. De afdeling Utrecht komt dan met wijzigingsvoorstellen en moties voor het stuk. Ook kiest de afdeling dan de leden die afgevaardigd wor­den naar het XXIIe landelij­ke congres op 14 januari.

De wijzingsvoorstellen en moties van alle afdelingen zullen gebundeld worden.

Tijdens dit landelijke con­gres zullen alle voorstellen besproken worden en zal er gestemd worden door de afgevaardigden van alle afdelingen. Het congres heeft het laatste woord. Na het congres maken de leden zich op voor een heftige verkiezingsstrijd!

TK2017: kandidaten en programmapunten be­spreken.

Om te voorkomen dat we in een Poolse Landdag vervallen zullen we tijdens de ledenvergadering van woensdag 26 oktober alleen de voorstellen en kritie­ken bespreken die van te voren zijn ingediend bij het afdelingsbestuur. Wil jij een concreet punt uit het verkie­zingsprogramma bespreken met de vergadering? Laat dit dan uiterlijk 23 oktober we­ten aan het afdelingsbestuur via bovenstaande link.

TK2017: afvaardiging regioconferentie

Per 50 leden mag elke afde­ling 1 afgevaardigde sturen naar de regioconferentie in Amersfoort van 30 oktober. Wil jij graag mee? Geef je dan uiterlijk 23 oktober op bij het afdelingsbestuur. Op de ledenvergadering van 26 oktober zullen we erover stemmen. Er geldt: degene met de meeste stemmen gaat mee.

Jaarverslag en -plan

‘Hé, dat heb ik niet eerder gelezen?’ zullen sommige leden zich afvragen. Het bespreken van het jaar­verslag en het kiezen van het afdelingsbestuur stond eerder op de agenda voor een ledenvergadering op 13 juli. Deze vergadering ging uiteindelijk niet door om een simpele reden; te veel leden waren op vakantie om een goede discussie te houden.

We zullen het op 26 okto­ber ook hebben over de staat van de afdeling. Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt? Hoeveel leden zijn er gekomen en gegaan? Wat ging er minder goed en wat zullen we nog moeten doen? Het afdelingsbestuur is druk bezig om een jaarplan te schrijven. Deze is samen met het jaarverslag op te vragen bij het afdelingsbestuur.

Bestuursleden: functies

Verder zullen er bestuurs­leden gekozen of herkozen worden. Voor één van de volgende functies kunnen kandidaten zich melden:

 • Afdelingsvoorzitter
 • Penningmeester
 • Algemeen bestuurslid
 • Algemeen bestuurslid

Deze vacatures, samen met de bestuursleden die vorig jaar zijn gekozen of q.q. in het afdelingsbestuur plaats nemen, maakt een afde­lingsbestuur van in totaal 7 leden.

Bestuursleden: kandide­ring

Leden kunnen zich uiterlijk 18 oktober aanmelden als kandidaat voor één van bo­vengenoemde functies.

Vanaf 20 oktober is de vol­ledige kandidatenlijst op te vragen bij het afdelingsbe­stuur. Het huidige afdelings­bestuur zal dan ook met een voordracht komen voor kandidaten van het nieuwe afdelingsbestuur.

Bestuursleden: functie­profiel alle bestuursleden

Wij verwachten van leden van het bestuur dat zij zich daad­werkelijk en met enthousiasme inzetten voor het werk in de afdeling op allerlei terreinen.

Ook ligt het voor de hand dat een bestuurslid regelmatig deelneemt aan politieke scho­lingen en vergaderingen en de moeite doet om door zelfstudie vooruit te komen.

Het lidmaatschap van de partij en dus ook het bestuurs­lidmaatschap is gebaseerd op vrijwilligheid en overtuiging. Maar het houdt ook in dat er af­spraken worden gemaakt waar men zich aan houdt. Actief zijn voor de partij als bestuurslid is vrijwillig, maar niet vrijblij­vend.

Taken:

 • Neemt deel aan de verga­deringen van het Algemeen Bestuur
 • Zoekt actief naar nieuw kader, werft actieve leden voor kader­functies
 • Levert uit eigen beweging een bijdrage aan de verdere uitbouw van de afdeling en zet zich daarvoor naar vermogen in
 • Neemt deel aan diverse ande­re interne en externe vergade­ringen.

Eisen:

 • Heeft interesse in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
 • Beschikt over goede organi­satorische en communicatieve eigenschappen
 • Beschikt over goede uitdruk­kingsvaardigheden
 • Kan zelfstandig functioneren
 • Is betrouwbaar en bereid zich minimaal twee jaar beschik­baar te stellen
 • “Netwerker”

Specifieke eisen penning­meester

De penningmeester neemt zitting in het Algemeen Bestuur van de afdeling en is daarin verantwoordelijk voor de afde­lingsfinanciën en de fractiefi­nanciën.

Taken:

 • Het bijhouden en beheren van de financiële administratie van de afdeling en de fractie
 • Het maken van een financieel jaarverslag
 • Het opstellen van een begro­ting (in overleg met de overige bestuursleden)
 • Is zeer nauwkeurig

Eisen:

 • Heeft boekhoudkundige ervaring of is bereid hierin geschoold te worden

Specifieke eisen afdelings­voorzitter

Is politiek eindverantwoorde­lijk voor alle activiteiten binnen de afdeling

Taken:

 • Is lid van het algemeen be­stuur van de afdeling en zit de vergaderingen voor
 • Bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor
 • Weet van het bestuur een hecht team te maken
 • Vertegenwoordigt de afdeling
 • Is uit hoofde van zijn/haar functie lid van de Partijraad
 • Vertegenwoordigt de afdeling in het regio-overleg
 • Maakt maandelijks een afde­lingsverslag t.b.v. het partijbe­stuur

Eisen:

 • Is ingevoerd in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
 • Kan lijnen uitzetten, heeft visie en kan goed delegeren
 • Heeft uitstekende commu­nicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden
 • Heeft bestuurservaring
 • Is een “teambuilder” en “net­werker”; weet mensen te en­thousiasmeren en te activeren 

Wil je punten bespreken, je kandideren voor een bestuursfunctie of je opgeven voor afvaardiging naar de regioconferentie? Dat kan hier.

Reactie toevoegen

U bent hier