h

Schriftelijke vragen & antwoorden inzake subsidie Rechtswinkel

7 april 2004

Schriftelijke vragen & antwoorden inzake subsidie Rechtswinkel

SP Utrecht reportersteam

Recent werden wij door het bestuur van de Rechtswinkel Utrecht geïnformeerd dat u per 2 februari jl. afwijzend beschikt heeft op een subsidieaanvraag voor het jaar 2004, die de Rechtswinkel bijna een jaar eerder bij de gemeente Utrecht had ingediend. Het betrof een subsidie van EUR 4.000,00. De begroting van de Rechtswinkel bedraagt EUR 20.000,00 waarvan 80% gesubsidieerd wordt door de Raad voor de rechtsbijstand en de Universiteit Utrecht.

De dienstverlening wordt verricht door 40 studenten rechten, allen vrijwilliger. In 2003 zijn 4.183 (gratis) adviezen verstrekt. Dat impliceert dat de totale subsidiekosten minder dan vijf euro per advies bedragen en de gevraagde bijdrage van de gemeente minder dan één euro per advies.

Reeds eerder had uw college het voornemen om de subsidie van de Rechtswinkel te beëindigen, echter bij de behandeling van de Begroting 2003 heeft de gemeenteraad bij amendement deze bezuiniging teruggedraaid.

Naar aanleiding van dit bericht stelde de SP-fractie op 23 februari de volgende vragen:

  1. Waarom snijdt u in de subsidie van een organisatie die met 100% vrijwilligers, voor een minimaal bedrag, een groot aantal mensen juridische hulp verleent?
  2. Waarom voert u deze bezuiniging door terwijl de gemeenteraad bij een eerdere bezuinigingspoging heeft aangegeven dat zij de Rechtswinkel wél wil subsidiëren ?
  3. Klopt het bericht dat de Rechtswinkel pas bijna een jaar na de subsidieaanvraag, nadat het subsidiejaar reeds begonnen was, een afwijzing op de aanvraag ontvangen heeft? Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit na herhaaldelijke discussies in de gemeenteraad nog steeds kan voorkomen?

Antwoord van Burgemeester en wethouders (verzonden 6 april 2004)

  1. Er is geen sprake van het snijden in een subsidie. In 2003 heeft de gemeente Utrecht een éénmalige subsidie verstrekt aan Rechtswinkel vanuit het beleidsonderdeel "sociale vernieuwing". Aan deze incidentele toekenning lag een amendement ten grondslag dat bij de begrotingsonderhandelingen voor 2003 door de Raad unaniem is aangenomen. Het College van B&W heeft in 2002 bij de begrotingsbehandeling voor 2003 echter reeds aangegeven dat het zich met betrekking tot de subsidie aan de Rechtswinkel niet wil vastleggen, en dat er derhalve niet gezocht zal worden naar een structurele dekking voor een mogelijk jaarlijks terugkerend tekort op de begroting. Toekenning van de aangevraagde subsidie voor 2004 zou betekenen dat de subsidie mogelijk toch een structureel karakter zou krijgen. Bovendien bleek er binnen de begroting van Welzijnszaken voor 2004 onvoldoende financiële ruimte aanwezig om de subsidieaanvraag voor 2004 incidenteel te kunnen honoreren. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de sociaal raadslieden die via de gemeentelijk gesubsidieerde wwo's opereren ook op juridisch gebied informatie kunnen verstrekken en ondersteuning kunnen bieden. Ook verstrekt het Bureau Rechtshulp een vorm van laagdrempelige rechtshulpverlening. Juridische informatie en advies zijn ook hier in eerste instantie kosteloos.
  2. Zoals reeds hiervoor werd aangegeven gaat het hier niet om een bezuinigingsmaatregel. Wij verwijzen naar het antwoord op de eerste vraag.
  3. De eerste constatering is juist. De behandeling van de subsidieaanvraag van de Rechtswinkel heeft plaatsgevonden binnen de termijn die daarbij standaard door de gemeente wordt gehanteerd. De Rechtswinkel heeft subsidie aangevraagd voor het jaar 2004, en de beoordeling van deze aanvraag heeft conform de subsidieprocedure eind 2003 plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag van de Rechtswinkel heeft op ambtelijk en bestuurlijk niveau afstemming plaats gevonden. Hierbij werd duidelijk dat de subsidieaanvraag niet past binnen de doelstellingen van de afdeling Welzijnszaken. De Rechtswinkel is in de tussentijd mondeling  geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de behandeling van de subsidieaanvraag.

Lees ook: 

Aanvullende vragen inzake subsidie Rechtswinkel (7-4-2004)

Reactie toevoegen

U bent hier