h

Motie A bridge too far

13 november 2003

Motie A bridge too far

 

PERSBERICHT Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Motie A bridge too far

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat:

  • de gemeente Utrecht krap bij kas zit;
  • de gemeenteraad bij raadsbesluit 2002-177 een verzamelkrediet heeft vrijgegeven voor wijkgebonden verkeersprojecten, waaronder een bedrag van €113.000 voor het verbreden van de fietsbrug in het Ravelijnpad;
  • deze fietsbrug nog geen anderhalf jaar geleden vrijwel compleet is vervangen in het kader van groot onderhoud, waardoor hij weer 25 jaar mee kan;
  • de wethouder verkeer destijds gewezen is op de wenselijkheid om het onderhoud en de verbreding te combineren, maar dat nagelaten heeft;
  • de breedte van de bestaande brug niet overhoudt, maar nooit geleid heeft tot ongelukken;
  • het aansluitende fietspad een breedte heeft gelijk aan de breedte van de bestaande brug,

van mening, dat we ons geld wel beter kunnen gebruiken,

draagt het college op om het project verbreding Ravelijnbrug te annuleren en de vrijvallende middelen aan te wenden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan hoofdfietsroutes, dan wel een investeringsproject in fietsvoorzieningen waarvoor cofinanciering van het BRU mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier