h

Inbreng SP bij raadsdebat - NEDAL-terrein

10 februari 2004

Inbreng SP bij raadsdebat - NEDAL-terrein

Inbreng SP bij raadsdebat: Voorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan "Leidsche Rijn 1999 Papendorp" (NEDAL-terrein)

MdV,

Naar de mening van de SP-fractie is dit raadsvoorstel, op het laatste moment zonder commissiebehandeling aan de agenda toegevoegd, een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig bestuur.

De geclaimde urgentie wordt niet veroorzaakt door een externe ontwikkeling, maar door het college. De raad van state heeft op 27 februari 2002, dat is bijna twee jaar geleden, goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999, waarbinnen onder meer de vestiging van het aluminiumverwerkend bedrijf Nedal gelegen is.

Dat is overigens een van de laatste echte industriële bedrijven binnen de gemeentegrenzen, dus je zou mogen verwachten dat we hier als gemeente zorgvuldig mee omgaan.

De SP-fractie heeft op 22 maart 2001, en dat is al bijna drie jaar geleden, al eens aandacht gevraagd voor de in onze ogen  lakse wijze waarop met de belangen van het bedrijf en haar personeel wordt omgegaan.

De antwoorden stemden mij toen al zeer treurig.

Vanaf 1998 wordt Nedal in een planologisch keurslijf geperst, waardoor ze niet kan uitbreiden. De inspanningen van de drie opeenvolgende colleges om het bedrijf elders een goede toekomstvaste plaats te geven hebben voor zover wij kunnen nagaan evenmin concrete vorm aangenomen.

Het college heeft na de uitspraak van de Raad van State nu al weer twee jaar de tijd gehad om een fatsoenlijk bestemmingsplan te maken waarbij het bedrijf, met inbegrip van voldoende uitbreidingsmogelijkheden, wordt ingepast. Uiteraard zou dit planologisch kader ook realiseerbaar moeten zijn en geen tactische manoeuvre. Wij hebben natuurlijk ook bij het bedrijf geïnformeerd over hun ervaring over de afgelopen twee jaar.

Volgens de directie van Nedal zijn er tussen het najaar van 2002 en de zomer van 2003 drie of vier gesprekken geweest met een ambtenaar van het projectbureau Leidsche Rijn.

Nedal wilde in eerste instantie gaan bouwen op een stuk grond aan de Taatsedijk, dat ze al in bezit heeft: het zogenaamde pastaterrein. Overigens geen ideale oplossing, want de locatie ligt op enkele honderden meters van de bestaande vestiging.

Dus klonk het Nedal als muziek in de oren toen de ambtenaar een grondruil voorstelde tussen het pastaterrein en een lap grond grenzend aan hun huidige locatie. Ze hebben daar vervolgens negen maanden over gesproken, allerlei concrete invullingen voorgesteld die geen van allen acceptabel waren voor de gemeente, terwijl die anderzijds niet met een concreet alternatief kwam. Uiteindelijk heeft Nedal eind 2003 geconcludeerd dat deze route dood liep, waarna men alsnog een bouwvergunning heeft aangevraagd voor de Taatsedijk.

De SP-fractie zou graag van het college antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • wat heeft u de afgelopen twee jaar gedaan aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan?
  • Wat heeft u sinds februari 2002 gedaan om de bouwplannen van Nedal in te passen in het op te stellen bestemmingsplan, OF het bedrijf te adviseren over het aanpassen van de plannen, zodat die beter passen in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling?

Voorzitter, wij willen dat er door het college nu na al die jaren eens zekerheid geboden wordt aan het bedrijf, dat ook nog eens goed is voor heel veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die vonden we toch zo belangrijk? Ik overweeg daarover in tweede termijn een motie in te dienen. Zonder zekerheid over de toekomst van Nedal is dit voorstel voor ons niet acceptabel.

Reactie toevoegen

U bent hier