h

Motie twee voor de prijs van één

13 november 2003

Motie twee voor de prijs van één

 

PERSBERICHT Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Motie twee voor de prijs van één

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat:

  • door bezuinigingen van de rijksoverheid een groot aantal ID/WIW banen dreigt te vervallen;
  • dit zeer negatieve gevolgen heeft voor de reïntegratiemogelijkheden van langdurig werklozen, maar ook voor het wegvallen van noodzakelijke functies bij onderwijs-, welzijns- en culturele instellingen, verenigingen, stadswacht e.d.;
  • sinds 1 juli 2003 in Utrecht een selectieve vacaturestop van kracht is;
  • de personeelsformatie van de gemeente de afgelopen jaren steeds topzwaarder geworden is;
  • het collegeprogramma "Utrecht in uitvoering" heet en de gemeenteraad bij herhaling heeft uitgesproken dat we moeten bezuinigen op overhead en papierproduktie;
  • voor iedere bespaarde formatieplaats in functiegroep 9 twee voormalige ID-ers een volwaardige baan kunnen krijgen;
  • bij het niet vervullen van 33% van de vacatures in de functiegroepen 9 en hoger op jaarbasis ca. 60 formatieplaatsen vrijvallen, met een opbrengst van minstens €3.000.000;

spreekt uit, dat alles op alles gezet moet worden om volwaardig betaalde, maatschappelijk nuttige banen in uitvoerende functies te creëren ter vervanging van de weggevallen ID-banen, zowel bij de gemeente als bij door de gemeente gesubsidieerde instellingen,

draagt het college om op de selectieve vacaturestop mede voor dit doel in te zetten en dit aspect mee te nemen bij de periodieke rapportage aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier