h

Informatie ledenvergadering SP afdeling Utrecht

3 november 2021

Informatie ledenvergadering SP afdeling Utrecht

Op vrijdag 12 november 2021 is er voor alle leden van de SP een algemene ledenvergadering van de SP Utrecht. Aanmelden (tot 12-11, 18:00u) via utrecht@sp.nl of bel naar: (088) 243 55 55

Tijdens deze vergadering staan twee zaken op de agenda, namelijk de aanstelling van een commissie van goede diensten en de verkiezingen voor het SP Partijbestuur.

Op 1 november is het huidige afdelingsbestuur afgetreden. Het partijbestuur heeft daarop besloten om een commissie van goede diensten in te stellen, bestaande uit leden van de afdeling Utrecht die hun sporen verdiend hebben. Zij krijgen als opdracht mee:

  • Het voorbereiden en leiden van de reeds geplande afdelingsvergadering op 12 november;
  • Het voorbereiden van een voordracht voor een nieuw afdelingsbestuur, binnen drie maanden;
  • Het afstemmen van de activiteiten van afdeling en fractie in deze periode;
  • Het onderzoeken of deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog verstandig is; als dat naar hun mening zo is: het doen van een voordracht voor een lijst en programma;  

Als leden van de commissie van goede diensten zijn aangezocht binnen de afdeling Utrecht en beschikbaar: Paulus Jansen, Nine Kooiman, Jenny Kohsiek, Karin Zwamborn.

De SP afdeling Utrecht wordt al geruime tijd verlamd door een interne tegenstelling binnen bestuur en actief kader. Die tegenstelling is de lokale variant van de landelijke tegenstelling tussen een grote meerderheid binnen de SP en een kleine -maar zeer activistische- groep leden met een eigen politieke agenda, die de SP van binnenuit willen overnemen. Anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat er sterke banden bestaan tussen Communistisch Platform en ROOD. Het onderzoek van de commissie ROOD in opdracht van de partijraad heeft dat vermoeden bevestigd. CP heeft alle kenmerken van een partij: een eigen bestuur, eigen leden, eigen besluitvorming en een eigen partijdemocratie. CP heeft zijn invloed binnen ROOD de afgelopen jaren geleidelijk uitgebreid, als onderdeel van de gerichte strategie om de SP over te nemen. ROOD leden kregen de opdracht om als blok te opereren bij stemmingen. Omdat bij de meeste ledenvergaderingen niet meer dan 5-10% van de leden aanwezig is lukte het afgelopen periode groepen leden van Communistisch Platform/ROOD,  met regelmaat om de lokale agenda te kapen en belangrijke posities in afdelingsbesturen te veroveren. Als -inmiddels voormalige- jongerenorganisatie van de SP is ook ROOD een ledenorganisatie. Een flink aantal leden van beide organisaties is ook zeer actief op het discussieplatform Marxistisch Forum.

Is dat erg? Discussie is toch juist goed voor een politieke partij als de SP? Zeker, maar dan moet die wel op een bona fide wijze gevoerd worden met respect voor meerderheidsstandpunten. Ook is het onacceptabel als de politieke agenda van een partij-in-de-partij te veel afwijkt van de opvattingen van de meerderheid, waardoor voor onze leden en (potentiële) kiezers steeds onduidelijker zou worden waar de SP voor staat. Bijvoorbeeld over de vraag of geweld gebruikt mag worden om de bestaande macht omver te werpen.

Om deze redenen heeft de partijraad van 25 september jl. met een ruime meerderheid van 73% besloten “ROOD en het Marxistisch Forum te bestempelen tot politieke partij” en dat “leden van ROOD en het Marxistisch Forum moeten kiezen bij welke partij hun loyaliteit ligt”. In de uitvoering van dat besluit hebben helaas negen leden van de afdeling Utrecht niet eenzijdig voor de SP willen kiezen noch hun activiteiten voor ROOD en/of Marxistisch Forum willen staken, hetgeen heeft geleid tot het beëindigen van het lidmaatschap van deze leden. Een pijnlijk besluit, waar menig SP-er buikpijn van krijgt. Maar een noodzakelijk besluit, omdat anders onze leden gedwongen worden een groot deel van hun tijd te blijven besteden aan oeverloze interne discussies, in plaats van te doen waarvoor we opgericht zijn: strijden voor een rechtvaardiger en socialer Nederland.

Daarmee komen we terug op de situatie in de afdeling Utrecht. Hier zijn afgelopen jaar twee leden waarvan het lidmaatschap al eerder was beëindigd omdat ze ook lid waren van het Communistisch Platform informeel deel blijven uitmaken van het bestuur. Dat is strijdig met de statuten, maar veel belangrijker: daarmee werd de tegenstelling binnen de afdeling Utrecht in stand gehouden. Bij de recente ALV Utrecht op 24 oktober is een motie aangenomen die het bestuur oproept de leden waarvan het lidmaatschap beëindigd is door dubbel lidmaatschap van een andere partij in functie te laten. Dat staat haaks op de besluiten van partijraad en partijbestuur en om die reden is het afdelingsbestuur afgetreden.

Tijdens de ALV van 12 november zal aan de leden van de afdeling bij motie gevraagd worden zich uit te spreken over de bovenbeschreven lijn. Bij voldoende steun zal het partijbestuur er alles aan doen om van deze herstart een succes te maken. Wij hebben er vertrouwen in dat we met hulp van de leden die de SP opgebouwd hebben een nieuwe start kunnen maken.

Tijdens de ALV staat nog een tweede onderwerp op de agenda: de verkiezing van een nieuw (landelijk) partijbestuur. Daartoe is afgesproken dat alle afdelingen tussen 4 en 14 november een ALV uitschrijven, waarin de opgekomen leden hun stem kunnen uitbrengen in het kader van deze verkiezing. Omdat de vergadering van 12 november via ZOOM plaatsvindt kan er tijdens de vergadering wel een bespreking plaatsvinden, maar geen stemming. Om deze reden wordt er vóór 15 november aan de deelnemers van de ledenvergadering gelegenheid geboden om op een fysieke locatie te stemmen. De locatie en het tijdstip worden tijdens de ledenvergadering bekend gemaakt.

De enveloppen met de stemformulieren worden opengemaakt en de stemmen geteld op 15 november om 12u op het partijbureau in Amersfoort. Deze zitting is toegankelijk voor alle leden met stemrecht.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem gerust contact op met Utrecht@sp.nl

U bent hier