h

Motie Nedal 05-2-2004

10 februari 2004

Motie Nedal 05-2-2004

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 februari 2004 ter bespreking van het raadsvoorstel "Voorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999 Papendorp",

Overwegende, dat

  • het bedrijf Nedal al sinds 1999 ten gevolge van het planologisch beleid van de gemeente Utrecht beperkt wordt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden;
  • de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 27 februari 2002 goedkeuring heeft onthouden aan het deel van het bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999, dat betrekking had op de locatie Nedal en omgeving;
  • de Raad van State bij die gelegenheid heeft aangegeven dat de op te stellen partiële herziening van het bestemmingsplan voldoende mogelijkheden dient te bieden voor de ontwikkeling van het bedrijf;
  • Nedal inmiddels concrete bouwplannen heeft, die geblokkeerd dreigen te worden door een voorbereidingsbesluit,

van mening, dat

  • gezien de lange periode van onzekerheid het wenselijk is dat Nedal op korte termijn zekerheid geboden wordt over de medewerking van de gemeente Utrecht aan een concreet uitbreidingsplan,

spreekt uit dat

  • het voorbereidingsbesluit niet gebruikt mag worden om redelijke uitbreidingsplannen van het bedrijf verder te vertragen en draagt het college op om binnen twee maanden de commissie stedelijke ontwikkeling te informeren over de concrete invulling van dit uitgangspunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP).

Reactie toevoegen

U bent hier