h

SP: bestemmingsplannen AH-proof maken

21 april 2001

SP: bestemmingsplannen AH-proof maken

Voor zover dit nog niet het geval is dient de provincie Utrecht met grote spoed er voor te zorgen dat de bestemmingsplannen in de regio Utrecht -met name langs de A2 en A12- "Albert Heijn proof" gemaakt worden. Dat vindt de Utrechtse statenfractie van de Socialistische Partij naar aanleiding van het plan van de grootgrutter om in midden-Nederland op korte termijn een snelweg-super van 4000 m2 te openen. De SP wijst er op dat dit in strijd is met het streekplan en ook haaks staat op het beleid van de provincie (en de meeste gemeenten) om de winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen in de dorpskernen en de woonwijken te beschermen.

Het vloeroppervlak van de megasuper zou voor 80% uit food- en voor 20% uit non-food artikelen gaan bestaan. Het provinciebeleid gaat er echter van uit dat aan de rand van de stad uitsluitend winkels in bepaalde branches (meubels, auto's, doe-het-zelf, tuincentra) worden toegestaan en dan ook nog alleen maar op bepaalde locaties.

De SP constateert dat winkelketens nu al voortdurend proberen om door assortimentsverbreding de grenzen van het vestigingsbeleid op te rekken. Door het toestaan van megasupers langs de snelweg zou een nieuwe grens overschreden worden, waardoor we in Nederland landen als België en Frankrijk achterna gaan. Daar zijn de winkelvoorzieningen in de dorpen en de wijkwinkels in de foodsector inmiddels vrijwel uitgeroeid door de supermarkten die uitsluitend per auto te bereiken zijn.

Vragen SP:

1. Kloppen de vermelde feiten [UN, 20 april 2001]?

2. Is er door AH of door gemeenten met U contact opgenomen in verband met een dergelijk voornemen?

3. Bent U met ons van mening dat de vestiging van een weidesuper conform het beschreven plan strijdig is met de intenties van het streekplan provincie Utrecht, alsmede met de ontwikkelingsvisie van de provincie, zoals verwoord in de koepelnotitie? Zo nee: waarop baseert u die conclusie?

4. Zo ja:

- zijn de geldende bestemmingsplannen in de regio Utrecht met name langs de A2 en de A12- op dit moment "Albert Heijn proof"?
- zijn er ontwerp-bestemmingsplannen in behandeling bij de PPC of bij uw College waarin ruimte geboden wordt aan een weidesuper?

5. Bent u bereid om op korte termijn, bij voorkeur bij de beantwoording van deze vragen, een ondubbelzinnig signaal af te geven dat de bouw van weidesupers in de provincie Utrecht ongewenst is en door de provincie met alle ter beschikking staande middelen bestreden zal worden?

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier